Tin học Game Đua xe viết bằng Pascal

Thảo luận trong 'Lập trình game- android,ios' bắt đầu bởi trà nguyễn hữu nghĩa, 12 Tháng hai 2019.

Lượt xem: 799

 1. trà nguyễn hữu nghĩa

  trà nguyễn hữu nghĩa Cựu Phó Nhóm Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH Thành viên

  Bài viết:
  3,028
  Điểm thành tích:
  629
  Nơi ở:
  Phú Yên
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Lương Văn Chánh
  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  Code đây nha :
  Mã:
   Program Duaxe;
   uses crt,dos;
   const
     width = 35;
     high = 24;
     Soduong = 12;
     tgchay = 100;
     Soxe = 5;
  
     Up = #72;
     Down = #80;
     Left = #75;
     Right = #77;
     Boom = #32;
     ESC = #27;
     PauseS = 'd';
     PauseB = 'D';
  
     V_Life = 3;
     V_Clear = 1;
     V_Money = 2;
     V_Bom = 0;
  
     SoItem = 5;
     Items : array[1..SoItem] of string =
     ('  New Game  ','  Continue  ','   Help   ',
     '   Sound:   ','   Quit   ');
  
   type Xe = object
     x,y: integer;
     mau,maucabin: Word;
     tgxe: longint;
   Procedure InXe;
   Procedure XoaXe;
   Procedure DiChuyen(k: char);
        end;
   type Vatpham = object
     x,y: integer;
     name: integer;
     tgvp: integer;
   Procedure InVatpham;
   Procedure XoaVatpham;
   Procedure Dichuyen;
          end;
  
   var XeC: xe;
     k: char;
     duong,tgduong: longint;
     XeD: array[1..soxe] of xe;
     VP: array[1..Soxe] of Vatpham;
     Tainguyen: array[0..3] of integer;
     Chet,Onsound: Boolean;
     Diem: longint;
  
   procedure setcusor(bot,top: byte);
   var regs : registers;
   begin
   regs.ah :=1;
   regs.ch:=bot;
   regs.cl:=top;
   intr($10,regs);
   end;
  
   Procedure Psound(f,t: longint);
   Begin
     if OnSound then begin Sound(f);delay(t);nosound;end;
   End;
  
   Procedure DuongDi;
   var i,kduong: integer;
   Begin
     if duong = 1 then kduong := 0 else kduong := 1;
     for i := 1 to soduong do
     begin
        Textcolor(white);
        gotoxy(width div 2 + 1,i*2-duong);
        write('Û');
        gotoxy(width div 2 + 1,i*2-kduong);
        write(' ');
     end;
     if duong = 1 then duong:= 0 else duong := 1;
   End;
  
   Procedure InManHinh;
   var i,j: integer;
   Begin
     textbackground(green);
     for i := 1 to width do
     for j := 1 to high do
       begin gotoxy(i,j); write(' '); end;
     textbackground(black);
     gotoxy((width - 20) div 2,high+1);
     TextColor(Red);
     write('R A C I N G  ');
     TextColor(Brown);
     Write('G A M E');
     textbackground(green);
   End;
  
   Function XeDVaCham(i: integer): Boolean;
   var j: integer;
   Begin
     XeDVacham := False;
     for j := 1 to SoXe do
     begin
        if i <> j then
        if ((XeD[i].X >= XeD[j].X) and (XeD[i].X <= XeD[j].X+3))
        or ((XeD[j].X >= XeD[i].X) and (XeD[j].X <= XeD[i].X+3)) then
        XeDVaCham := True;
        if (XeD[i].X <= width div 2 +1) and (XeD[i].X+3 >= width div 2 +1)
        then XeDVaCham := True;
     end;
   End;
  
   Procedure TaoXeDich(i: integer);
   Begin
     repeat
        XeD[i].X := 1 + Random(width - 6);
     until not XeDVaCham(i);
     XeD[i].Y := 2;
     XeD[i].Mau := 3 + random(7);
     XeD[i].tgxe := 0;
     repeat
        XeD[i].MauCabin := 3 + Random(7);
     until XeD[i].Mau <> XeD[i].MauCabin;
     XeD[i].InXe;
   End;
  
   Procedure TaoVatpham(i: integer);
   Begin
     VP[i].X := 1 + Random(width - 6);
     VP[i].Y := 1 + Random(10);
     VP[i].Name := random(16) div 5;
     VP[i].InVatPham;
   End;
  
