Toán 9 Hệ thức lượng trong tam giác vuông

7 1 2 5

Cựu TMod Toán
Thành viên
19 Tháng một 2019
6,871
11,476
1,141
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
Đặt [tex]BH=a[/tex] [tex]\Rightarrow BC=BH+CH=16+a\Rightarrow AB^2=BH.BC=a(16+a)=225\Rightarrow a^2+16a-225=0\Leftrightarrow (a+25)(a-9)=0\Rightarrow a=9[/tex]
[tex]\Rightarrow AC=\sqrt{CH.BC}=\sqrt{16.25}=20[/tex]
Vậy BH = 9, AC = 20.
 
  • Like
Reactions: Hanhh Mingg
Top Bottom