Toán 10 Đường thẳng [tex]d_{m}:(m-2)x+my=-6[/tex] luôn đi qua điểm nào với mọi giá trị của tham số m?

Ngoc Anhs

Cựu TMod Toán
Thành viên
4 Tháng năm 2019
5,482
3,916
646
21
Ha Noi
Hà Nam
trường thpt b bình lục
2c chứ tại m=2 thì 3 điểm trùng nhau không là tam giác được
Em tính vội ra giao với các trục, nhưng quên chưa cho chúng khác gốc tọa độ!:p

1. Gọi điểm cố định là A(a;b)
[tex]\Rightarrow (m-2)a+mb+6=0\Leftrightarrow m(a+b)-2a+6=0\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} a+b=0\\ -2a+6=0 \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} a=3\\ b=-3 \end{matrix}\right.[/tex]
2. Tìm tọa độ giao với các trục là ra mà!
3. [tex]m^2-4> 0[/tex]
 
Last edited:
Top Bottom