   Procedure Clear;
   var i: integer;
   Begin
     for i := 1 to Soxe do
       if ((XeD[i].X >= XeC.X) and (XeD[i].X <=XeC.X+3))
       or ((XeD[i].X+3 <= XeC.X+3) and (XeD[i].X+3 >=XeC.X))
       then begin XeD[i].XoaXe;TaoXeDich(i);end;
   End;
  
   Procedure Xe.InXe;
   Begin
     textcolor(Mau);
     gotoxy(x,y); write(' ÛÛ ');
     gotoxy(x,y+1);write('Þ Ý');
     gotoxy(x,y+2);write(' ÛÛ ');
     Textcolor(White);
     gotoxy(x,y);write('0');
     gotoxy(x+3,y);write('0');
     gotoxy(x,y+2);write('0');
     gotoxy(x+3,y+2);write('0');
     Textcolor(Maucabin);
     gotoxy(x+1,y+1);write('ÛÛ');
   End;
  
   Procedure Xe.XoaXe;
   Begin
     Gotoxy(x,y); write('  ');
     Gotoxy(x,y+1);write('  ');
     Gotoxy(x,y+2);write('  ');
   End;
  
   Procedure Xe.DiChuyen(k: char);
   Begin
     XoaXe;
     case k of
        Down: if y < high - 2 then Inc(y);
        Up: if y > 1 then Dec(y);
        Left: if x > 1 then Dec(x);
        Right: if x < width - 3 then Inc(x);
        Boom: if TaiNguyen[V_Clear] > 0 then
           begin Clear;Dec(Tainguyen[V_Clear]);end;
     end;
     InXe;
   End;
  
   Procedure Vatpham.InVatpham;
   Begin
     gotoxy(x,y);
     case name of
     V_Life: begin textcolor(red);write(#3);end;
     V_Clear: begin textcolor(Cyan);write(#15);end;
     V_Money: begin textcolor(Yellow);write('@');end;
     V_Bom: begin textcolor(Black);write('ê');end;
          end;
   End;
  
   Procedure Vatpham.XoaVatpham;
   Begin
     gotoxy(x,y);write(' ');
   End;
  
   Procedure Vatpham.DiChuyen;
   Begin
     XoaVatpham;
     inc(Y);
     InVatPham;
   End;
  
   Procedure XedichChay;
   var i: integer;
   Begin
     for i := 1 to Soxe do
     begin
        inc(XeD[i].tgxe);
        if XeD[i].tgxe >= TgChay+i*10 then
        begin
          XeD[i].Dichuyen(Down);
          XeD[i].TgXe := 0;
        end;
        if XeD[i].Y >= high - 2 then
        begin XeD[i].XoaXe;TaoXeDich(i);end;
     end;
   End;
  
   Procedure VatPhamChay;
   var i: integer;
   Begin
     for i := 1 to Soxe do
     begin
        inc(VP[i].tgvp);
        if VP[i].tgvp >= TgChay then
        begin
          VP[i].Dichuyen;
          VP[i].Tgvp := 0;
        end;
        if VP[i].Y >= high then
        begin VP[i].XoaVatPham;TaoVatPham(i);end;
     end;
   End;
  
   Procedure AnVatPham;
   var i: integer;
   Begin
     for i := 1 to Soxe do
     if (VP[i].X >= XeC.X) and (VP[i].X <= XeC.X+3)
     and (VP[i].Y >= XeC.Y) and (VP[i].Y <= XeC.Y + 2) then
     begin
        if VP[i].Name <> V_Bom then
        begin
          Psound(1000,50);
          Inc(Tainguyen[VP[i].Name]);
          VP[i].XoaVatPham;
          TaoVatPham(i);
        end
        else begin
             PSound(350,150);Chet := True;
          end;
     end;
   End;
  
   Procedure KhoiTao;
   var i: integer;
   Begin
     Randomize;
     xeC.X := width div 2 - 1;
     XeC.y := high - 5;
     XeC.Mau := Blue;
     XeC.Maucabin := Yellow;
     duong := 0;
     tgduong := 0;
     Chet := False;
     for i := 1 to Soxe do
     begin
        TaoXeDich(i);
        TaoVatpham(i);
     end;
   End;
  
   Procedure VaCham;
   var i: integer;
   Begin
     for i := 1 to Soxe do
     if (((XeD[i].X >= XeC.X) and (XeD[i].X <= XeC.X+3))
     or ((XeD[i].X+3 <= XeC.X+3) and (XeD[i].X+3 >= XeC.X)))
     and (((XeD[i].Y >= XeC.Y) and (XeD[i].Y <= XeC.Y+2))
     or ((XeD[i].Y+2 <= XeC.Y+2) and (XeD[i].Y+2 >= XeC.Y))) then
     begin
        Chet := True;
        Psound(350,150);
        break;
     end;
   End;
  
