(Hình 10)

T

tuyetnhung198

[TEX]CMR: \ \forall \ \Delta ABC : \\ S=\frac{(b-c)(b+c)}{cosB+cosC)}+\frac{(c-a)(c+a)}{cosC+cosA)}+\frac{(a-b)(a+b)}{cosA+cosB}=0[/tex]

Có lẽ bạn ghi sai đề. Phải thế này mới đúng

[TEX]\frac{(b-c)(b+c)}{\cos B+\cos C} = \frac{b^2-c^2}{\cos B + \cos C} = \frac{4R^2(\sin^2 B - \sin^2 C)}{\cos B + \cos C} =\frac{4R^2(\cos^2 C - \cos^2 B}{\cos B+\cos C} = 4R^2(\cos C - \cos B) \\ Tuong \ tu: \\ \frac{(c-a)(c+a)}{\cos C+\cos A} = 4R^2(\cos A - \cos C) \\ \frac{(a-b)(a+b)}{\cos A+\cos B} = 4R^2(\cos B - \cos A) \\ \Rightarrow S=0[/TEX]
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom