Hóa 9 Hidrocacbon

Chử Nhi

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng bảy 2021
206
147
51
Hà Nội
Vạn Phúc
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nhiệt phân 13,2 gam C3H8 với hiệu suất 60% thu được hỗn hợp khí Y (gồm C3H8, CH4, C2H4, C3H6 và H2) có tỉ khối đối với H2 là a. Dẫn hỗn hợp Y qua dd brom dư thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối với H2 là 12,2.
a) Tính a
b) Tính V oxi tối thiểu cần dùng để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y.
c) Tính %V của mỗi chất trong Z
 

Minht411

Học sinh
Thành viên
20 Tháng mười 2021
189
104
46
16
TP Hồ Chí Minh
Nhiệt phân 13,2 gam C3H8 với hiệu suất 60% thu được hỗn hợp khí Y (gồm C3H8, CH4, C2H4, C3H6 và H2) có tỉ khối đối với H2 là a. Dẫn hỗn hợp Y qua dd brom dư thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối với H2 là 12,2.
a) Tính a
b) Tính V oxi tối thiểu cần dùng để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y.
c) Tính %V của mỗi chất trong Z
Chử Nhia) Tính a:

Để tính tỉ khối đối với H2 của hỗn hợp khí Y, ta cần xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp.

 1. Xác định số mol của C3H8 ban đầu:
  • Khối lượng mol của C3H8 (propane) = 13.2 g / 44 g/mol = 0.3 mol
 2. Xác định số mol của các chất sau khi nhiệt phân:
  • Theo phản ứng: C3H8 -> C3H6 + CH4
  • Do hiệu suất là 60%, nên số mol sản phẩm thu được:
   • C3H6: 0.3 mol * 60% = 0.18 mol
   • CH4: 0.3 mol * 60% = 0.18 mol
   • Số mol các chất còn lại không thay đổi.
 3. Tính tỉ khối đối với H2 (a):
  • Tỉ khối đối với H2 (a) = (Khối lượng phân tử trung bình của hỗn hợp Y) / (Khối lượng phân tử của H2)
  • Khối lượng phân tử trung bình của hỗn hợp Y = (0.1842 + 0.1816 + 0.1228 + 0.0644 + 0*2) g/mol
  • Từ đó, tính được a.
b) Tính V oxi tối thiểu cần dùng để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y:

Để tính V oxi tối thiểu cần dùng, ta cần biết tỉ lệ stoichiometry giữa oxi và các chất trong hỗn hợp Y.

 1. Xác định công thức hoá học cho quá trình cháy hoàn toàn:
  • Viết công thức hoá học cho quá trình cháy hoàn toàn từ các chất trong hỗn hợp Y.
 2. Tính V oxi tối thiểu theo công thức hoá học đã xác định:
  • Dựa vào công thức hoá học, xác định số mol oxi cần thiết cho việc cháy hoàn toàn mỗi chất trong hỗn hợp Y.
  • Tính tổng số mol oxi cần dùng.
c) Tính %V của mỗi chất trong Z:

Để tính %V của mỗi chất trong Z, ta cần xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi chất sau khi dd brom tác dụng với hỗn hợp Y.

 1. Xác định số mol các chất trong Z sau phản ứng với brom:
  • Dựa vào tỉ khối với H2 đã cho, xác định số mol từ khối lượng và khối lượng riêng.
 2. Tính %V của mỗi chất trong Z:
  • Tính %V từ số mol và khối lượng riêng của từng chất.
 
Top Bottom