   Procedure NewGame;
   Begin
     TextBackGround(Black);
     SetCusor(32,0);
     clrscr;
     KhoiTao;
     TaiNguyen[V_Life] := 1;
     TaiNguyen[V_Clear] := 3;
     TaiNguyen[V_Money] := 0;
     Diem := 0;
   End;
  
   Procedure InGiupDo;
   Begin
     TextBackground(lightgreen);
     clrscr;
     TextColor(White);
     Writeln(#24,': Up');
     Writeln(#25,': Down');
     Writeln(#26,': Right');
     Writeln(#27,': Left');
     Writeln('Space: Clear In Line');
     writeln('D: Pause Game and Continue Game');
     Textcolor(Red);
     Writeln(#3,': Life');
     Textcolor(Blue);
     Writeln(#15,': Bullet');
     TextColor(Yellow);
     Writeln('@: Money');
     Textcolor(Black);
     Writeln(#234,': Bom');
     Textcolor(Red+Blink);
     Writeln('Press ESC to back Menu...');
     repeat
     until readkey = ESC;
     TextBackground(black);
     clrscr;
   End;
  
   Procedure SetSound;
   Begin
     Textbackground(black);clrscr;
     repeat
        Textcolor(White);
        gotoxy(1,1);
        Write('Sound: ');
        if onsound then write('on ') else write('off');
        TextColor(Cyan);
        gotoxy(1,2);write('Press Enter to change sound!');
        Textcolor(Brown+Blink);
        Gotoxy(1,3);write('Press ESC to back Menu...');
        k := #0;
        if keypressed then k := readkey;
        if k = #13 then
           if onsound then onsound := false else onsound := true;
     until k = ESC;
  
   End;
  
   Procedure InThongTin;
   Begin
     TextBackGround(Black);
     Gotoxy(Width+15,2);
     TextColor(Red+Blink);
     Write(' R A C I N G ');
     TextColor(Brown+Blink);
     Write(' G A M E ');
  
     TextBackGround(Cyan);
     TextColor(Black);
     Gotoxy(Width + 10,5);Write('Score: ',diem,' ');
     TextColor(Red);
     Gotoxy(Width + 10,7);Write('Life: ',Tainguyen[V_Life],' ');
     TextColor(Blue);
     Gotoxy(Width + 10,9);Write('Bullet: ',TaiNguyen[V_Clear],' ');
     TextColor(Yellow);
     Gotoxy(Width + 10,11);Write('Money: ',Tainguyen[V_Money],' ');
     TextColor(White);
     TextBackground(Black);
     Gotoxy(Width + 10,17);Write('Game made by Tra Nguyen Huu Nghia');
     Gotoxy(Width + 10,18);Write('Fb: fb.com/nghia.lvc');
     TextBackground(Green);
   End;
  
   Procedure GameOver;
   var i: integer;
   Begin
     for i := 1 to 60 do
     begin
        gotoxy(1,12);clreol;
        TextBackGround(Cyan);
        TextColor(Red);
        gotoxy(i,12);write('G A M E O V E R');
        Psound(i*10,50);
        delay(25);
     end;
     for i := 60 downto 30 do
     begin
        gotoxy(1,12);clreol;
        TextBackGround(Cyan);
        TextColor(Red);
        gotoxy(i,12);write('G A M E O V E R');
        Psound((60-i)*10,50);
        delay(25);
     end;
     TextColor(Red+Blink);
     gotoxy(i,12);write('G A M E O V E R');
     Delay(2000);
   End;
  
   Procedure Main;
   var i: integer;
   Begin
     TextBackground(Black);
     clrscr;
     InManHinh;
     XeC.InXe;
     repeat
        InThongTin;
        if keypressed then
        begin
           k := readkey;
           if (k = PauseS) or (k = PauseB) then
           repeat
              k := #0;
              if keypressed then k := readkey;
           until (k=PauseS) or (k=PauseB) or (k = ESC);
           Xec.Dichuyen(k);
        end;
        inc(tgduong);
        XedichChay;
        VatPhamChay;
        AnVatPham;
        VaCham;
        if chet then
        begin
           Dec(TaiNguyen[V_Life]);
           Chet := False;
           KhoiTao;
           InManHinh;
           XeC.InXe;
        end;
        if tgduong >= Tgchay then
        begin
           duongdi;
           Inc(Diem);
           tgduong := 0;
        end;
     until (k = ESC) or (TaiNguyen[V_Life] < 0) ;
     if k <> ESC then Gameover;
   End;
  
