Tin học Game Caro viết bằng C++

Thảo luận trong 'Dòng họ c , c++ , c#' bắt đầu bởi trà nguyễn hữu nghĩa, 11 Tháng mười 2019.

Lượt xem: 270

 1. trà nguyễn hữu nghĩa

  trà nguyễn hữu nghĩa Cựu Phó Nhóm Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH Thành viên

  Bài viết:
  2,885
  Điểm thành tích:
  569
  Nơi ở:
  Phú Yên
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Lương Văn Chánh
  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  Share vài trăm dòng Code game cho những bạn muốn lập trình game bằng C++. Ai có hứng tìm hiểu thì trao đổi với mình.
  Demo game :D
  upload_2019-10-11_15-52-23.png

  Mã:
  #include <iostream>
  #include <winbgim.h>
  #define row 20
  #define col 20
  #define null 0
  #define VX 1
  #define VO 2
  #define P1 4 //Red
  #define P2 1 //Blue
  #define GameSpeed 100
  
  #define FOR(x,f,e) for(int x = f;x <= e;x++)
  #define FORD(x,f,e) for(int x = f; x >= e;x--)
  #define InBar(x,f,e) (x >= f && x <= e)
  #define Click ismouseclick(WM_LBUTTONDBLCLK)
  #define RClick ismouseclick(WM_RBUTTONDOWN)
  
  const int wid = 500, hei = 500, Twid = 300 + 10;
      int bkc = 0; //background color = black
      int btnc = 6; // button color = orange
  using namespace std;
  
  /*-----------------------Variable------------------------------*/
  class Tsquare
  {
    public:
      int player;
      int value;
  };
  class TPlayed
  {
    public:
      int x,y;
      void New(int, int);
      
  };
  void TPlayed::New(int px, int py)
  {
    x = px; y = py;
  }
  Tsquare ListSq[col][row];
  Tsquare curSq;
  int w = wid / col;
  int h = hei / row;
  bool ex, wongame;
  int cplayed;
  TPlayed ListPlay[row*col];
  /*----------------------------------------------------------------*/
  
  /*-------------------------CheckGameWin--------------------------------*/
  bool HoriWin(int x,int y)
  {
    if (ListSq[x][y].value == null) return false;
    int pl = ListSq[x][y].player;
    int count = 0;
    int opcount = 0;
    FORD(i,x,0)
    {
      if (ListSq[i][y].player == pl) count++;
      else if (ListSq[i][y].player != null)
      {
        opcount++;
        break;
      }
      else break;
    }
    FOR(i,x+1,col-1)
    {
      if (ListSq[i][y].player == pl) count++;
      else if (ListSq[i][y].player != null)
      {
        opcount++;
        break;
      }
      else break;
    }
    if (opcount >= 2) return false;
    if (count >= 5) return true;
    return false;
  }
  bool VertiWin(int x,int y)
  {
    if (ListSq[x][y].value == null) return false;
    int pl = ListSq[x][y].player;
    int count = 0;
    int opcount = 0;
    FORD(i,y,0)
    {
      if (ListSq[x][i].player == pl) count++;
      else if (ListSq[x][i].player != null)
      {
        opcount++;
        break;
      }
      else break;
    }
    FOR(i,y+1,row-1)
    {
      if (ListSq[x][i].player == pl) count++;
      else if (ListSq[x][i].player != null)
      {
        opcount++;
        break;
      }
      else break;
    }
    if (opcount >= 2) return false;
    if (count >= 5) return true;
    return false;
  }
  bool PCrossWin(int x,int y)
  {
    if (ListSq[x][y].value == null) return false;
    int pl = ListSq[x][y].player;
    int count = 0;
    int opcount = 0;
    int m = min(x,y);
    FOR(i,0,m)
    {
      if (ListSq[x-i][y-i].player == pl) count++;
      else if (ListSq[x-i][y-i].player != null)
      {
        opcount++;
        break;
      }
      else break;
    }
    m = min(col-x,row-y);
    FOR(i,1,m)
    {
      if (ListSq[x+i][y+i].player == pl) count++;
      else if (ListSq[x+i][y+i].player != null)
      {
        opcount++;
        break;
      }
      else break;
    }
    if (opcount >= 2) return false;
    if (count >= 5) return true;
    return false;
  }
  bool RCrossWin(int x, int y)
  {
    if (ListSq[x][y].value == null) return false;
    int pl = ListSq[x][y].player;
    int count = 0;
    int opcount = 0;
    int m = min(x,row-y);
    FOR(i,0,m)
    {
      if (ListSq[x-i][y+i].player == pl) count++;
      else if (ListSq[x-i][y+i].player != null)
      {
        opcount++;
        break;
      }
      else break;
    }
    m = min(col-x,y);
    FOR(i,1,m)
    {
      if (ListSq[x+i][y-i].player == pl) count++;
      else if (ListSq[x+i][y-i].player != null)
      {
        opcount++;
        break;
      }
      else break;
    }
    if (opcount >= 2) return false;
    if (count >= 5) return true;
    return false;
  }
  /*---------------------------------------------------------------------*/
  
  /*---------------------------Create Game-------------------------------*/
  void Drawtable(int color)
  {
    setcolor(color);
    FOR(x,0,col)
    {
      line(x*w,0,x*w,wid);
    }
    
    FOR(y,0,row)
    {
      line(0,y*h,hei,y*h);
    }
  }
  void Createtable()
  {
    
    FOR(x,1,col)
    {
      FOR(y,1,row)
      {
        ListSq[x-1][y-1].player = null;
        ListSq[x-1][y-1].value = null;
      }
    }
    curSq.player = P1;
    curSq.value = VX;
  }
  void ChangePlayer()
  {
    if (curSq.player == P1)
    {
      curSq.player = P2;
      curSq.value = VO;
    }
    else if (curSq.player == P2)
    {
      curSq.player = P1;
      curSq.value = VX;
    }
  }
  void Drawchar(int c,int r,int value,int color)
  {
    if (value == VX)
    {
      setcolor(color);
      line(c*w+3,r*h+3,(c+1)*w-3,(r+1)*h-3);
      line(c*w+3,(r+1)*h-3,(c+1)*w-3,r*h+3);
    }
    else if (value == VO)
    {
      setcolor(color);
      ellipse(c*w+w/2,r*h+h/2,0,360,w/2-3,h/2-3);
    }
  }
  void DrawWin(int x, int y)
  {
    int pl = ListSq[x][y].player;
    if (HoriWin(x,y))
    {
      FORD(i,x,0)
      {  
        if (ListSq[i][y].player == pl) Drawchar(i,y,ListSq[i][y].value,P1+P2);
        else break;
      }
      FOR(i,x+1,col-1)
      {
        if (ListSq[i][y].player == pl) Drawchar(i,y,ListSq[i][y].value,P1+P2);
        else break;
      }
    }
    if (VertiWin(x,y))
    {
      FORD(i,y,0)
      {
        if (ListSq[x][i].player == pl) Drawchar(x,i,ListSq[x][i].value,P1+P2);
        else break;
      }
      FOR(i,y+1,row-1)
      {
        if (ListSq[x][i].player == pl) Drawchar(x,i,ListSq[x][i].value,P1+P2);
        else break;
      }
    }
    if (PCrossWin(x,y))
    {
      int m = min(x,y);
      FOR(i,0,m)
      {
        if (ListSq[x-i][y-i].player == pl) Drawchar(x-i,y-i,ListSq[x-i][y-i].value,P1+P2);
        else break;
      }
      m = min(col-x,row-y);
      FOR(i,1,m)
      {
        if (ListSq[x+i][y+i].player == pl) Drawchar(x+i,y+i,ListSq[x+i][y+i].value,P1+P2);
        else break;
      }
    }
    if (RCrossWin(x,y))
    {
      int m = min(x,row-y);
      FOR(i,0,m)
      {
        if (ListSq[x-i][y+i].player == pl) Drawchar(x-i,y+i,ListSq[x-i][y+i].value,P1+P2);
        else break;
      }
      m = min(col-x,y);
      FOR(i,1,m)
      {
        if (ListSq[x+i][y-i].player == pl) Drawchar(x+i,y-i,ListSq[x+i][y-i].value,P1+P2);
        else break;
      }
    }
  }
  /*---------------------------------------------------------------------*/
  
  /*-------------------------------Method--------------------------------*/
  void WinGame()
  {
    FOR(x,0,col-1)
    {
      FOR(y,0,row-1)
      {
        if (HoriWin(x,y) || VertiWin(x,y) || PCrossWin(x,y) || RCrossWin(x,y))
        {
          wongame = true;
          DrawWin(x,y);
        }
      }
    }
  }
  void PlayinBoard(int x,int y)
  {
    if (wongame) return;
    if (x/w <= col && y/h <= row)
    {
      if (ListSq[x/w][y/h].value == null)
      {
        Drawchar(x/w,y/h,curSq.value,curSq.player);
        ListSq[x/w][y/h].value = curSq.value;
        ListSq[x/w][y/h].player = curSq.player;
        ListPlay[cplayed].New(x/w,y/h);
        cplayed++;
        ChangePlayer();
      }
    }
  }
  void DrawMenu()
  {
    setcolor(btnc); //orange
    setfillstyle(1,btnc);
    bar(wid + 75,25,wid + Twid - 85,75); // New Game
    bar(wid + 75,100,wid + Twid - 85,150); //Undo
    bar(wid + 75,175,wid + Twid - 85,225); //Exit
    rectangle(wid + 25,250,wid + Twid - 35,300); //Info
    rectangle(wid + 25,325,wid + Twid - 35,hei); //Help
    
