Giá trị m

Yukle

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng hai 2017
44
8
81
23

Kim Oanh A1 k55

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng năm 2017
251
151
61
Thanh Hóa
Học viện tài chính
Trước pư : [tex]n_{H^{+}}[/tex] = 0,02 mol
Sau pư : [tex]n_{H^{_{2}}}[/tex] = 0,02 mol [tex]\Rightarrow n_{H^{+}}= 0,04[/tex]
Bảo toàn nguyên tố H : [tex]n_{OH^{-}}= 0,04 - 0,02 = 0,02[/tex]
PT ion: [tex]Cu^{2^{+}}+ 2OH^{-}\rightarrow Cu(OH)_{2}[/tex]
.......................... 0,02 [tex]\rightarrow[/tex] 0,01
Vậy m = 0,01.98 = 0,98 g
 
Top Bottom