   Procedure Menu;
   var x0,y0,y,i: integer;
   Begin
     y0 := 8;
     x0 := 30;
     y := 1;
     onsound := true;
     repeat
     TextBackground(black);
     SetCusor(32,0);
     clrscr;
     Gotoxy(X0-3,Y0-2);
     TextColor(Red+Blink);
     TextBackGround(Cyan);
     Write(' R A C I N G ');
     TextColor(Cyan+Blink);
     TextBackground(Red);
     Write(' G A M E ');
  
     Gotoxy(X0+4,Y0);
     TextColor(Yellow);
     TextBackground(Green);
     Write(' M E N U ');
     repeat
     k := #0;
     if keypressed then k := readkey;
     case k of
     Up: if y > 1 then begin Dec(y);PSound(1000,50);end;
     Down: if y < Soitem then begin Inc(y);PSound(1000,50);end;
         end;
     for i := 1 to soItem do
     begin
        Gotoxy(X0,Y0+i*2);
        TextColor(Black);
        if i = y then TextBackground(Brown) else TextBackground(LightGray);
        Write(Items[i]);
     end;
     until (k = #13);
     TextBackground(Black);
     case y of
     1: begin NewGame;Main;end;
     2: if not chet then Main;
     3: InGiupDo;
     4: SetSound;
     5: chet := True;
         end;
     until chet;
   End;
  
   BEGIN
     NewGame;
     Menu;
   END.
  Code Game này cũng khá dễ, bạn nào muốn có thể thay đổi cả Menu cũng được
  Game này cực kỳ đẹp luôn nha, Demo cái Menu là biết liền à :D:
  upload_2019-2-12_14-21-54.png
   
  anoymous, Axiore_Ro, Thắng Lê13 others thích bài này.
 2. Lê Quang Đông

  Lê Quang Đông Banned Banned Thành viên

  Bài viết:
  772
  Điểm thành tích:
  136
  Nơi ở:
  Đồng Tháp
  Trường học/Cơ quan:
  trường TRUNG HỌC CƠ SỞ THANH BÌNH

  upload_2019-2-21_18-35-16.png
  Thú vị thật anh ạ!
  Nhưng chơi ròi chả biết cách thoát!
   
 3. Valhein AIC

  Valhein AIC Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  52
  Điểm thành tích:
  21
  Nơi ở:
  Khánh Hòa
  Trường học/Cơ quan:
  Magic school

  Tắt nó luôn
   
 4. trà nguyễn hữu nghĩa

  trà nguyễn hữu nghĩa Cựu Phó Nhóm Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH Thành viên

  Bài viết:
  3,028
  Điểm thành tích:
  629
  Nơi ở:
  Phú Yên
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Lương Văn Chánh

  Bạn thử bấm ESC xem có thoát không nha...nếu không thì chờ chết v :p
   
 5. Chris Master Harry

  Chris Master Harry Học sinh gương mẫu Thành viên

  Bài viết:
  1,883
  Điểm thành tích:
  376
  Nơi ở:
  Lào Cai
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THCS Kim Tân

  làm sao để thoát ra vậy anh :(
   
 6. System32

  System32 Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  288
  Điểm thành tích:
  76
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Marie Curie

  Thử gõ tổ hợp phím Ctrl + Alt + Del xem
  Rồi sau đó chọn Task Manager
  End cái Turbo Pascal đi.
   
 7. trà nguyễn hữu nghĩa

  trà nguyễn hữu nghĩa Cựu Phó Nhóm Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH Thành viên

  Bài viết:
  3,028
  Điểm thành tích:
  629
  Nơi ở:
  Phú Yên
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Lương Văn Chánh

  Ủa rõ ràng trong code mình có cài phím esc mà nhỉ??? Không ai bấm được hả ta
   
 8. trà nguyễn hữu nghĩa

  trà nguyễn hữu nghĩa Cựu Phó Nhóm Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH Thành viên

  Bài viết:
  3,028
  Điểm thành tích:
  629
  Nơi ở:
  Phú Yên
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Lương Văn Chánh

  Ủa rõ ràng trong code mình có cài phím esc mà nhỉ??? Không ai bấm được hả ta
   
 9. Chris Master Harry

  Chris Master Harry Học sinh gương mẫu Thành viên

  Bài viết:
  1,883
  Điểm thành tích:
  376
  Nơi ở:
  Lào Cai
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THCS Kim Tân

  À được rồi em cảm ơn anh game hay lém luôn
   
 10. anoymous

  anoymous Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  29
  Điểm thành tích:
  6
  Nơi ở:
  Hà Giang
  Trường học/Cơ quan:
  THCS LTT

  anh vào keymapper đi
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->