    setcolor(14); //yellow
    setbkcolor(btnc);
    settextstyle(0,0,2);
    outtextxy(wid + 90,40,"NEW GAME");
    outtextxy(wid + 120,115,"UNDO");
    outtextxy(wid + 120,190,"EXIT");
  }
  void DrawInfo()
  {
    setbkcolor(bkc);
    settextstyle(0,0,2);
    if (curSq.player == P1)
    {  
      setcolor(15); //white
      outtextxy(wid + 50,260,"Player: 1");
      outtextxy(wid + 50,280,"Character: X");
    }
    else if (curSq.player == P2)
    {  
      setcolor(15); //white
      outtextxy(wid + 50,260,"Player: 2");
      outtextxy(wid + 50,280,"Character: O");
    }
  }
  void DrawHelp()
  {
    setcolor(btnc); //orange
    setbkcolor(bkc);
    settextstyle(0,0,2);
    outtextxy(wid + 25,325,"Help");
  }
  void NewGame()
  {
    setbkcolor(bkc);//black
    cleardevice();
    Drawtable(2); // green
    Createtable();
    DrawMenu(); DrawInfo(); DrawHelp();
    cplayed = 0;
    ex = false;
    wongame = false;
  }
  void Undo()
  {
    if (cplayed <= 0 || wongame) return;
    int x = ListPlay[cplayed-1].x;
    int y = ListPlay[cplayed-1].y;
    setfillstyle(1,bkc); //clear character
    bar(x*w+2,y*h+2,(x+1)*w-2,(y+1)*h-2);
    ListSq[x][y].value = null;
    ListSq[x][y].player = null;
    ChangePlayer();
    cplayed--;
  }
  void Exit()
  {
    ex = true;
    cleardevice();
    setcolor(4);//red
    settextstyle(0,0,5); //red
    setbkcolor(bkc);
    outtextxy(50,hei/2 - 100,"THANK FOR PLAYING!");
    outtextxy(50,hei/2,"SEE YOU AGAIN!");
    delay(1500);
  }
  void Menu(int x,int y)
  {
    if (InBar(x,wid+75,wid+Twid-85) && InBar(y,25,75))
    {
      NewGame();
    }
    if (InBar(x,wid+75,wid+Twid-85) && InBar(y,100,150))
    {
      Undo();
    }
    
    if (InBar(x,wid+75,wid+Twid-85) && InBar(y,175,225))
    {
      Exit();
    }
  }
  /*---------------------------------------------------------------------*/
  int main()
  {
    initwindow(wid+Twid,hei+15);
    NewGame();
    while (!ex)
    {
      delay(GameSpeed);
      if (Click)
      {
        int x,y;
        getmouseclick(WM_LBUTTONDBLCLK, x, y);
        Menu(x,y);
        PlayinBoard(x,y);
        DrawInfo();
        WinGame();
      }
    }
    closegraph();
    return 0;
  }
  Lưu ý là phải cài thư viện Winbgim.h vào mới xài được nha....không thì lại bảo code mình lỗi :D
   
 2. trà nguyễn hữu nghĩa

  trà nguyễn hữu nghĩa Cựu Phó Nhóm Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH Thành viên

  Bài viết:
  2,885
  Điểm thành tích:
  569
  Nơi ở:
  Phú Yên
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Lương Văn Chánh

  Đây là code game có dùng trí tuệ nhân tạo. Mình thêm thuật toán AI và thay đổi code ở trên mọt chút là tạo được game này. Tuy chơi nó hơi ngu một tí nhưng mà vẫn thắng được một số người chơi ở mức cơ bản.
  Mã:
  #include <iostream>
  #include <winbgim.h>
  #define row 20
  #define col 20
  #define null 0
  #define VX 1
  #define VO 2
  #define P1 4 //Red
  #define P2 1 //Blue
  #define GameSpeed 100
  
