Toán 9 Đồng dư

Game là dễ

Học sinh
Thành viên
11 Tháng tám 2019
67
36
36
18
Quảng Nam
NBK - 5h bờ hồ

7 1 2 5

Cựu TMod Toán
Thành viên
19 Tháng một 2019
6,871
11,470
1,116
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
Chọn b - 1 số [tex]c_i[/tex] sao cho [tex]c_i=i\forall 1\leq i\leq b-1[/tex] . Ta sẽ có b - 1 số dư khi chia [tex]ac_i[/tex] cho b.
Khi đó, nếu không tồn tại [TEX]c_i[/TEX] để [TEX]ac_i \equiv 1(mod b)[/TEX] thì b - 1 số [TEX]ac_i[/TEX] sẽ chia cho b dư từ 2 tới b - 1(loại 1 và b vì [TEX]c_i < b,(a,b)=1[/TEX])
Từ đó tồn tại 2 số khác nhau có cùng số dư hay [tex]ac_m-ac_n\vdots b\Rightarrow a(c_m-c_n)\vdots b(m > n)[/tex].
Mà [TEX](a,b)=1; [TEX]0 < c_m-c_n < b[/TEX][/TEX] nên vô lý. Vậy ta có đpcm.
 
Top Bottom