Văn 12 giúp tôi viết 4-8 câu thơ về kỹ niệm phòng học với mọi người ơi cíu tuôi :(((

Top Bottom