Vật lí 12 Giải toán bằng đồ thị

Bút Bi Xanh

Học sinh chăm học
Thành viên
29 Tháng bảy 2018
581
972
126
TP Hồ Chí Minh
THPT Đức Linh - Bình Thuận
Đơn vị là 4 (mJ) chứ không phải 4 (J)

- Chọn chiều dương hướng xuống
- Lực đàn hồi cưc đại lúc vật ở biên dương
- Lực đàn hồi cưc tiểu thì có thể xảy ra 2 trường hợp, đó là:
(1): Biên độ lớn hơn độ biến dạng [tex]\Delta l_0[/tex] => chấp nhận trường hợp này
(2): Biên độ bé hơn độ biến dạng [tex]\Delta l_0[/tex] => khoảng thời gian đó phải là T/2 => loại.
Vì thời gian đi từ lực đàn hồi cực đại đến lưc đàn hồi cực tiểu là T/3 => [tex]\Delta l_0 = \frac{A}{2}[/tex]. Vậy [tex]\Delta l_0=4 (cm)[/tex]
Từ đó tinh được chu kỳ T
- Vật cách vị trí thấp nhất 2 cm, tức là lúc này vật có li độ là x = 6 cm
Độc lập thời gian ra hết
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Detulynguyen
Top Bottom