Tin học Giải đáp bài toán C++

khanhlam14082013

Học sinh mới
14 Tháng ba 2023
1
0
1
42
Thanh Hóa
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề bài:

Bài 6.12 – (N0612D) Mã hóa 3​

Yêu cầu: Trong bảng mã ASCII, 26 kí tự chữ cái thường từ ‘a’ đến ‘z’ được mã hóa tương ứng bằng các số tự nhiên từ 97 đến 122. Cho một xâu kí tự S chỉ chứa toàn các kí tự chữ cái thường. Gọi P là xâu mã hóa tương ứng của xâu S bằng cách mã hóa từng ký tự trong S (theo bảng mã ASCII) và viết liên tiếp nhau. Ví dụ: S

= ‘ab’ thì P = ‘9798’. Hãy viết chương trình nhập vào từ bàn phím một xâu đã mã hóa P (có không quá 255 kí tự) và in ra màn hình xâu kí tự S.
 

Hitomi_Arashi

Học sinh mới
28 Tháng ba 2023
10
2
6
17
Quảng Ninh
/*_______________________ STARTER _______________________*/
#include <bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define pb push_back
#define el cout << "\n"
#define ft first
#define sc second
#define all(x) (x).begin(), (x).end
#define pii pair <int,int>
#define on true
#define off false
#define skip continue;
using namespace std;
/*_______________________ SETTING _______________________*/
bool boost, file, multitest, preinput;
void booster()
{
ios::sync_with_stdio(0);
cin.tie(0);
cout.tie(0);
}
void file_worker()
{
freopen("input.inp","r",stdin);
freopen("output.out","w",stdout);
}
/*_______________________ COMPARE _______________________*/


/*________________ ALL VARIABLE USE HERE ________________*/
string s;
int num;
/*_______________ SUPPORT PROGRAM GO HERE _______________*/


/*__________________ VOID CODE GO HERE __________________*/
void prepare_before_input()
{
}
void getinput()
{
cin >> s;
}
void solve()
{
for (int i = 0; i < s.size(); i ++)
{
if (s == '9')
{
num += (int)(s - '0') * 10 + (int)(s[i + 1] - '0');
cout << (char)num; i ++; num = 0;
}
else
{
num += (int)(s - '0') * 100 + (int)(s[i + 1] - '0') * 10 + (int)(s[i + 2] - '0');
cout << (char)num; i += 2; num = 0;
}
}
}
void setting()
{
if (boost == on)
booster();
if (file == on)
file_worker();
if (preinput == on)
prepare_before_input();
if (multitest == on)
{
int number_of_test;
cin >> number_of_test;
while (number_of_test --)
{
getinput();
solve(); el;
}
}
else
{
getinput();
solve();
}
}
/*__________________ MAIN CODE GO HERE __________________*/
int main()
{
boost = on;
file = off;
multitest = off;
preinput = off;
setting();
return 0;
}
 

Hitomi_Arashi

Học sinh mới
28 Tháng ba 2023
10
2
6
17
Quảng Ninh
Nếu bạn muốn nhập vào bằng file thì để file trong main() là on và chỉnh tên file trong freopen theo ý bạn nhé
 
Top Bottom