  #define FOR(x,f,e) for(int x = f;x <= e;x++)
  #define FORD(x,f,e) for(int x = f; x >= e;x--)
  #define InBar(x,f,e) (x >= f && x <= e)
  #define Click ismouseclick(WM_LBUTTONDBLCLK)
  #define RClick ismouseclick(WM_RBUTTONDOWN)
  
  const int wid = 500, hei = 500, Twid = 300 + 10;
  const int bkc = 0; //background color = black
  const int btnc = 6; // button color = orange
  const int level = 2; //SET LEVEL HERE
  using namespace std;
  
  /*-----------------------Variable------------------------------*/
  class Tsquare
  {
    public:
      int player;
      int value;
  };
  class TPlayed
  {
    public:
      int x,y;
      void New(int, int);
      
  };
  void TPlayed::New(int px, int py)
  {
    x = px; y = py;
  }
  Tsquare ListSq[col][row];
  Tsquare ListBoard[level+1][col][row];
  Tsquare curSq;
  int w = wid / col;
  int h = hei / row;
  bool ex, wongame;
  int cplayed;
  TPlayed ListPlay[row*col];
  int AtkArray[9] = {0,1,2,7,100,200,210,220,230};
  int DefArray[9] = {0,1,2,7,30,40,50,60,70};
  /*----------------------------------------------------------------*/
  
  /*--------------------------AI------------------------------------*/
  void BoardToBoard(int b1, int b2)
  {
    FOR(x,0,col-1)
    {
      FOR(y,0,row-1)
      {
        ListBoard[b2][x][y].value = ListBoard[b1][x][y].value;
        ListBoard[b2][x][y].player = ListBoard[b1][x][y].player;
      }
    }
  }
  void Drawchar(int c,int r,int value,int color)
  {
    if (value == VX)
    {
      setcolor(color);
      line(c*w+3,r*h+3,(c+1)*w-3,(r+1)*h-3);
      line(c*w+3,(r+1)*h-3,(c+1)*w-3,r*h+3);
    }
    else if (value == VO)
    {
      setcolor(color);
      ellipse(c*w+w/2,r*h+h/2,0,360,w/2-3,h/2-3);
    }
  }
  int AIHori(int x, int y,int cboard)
  {
    int player = ListBoard[cboard][x][y].player;
    int count = -1;
    int opcount = 0;
    FORD(i,x,0)
    {
      if (ListBoard[cboard][i][y].player == player) count++;
      else if (ListBoard[cboard][i][y].player != null)
      {
        opcount++;
        break;
      }
      else break;
    }
    FOR(i,x+1,col-1)
    {
      if (ListBoard[cboard][i][y].player == player) count++;
      else if (ListBoard[cboard][i][y].player != null)
      {
        opcount++;
        break;
      }
      else break;
    }
    if (opcount >= 2 && count > opcount) return count - opcount;
    if (opcount >= 2) return 0;
    return count;
  }
  int AIVerti(int x,int y, int cboard)
  {
    int player = ListBoard[cboard][x][y].player;
    int count = -1;
    int opcount = 0;
    FORD(i,y,0)
    {
      if (ListBoard[cboard][x][i].player == player) count++;
      else if (ListBoard[cboard][x][i].player != null)
      {
        opcount++;
        break;
      }
      else break;
    }
    FOR(i,y+1,row-1)
    {
      if (ListBoard[cboard][x][i].player == player) count++;
      else if (ListBoard[cboard][x][i].player != null)
      {
        opcount++;
        break;
      }
      else break;
    }
    if (opcount >= 2 && count > opcount) return count - opcount;
    if (opcount >= 2) return 0;
    return count;
  }
  int AIPCross(int x,int y, int cboard)
  {
    int player = ListBoard[cboard][x][y].player;
    int count = -1;
    int opcount = 0;
    int m = min(x,y);
    FOR(i,0,m)
    {
      if (ListBoard[cboard][x-i][y-i].player == player) count++;
      else if (ListBoard[cboard][x-i][y-i].player != null)
      {
        opcount++;
        break;
      }
      else break;
    }
    m = min(col-x,row-y);
    FOR(i,1,m)
    {
      if (ListBoard[cboard][x+i][y+i].player == player) count++;
      else if (ListBoard[cboard][x+i][y+i].player != null)
      {
        opcount++;
        break;
      }
      else break;
    }
    if (opcount >= 2 && count > opcount) return count - opcount;
    if (opcount >= 2) return 0;
    return count;
  }
  int AIRCross(int x,int y, int cboard)
  {
    int player = ListBoard[cboard][x][y].player;
    int count = -1;
    int opcount = 0;
    int m = min(x,row-y);
    FOR(i,0,m)
    {
      if (ListBoard[cboard][x-i][y+i].player == player) count++;
      else if (ListBoard[cboard][x-i][y+i].player != null)
      {
        opcount++;
        break;
      }
      else break;
    }
    m = min(col-x,y);
    FOR(i,1,m)
    {
      if (ListBoard[cboard][x+i][y-i].player == player) count++;
      else if (ListBoard[cboard][x+i][y-i].player != null)
      {
        opcount++;
        break;
      }
      else break;
    }
    if (opcount >= 2 && count > opcount) return count - opcount;
    if (opcount >= 2) return 0;
    return count;
  }
  int AIRepeat(int x,int y,int pl,int b)
  {
    int max = -9999;
    BoardToBoard(b-1,b);
    ListBoard[b][x][y].player = (P1 + P2) - pl;
    int scoreDef = DefArray[AIHori(x,y,b)] + DefArray[AIVerti(x,y,b)] + DefArray[AIPCross(x,y,b)] + DefArray[AIRCross(x,y,b)];
    ListBoard[b][x][y].player = pl;
    int scoreAtk = AtkArray[AIHori(x,y,b)] + AtkArray[AIVerti(x,y,b)] + AtkArray[AIPCross(x,y,b)] + AtkArray[AIRCross(x,y,b)];
    int score = scoreDef + scoreAtk;
    if (b < level)
    {
      int sc;
      FOR(x1,0,col-1)
      {
        FOR(y1,0,row-1)
        if (ListBoard[b][x1][y1].player == null)
        {
          sc = AIRepeat(x1,y1,(P1 + P2) - pl,b+1);
          if (sc > max) max = sc;
        }
      }
      score += max;
    }
    if (pl == P2)
    return -score;
    return score;
  }
  void AIPlay()
  {
    int score;
    int max = -9999;
    int cx = 0, cy = 0;
    FOR(x,0,col-1)
    {
      FOR(y,0,row-1)
      if (ListBoard[0][x][y].player == null)
      {
        BoardToBoard(0,1);
        score = AIRepeat(x,y,P1,1);
        if (score > max)
        {
          max = score;
          cx = x;
          cy = y;
        }
      }
    }
    Drawchar(cx,cy,VX,P1);
    ListBoard[0][cx][cy].player = P1;
    ListBoard[0][cx][cy].value = VX;
    ListPlay[cplayed].New(cx,cy);
    cplayed++;
  }
  /*----------------------------------------------------------------*/
  
  /*-------------------------CheckGameWin--------------------------------*/
  bool HoriWin(int x,int y)
  {
    if (ListBoard[0][x][y].value == null) return false;
    int pl = ListBoard[0][x][y].player;
    int count = 0;
    int opcount = 0;
    FORD(i,x,0)
    {
      if (ListBoard[0][i][y].player == pl) count++;
      else if (ListBoard[0][i][y].player != null)
      {
        opcount++;
        break;
      }
      else break;
    }
    FOR(i,x+1,col-1)
    {
      if (ListBoard[0][i][y].player == pl) count++;
      else if (ListBoard[0][i][y].player != null)
      {
        opcount++;
        break;
      }
      else break;
    }
    if (opcount >= 2) return false;
    if (count >= 5) return true;
    return false;
  }
  bool VertiWin(int x,int y)
  {
    if (ListBoard[0][x][y].value == null) return false;
    int pl = ListBoard[0][x][y].player;
    int count = 0;
    int opcount = 0;
    FORD(i,y,0)
    {
      if (ListBoard[0][x][i].player == pl) count++;
      else if (ListBoard[0][x][i].player != null)
      {
        opcount++;
        break;
      }
      else break;
    }
    FOR(i,y+1,row-1)
    {
      if (ListBoard[0][x][i].player == pl) count++;
      else if (ListBoard[0][x][i].player != null)
      {
        opcount++;
        break;
      }
      else break;
    }
    if (opcount >= 2) return false;
    if (count >= 5) return true;
    return false;
  }
  bool PCrossWin(int x,int y)
  {
    if (ListBoard[0][x][y].value == null) return false;
    int pl = ListBoard[0][x][y].player;
    int count = 0;
    int opcount = 0;
    int m = min(x,y);
    FOR(i,0,m)
    {
      if (ListBoard[0][x-i][y-i].player == pl) count++;
      else if (ListBoard[0][x-i][y-i].player != null)
      {
        opcount++;
        break;
      }
      else break;
    }
    m = min(col-x,row-y);
    FOR(i,1,m)
    {
      if (ListBoard[0][x+i][y+i].player == pl) count++;
      else if (ListBoard[0][x+i][y+i].player != null)
      {
        opcount++;
        break;
      }
      else break;
    }
    if (opcount >= 2) return false;
    if (count >= 5) return true;
    return false;
  }
  bool RCrossWin(int x, int y)
  {
    if (ListBoard[0][x][y].value == null) return false;
    int pl = ListBoard[0][x][y].player;
    int count = 0;
    int opcount = 0;
    int m = min(x,row-y);
    FOR(i,0,m)
    {
      if (ListBoard[0][x-i][y+i].player == pl) count++;
      else if (ListBoard[0][x-i][y+i].player != null)
      {
        opcount++;
        break;
      }
      else break;
    }
    m = min(col-x,y);
    FOR(i,1,m)
    {
      if (ListBoard[0][x+i][y-i].player == pl) count++;
      else if (ListBoard[0][x+i][y-i].player != null)
      {
        opcount++;
        break;
      }
      else break;
    }
    if (opcount >= 2) return false;
    if (count >= 5) return true;
    return false;
  }
  /*---------------------------------------------------------------------*/
  
  /*---------------------------Create Game-------------------------------*/
  void Drawtable(int color)
  {
    setcolor(color);
    FOR(x,0,col)
    {
      line(x*w,0,x*w,wid);
    }
    
    FOR(y,0,row)
    {
      line(0,y*h,hei,y*h);
    }
  }
  void Createtable()
  {
    FOR(x,1,col)
    {
      FOR(y,1,row)
      {
        ListBoard[0][x-1][y-1].player = null;
        ListBoard[0][x-1][y-1].value = null;
      }
    }
  }
  void ChangePlayer()
  {
    if (curSq.player == P1)
    {
      curSq.player = P2;
      curSq.value = VO;
    }
    else if (curSq.player == P2)
    {
      curSq.player = P1;
      curSq.value = VX;
    }
  }
  void DrawWin(int x, int y)
  {
    int pl = ListBoard[0][x][y].player;
    if (HoriWin(x,y))
    {
      FORD(i,x,0)
      {  
        if (ListBoard[0][i][y].player == pl) Drawchar(i,y,ListBoard[0][i][y].value,P1+P2);
        else break;
      }
      FOR(i,x+1,col-1)
      {
        if (ListBoard[0][i][y].player == pl) Drawchar(i,y,ListBoard[0][i][y].value,P1+P2);
        else break;
      }
    }
    if (VertiWin(x,y))
    {
      FORD(i,y,0)
      {
        if (ListBoard[0][x][i].player == pl) Drawchar(x,i,ListBoard[0][x][i].value,P1+P2);
        else break;
      }
      FOR(i,y+1,row-1)
      {
        if (ListBoard[0][x][i].player == pl) Drawchar(x,i,ListBoard[0][x][i].value,P1+P2);
        else break;
      }
    }
    if (PCrossWin(x,y))
    {
      int m = min(x,y);
      FOR(i,0,m)
      {
        if (ListBoard[0][x-i][y-i].player == pl) Drawchar(x-i,y-i,ListBoard[0][x-i][y-i].value,P1+P2);
        else break;
      }
      m = min(col-x,row-y);
      FOR(i,1,m)
      {
        if (ListBoard[0][x+i][y+i].player == pl) Drawchar(x+i,y+i,ListBoard[0][x+i][y+i].value,P1+P2);
        else break;
      }
    }
    if (RCrossWin(x,y))
    {
      int m = min(x,row-y);
      FOR(i,0,m)
      {
        if (ListBoard[0][x-i][y+i].player == pl) Drawchar(x-i,y+i,ListBoard[0][x-i][y+i].value,P1+P2);
        else break;
      }
      m = min(col-x,y);
      FOR(i,1,m)
      {
        if (ListBoard[0][x+i][y-i].player == pl) Drawchar(x+i,y-i,ListBoard[0][x+i][y-i].value,P1+P2);
        else break;
      }
    }
  }
  /*---------------------------------------------------------------------*/
  
  /*-------------------------------Method--------------------------------*/
  void DrawInfo()
  {
    setbkcolor(bkc);
    settextstyle(0,0,2);
    if (curSq.player == P1)
    {  
      setcolor(15); //white
      outtextxy(wid + 50,260,"Player: 1");
      outtextxy(wid + 50,280,"Character: X");
    }
    else if (curSq.player == P2)
    {  
      setcolor(15); //white
      outtextxy(wid + 50,260,"Player: 2");
      outtextxy(wid + 50,280,"Character: O");
    }
  }
  void WinGame()
  {
    FOR(x,0,col-1)
    {
      FOR(y,0,row-1)
      {
        if (HoriWin(x,y) || VertiWin(x,y) || PCrossWin(x,y) || RCrossWin(x,y))
        {
          wongame = true;
          DrawWin(x,y);
        }
      }
    }
  }
  void PlayinBoard(int x,int y)
  {
    if (wongame) return;
    if (x/w <= col && y/h <= row)
    {
      if (ListBoard[0][x/w][y/h].value == null)
      {
        Drawchar(x/w,y/h,curSq.value,curSq.player);
        ListBoard[0][x/w][y/h].value = curSq.value;
        ListBoard[0][x/w][y/h].player = curSq.player;
        ListPlay[cplayed].New(x/w,y/h);
        cplayed++;
        ChangePlayer();
        DrawInfo();
        WinGame();
        if (!wongame)
        {
          AIPlay();
          ChangePlayer();
        }
      }
    }
  }
  void DrawMenu()
  {
    setcolor(btnc); //orange
    setfillstyle(1,btnc);
    bar(wid + 75,25,wid + Twid - 85,75); // New Game
    bar(wid + 75,100,wid + Twid - 85,150); //Undo
    bar(wid + 75,175,wid + Twid - 85,225); //Exit
    rectangle(wid + 25,250,wid + Twid - 35,300); //Info
    rectangle(wid + 25,325,wid + Twid - 35,hei); //Help
    
    setcolor(14); //yellow
    setbkcolor(btnc);
    settextstyle(0,0,2);
    outtextxy(wid + 90,40,"NEW GAME");
    outtextxy(wid + 120,115,"UNDO");
    outtextxy(wid + 120,190,"EXIT");
  }
  void DrawHelp()
  {
    setcolor(btnc); //orange
    setbkcolor(bkc);
    settextstyle(0,0,2);
    outtextxy(wid + 25,325,"Help");
  }
  void NewGame()
  {
    setbkcolor(bkc);//black
    cleardevice();
    Drawtable(2); // green
    Createtable();
    DrawMenu(); DrawInfo(); DrawHelp();
    curSq.player = P2;
    curSq.value = VO;
    cplayed = 0;
    ex = false;
    wongame = false;
  }
  void Undo()
  {
    if (cplayed <= 0 || wongame) return;
    int x = ListPlay[cplayed-1].x;
    int y = ListPlay[cplayed-1].y;
    setfillstyle(1,bkc); //clear character
    bar(x*w+2,y*h+2,(x+1)*w-2,(y+1)*h-2);
    ListBoard[0][x][y].value = null;
    ListBoard[0][x][y].player = null;
    ChangePlayer();
    cplayed--;
  }
  void Exit()
  {
    ex = true;
    cleardevice();
    setcolor(4);//red
    settextstyle(0,0,5); //red
    setbkcolor(bkc);
    outtextxy(50,hei/2 - 100,"THANK FOR PLAYING!");
    outtextxy(50,hei/2,"SEE YOU AGAIN!");
    delay(1500);
  }
  void Menu(int x,int y)
  {
    if (InBar(x,wid+75,wid+Twid-85) && InBar(y,25,75))
    {
      NewGame();
    }
    if (InBar(x,wid+75,wid+Twid-85) && InBar(y,100,150))
    {
      Undo();
      Undo();
    }
    
    if (InBar(x,wid+75,wid+Twid-85) && InBar(y,175,225))
    {
      Exit();
    }
  }
  /*---------------------------------------------------------------------*/
  int main()
  {
    initwindow(wid+Twid,hei+15);
    NewGame();
    while (!ex)
    {
      delay(GameSpeed);
      if (Click)
      {
        int x,y;
        getmouseclick(WM_LBUTTONDBLCLK, x, y);
        Menu(x,y);
        PlayinBoard(x,y);
        DrawInfo();
        WinGame();
      }
    }
    closegraph();
    return 0;
  }
   
 3. Dương 10 năm sau

  Dương 10 năm sau Học sinh chăm học Thành viên HV CLB Lịch sử

  Bài viết:
  1,198
  Điểm thành tích:
  136
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  Trường đào tạo nhân tài :)

  Hay vậy làm sao bạn biết mấy cái này
   
 4. trà nguyễn hữu nghĩa

  trà nguyễn hữu nghĩa Cựu Phó Nhóm Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH Thành viên

  Bài viết:
  2,885
  Điểm thành tích:
  569
  Nơi ở:
  Phú Yên
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Lương Văn Chánh

  Trên mạng có đầy mà bạn, bạn chơi được game trí tuệ nhân tạo chưa nhỉ :D
   
 5. Dương 10 năm sau

  Dương 10 năm sau Học sinh chăm học Thành viên HV CLB Lịch sử

  Bài viết:
  1,198
  Điểm thành tích:
  136
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  Trường đào tạo nhân tài :)

  ồ vậy hả. mình chơi rồi , nhưng nó cũng đâu ngu lắm
   
 6. trà nguyễn hữu nghĩa

  trà nguyễn hữu nghĩa Cựu Phó Nhóm Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH Thành viên

  Bài viết:
  2,885
  Điểm thành tích:
  569
  Nơi ở:
  Phú Yên
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Lương Văn Chánh

  Nhiều nước nó đi cực ngu, nhưng với mấy người mới chơi thì nó vậy là ổn
   
 7. Dương 10 năm sau

  Dương 10 năm sau Học sinh chăm học Thành viên HV CLB Lịch sử

  Bài viết:
  1,198
  Điểm thành tích:
  136
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  Trường đào tạo nhân tài :)

  Có loại 9 ô không bạn
   
 8. trà nguyễn hữu nghĩa

  trà nguyễn hữu nghĩa Cựu Phó Nhóm Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH Thành viên

  Bài viết:
  2,885
  Điểm thành tích:
  569
  Nơi ở:
  Phú Yên
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Lương Văn Chánh

  Đơn giản mà, bạn thay đổi số ô lại là 9 thì được chứ gì.
  đoạn này nè
  Mã:
  #define row 20
  #define col 20
  đổi lại thành 9 là ok
   
 9. Dương 10 năm sau

  Dương 10 năm sau Học sinh chăm học Thành viên HV CLB Lịch sử

  Bài viết:
  1,198
  Điểm thành tích:
  136
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  Trường đào tạo nhân tài :)

  Đơn giản vậy thôi hả ngoài 9 ra thì muốn thay số nào cũng được nhỉ
   
 10. trà nguyễn hữu nghĩa

  trà nguyễn hữu nghĩa Cựu Phó Nhóm Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH Thành viên

  Bài viết:
  2,885
  Điểm thành tích:
  569
  Nơi ở:
  Phú Yên
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Lương Văn Chánh

  đúng rồi, muốn thay kích thước bao nhiêu thì đổi số đó là được, lợi thế của việc dùng hằng số là đây :D
   
  Dương 10 năm sau thích bài này.
 11. anlong6@gmail.com

  anlong6@gmail.com Học sinh chăm học Thành viên HV CLB Lịch sử

  Bài viết:
  574
  Điểm thành tích:
  106
  Nơi ở:
  Nam Định
  Trường học/Cơ quan:
  Trường học

  Hay lắm anh ạ nhưng còn cách nào lập trình ngắn hơn không ạ?
   
 12. quân pro

  quân pro Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  569
  Điểm thành tích:
  91
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  VIỆT NAM :D

  Wow. Anh làm nhiều về các code ghê ha!
  Giờ còn làm Cpp nữa.
  Học Cpp thế nào hả anh?
   
 13. trà nguyễn hữu nghĩa

  trà nguyễn hữu nghĩa Cựu Phó Nhóm Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH Thành viên

  Bài viết:
  2,885
  Điểm thành tích:
  569
  Nơi ở:
  Phú Yên
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Lương Văn Chánh

  Không có code nào là tối ưu hoàn toàn nha, mình mới học nên chỉ dùng những thuật toán CỰC KỲ ĐƠN GIẢN để viết thôi. Bạn có thể tự viết một thuật toán ngắn hơn xem sao
  Lên mạng học nha em, dễ lắm.
   
 14. dangtiendung1201

  dangtiendung1201 Cựu Mod Toán Thành viên HV CLB Hóa học vui

  Bài viết:
  1,152
  Điểm thành tích:
  191
  Nơi ở:
  Thái Bình
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Lương Thế VInh-Thành phố Thái Bình

  Em chạy bằng Code Blocks nó cứ báo lỗi redefinition of 'int right' ở thư viện winbgim.h ạ.
   
 15. trà nguyễn hữu nghĩa

  trà nguyễn hữu nghĩa Cựu Phó Nhóm Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH Thành viên

  Bài viết:
  2,885
  Điểm thành tích:
  569
  Nơi ở:
  Phú Yên
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Lương Văn Chánh

  Code Block chỉ dùng để chạy code thuật toán thôi nha, em muốn test code này phải tải Dev c++ mới được. Những game anh làm và copy trên mạng đều phả dùng Dev c++. Code Block không dùng cho Game :D
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->