giai cho toi voi

N

nguyenbahiep1

Viết phương trình đường thẳng đi qua gốc tọa độvà tiép xúc với parabol y=x^2-4x+3

[laTEX](d) : y = ax \\ \\ (d) \cap (P) \Leftrightarrow x^2-4x+3 = ax \\ \\ x^2 - x(4+a) + 3 = 0 \\ \\ \Delta = 0 \Leftrightarrow a^2+8a+16 - 12 = 0 \\ \\ a = -4 \pm 2\sqrt{3} \Rightarrow (d): ?[/laTEX]
 
Top Bottom