hidrocacbon

Z

zynlemon

Ta có : khối lượng phân tử chất X là M_X
Khối lượng phân tử chất Y là M_X +14
Khối lượng phân tử chất Z là M_X +28
Do M_Z= 2M_X
<=> M_X +28 =2M_X
<=> M_X =28
=> X là C_2H_4
 
Z

zynlemon

Vì X Y Z đồng đẳng liên tiếp
Ta có : khối lượng phân tử chất X là M_X
Khối lượng phân tử chất Y là M_X +14
Khối lượng phân tử chất Z là M_X +28
Do M_Z= 2M_X
<=> M_X +28 =2M_X
<=> M_X =28
=> X là C_2H_4
Y là C3H6
Z là C4H8
CTTQ CnH2n
 
Z

zynlemon

Vì X Y Z đồng đẳng liên tiếp
Ta có : khối lượng phân tử chất X là M_X
Khối lượng phân tử chất Y là M_X +14
Khối lượng phân tử chất Z là M_X +28
Do M_Z= 2M_X
<=> M_X +28 =2M_X
<=> M_X =28
=> X là C_2H_4
Y là C3H6
Z là C4H8
CTTQ CnH2n
 
Top Bottom