đường tròn

Y

yun92

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C): [TEX]{x}^{2}+{y}^{2}-2x-2y-2=0[/TEX] và đường thẳng (d): [TEX]4x+3y+m=0[/TEX]. Tìm [TEX]m[/TEX] biềt rằng trên (d) có đúng một điểm M thỏa mãn từ M kẻ được 2 tiếp tuyến MA, MB đến (C), sao cho tam giác MAB đều (A, B là các tiếp điểm)

2. Trong mp Oxy cho đường tròn (C): x^2 + Y^2 + 2x + 2y - 7 = 0 và đường thẳng (d): 3x - 4y + m = 0. Tùy theo m, hãy xét vị trí tương đối của (C) và (d). Khi (d) cắt (C), gọi A,B là các giao điểm, tìm m để độ dài đọan thẳng AB đạt giá trị lớn nhất.

3. Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 6y - 4z - 11 = 0 và điểm I(-1;-2;3). CM điểm I nằm bên trong mặt cầu (S). Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm I đồng thời cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn tâm I.

4. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường tròn (C) có tâm K(1;-2;3), nằm trên mp (P): 3x + 2y + 2z - 5 = 0, và đi qua điểm M(3;1;-3). Viết phương trình mặt cầu (S) chứa đường tròn (C) và có tâm thuộc mp (Q): x + y + z +5 = 0.

5. Trong mp Oxy, cho tam giác ABC biết A(3;0), đường cao từ đỉnh B có phương trình x + y + 1 = 0, trung tuyến từ dỉnh C có phương trình: 2x - y - 2 = 0. Viết phương trình đường tròn ngọai tiếp tam giác ABC.
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom