giải chi tiết giùm mình nha mai thi òi

P

phamthanhbang

T

thupham22011998

Bài 1:
Gọi (D): y=ax+b(a#0)

a,Vì (D) // (d)
-->a=-2 ;b #1

-->(D): y=-2x+b

Vì (D) đi qua A(1;3) ,ta có:
-2.1+b=3

\Leftrightarrow b=5

Vậy (D): y=-2x+5

b,(D) vuông góc với (d)
-->a.1=-1 \Leftrightarrow a=-1

-->(D): y=-x+b

Vì (D) đi qua A(1;3) ,ta có:
-1+b=3 \Leftrightarrow b=4

Vậy (D) :y=-x+4
 
T

thupham22011998

bài 2:

2/ viết phương trình (D) đồng quy với 2 đường x+2y-3=0 và y=x biết (D) vuông góc với (d) : 3x+y-1=0[/QUOTE]
Gọi (D): y=ax+b(a#0)
Vì (D) vuông góc với (d) nên ta có:
-3.a=-1 \Leftrightarrow a=1/3

-->(D): y=x/3+b

x+2y-3=0 \Leftrightarrow y=-x/2+3/2

xét pt hoành độ gia điểm của y=-x/2+3/2 và y=x,ta có:
-x/2+3/2=x \Leftrightarrow x=1
-->y=1
Vậy A(1;1)

Vì (D) đồng quy với y=x và y=-x/2+3/2 nên (D) đi qua A(1,1) ;ta có:

1/3+b=1 \Leftrightarrow b=2/3

Vậy (D): y=x/3+2/3
 
Top Bottom