Gỉai phương trình toán 8

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
$\dfrac{x-33}{2010}+\dfrac{x-34}{2011}+\dfrac{x-35}{2012}=-3\\
\iff (\dfrac{x-33}{2010}+1)+(\dfrac{x-34}{2011}+1)+(\dfrac{x-35}{2012}+1)=0\\
\iff \dfrac{x+1977}{2010}+\dfrac{x+1977}{2011}+\dfrac{x+1977}{2012}=0\\
\iff (x+1977)(\dfrac{1}{2010}+\dfrac{1}{2011}+\dfrac{1}{2012})=0$
Mà $\dfrac{1}{2010}+\dfrac{1}{2011}+\dfrac{1}{2012}\neq 0$
$\implies x+1977=0\iff x=-1977$
Vậy...
 
  • Like
Reactions: Do Thi Thu Huong

Ngọc's

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng ba 2017
596
555
201
19
Vĩnh Phúc
THPT Lê Xoay
[tex]\frac{x-33}{2010}+1+\frac{x-34}{2011}+1+\frac{x-35}{2012}+1=0[/tex]
[tex]<=>\frac{x+1977}{2010}+\frac{x+1977}{2011}+\frac{x+1977}{2012}=0[/tex]
[tex]<=>(x+1977)(\frac{1}{2010}+\frac{1}{2011}+\frac{1}{2012})=0[/tex]
[tex]=>x+1977=0=>x=-1977[/tex]
[tex]=>S=...[/tex]
 
Top Bottom