Toán 9 Hàm số y=ax^3

Lee Tuan Canh

Học sinh mới
Thành viên
15 Tháng ba 2021
29
22
6
18
Hải Dương
THPT Thanh Hà
3) a) x={-2;0;2}
b) PT (1) [tex]\Leftrightarrow (x-2)(x^{2}+2x+4+m)=0[/tex]
Để PT có 3 nghiệm phân biệt thì PT [tex]x^{2}+2x+4+m=0[/tex] phải có 2 nghiệm phân biệt khác 2
[tex]\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} \Delta '=1-m-4>0 & \\ 2^{2}+2.2+4+m\neq 0 & \end{matrix}\right.[/tex] [tex]\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} -3>m & \\ m\neq -12 & \end{matrix}\right.[/tex]
c) đề có vẫn đề ; PT (2) là PT nào ???. Nếu giải theo PT (1) thì không có giái trị m thỏa mãn
 
  • Like
Reactions: minhhoang_vip
Top Bottom