Hóa 12 Giúp mình giải mấy bài chất béo này với (bằng phương pháp quy đổi).

ltv51

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng một 2022
346
410
66
karizone
Câu 3:
X: CnH2n-2kO2 0,6 mol và C3H2 0,2 mol
Mol O2 : 0,6*(1,5n-0,5k-1) + 3,5*0,2 = 15,64
=> 3n-k = 51,8. (1)
Mol CO2 = 0,6n + 0,2*3
Mol H2O = 0,6n - 0,6k + 0,2
=> Mol CO2 + mol H2O = 1,2n-0,6k+0,8 = 21 44 => 2n - k = 34,4 (2)
(1)(2) => n = 17,4 và k = 0,4
=> MX = 3*(14n-2k+32) + 38 = 862,4
Mol X hydro hóa= 86,14/862,4 = 0,1
Y: CnH2nO2 0,3 mol và C3H2 0,1 mol
Muối CnH2n-1O2Na 0,3 mol
m muối = 297,6*0,3 = 89,28 => câu B
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
28
karizone
Câu 1:
E: C18H36-2kO2 13a mol, C16H32O2 2a và C3H2 5a mol
mE = 13a*(284-2k) + 256*2a + 38*5a = 43,52 => 4394a - 26ak = 43,52
Mol O2 = 13a*(26 - 0,5k) + 2a*23 + 3,5*5a = 3,91 => 401,5a - 6,5ak = 3,91
=> a = 0,01 và ak = 0,01615
Mol Br2 = 13âk = 0,21
Với mol Br2 = 0,105 => mE = m = 43,52*0,105/0,21 = 21,76 => câu B

Câu 2:

E: C18H36-2kO2 8a mol, C16H32O2 4a và C3H2 4a mol
Mol O2 = 8a*(26 - 0,5k) + 4a*23 + 3,5*4a = 6,14. (1)

Y: : C18H36O2 8a mol, C16H32O2 4a và C3H2 4a
mY : 284*8a + 256*4a + 38*4a = 68,96 =>
=> a = 0,02 và ak = 0,035
mE = m = mY - mH2 = 68,96 - 2*8ak = 68,4 => câu A
 
Top Bottom