Toán 10 Đồng biến, nghịch biến

Ngoc Anhs

Cựu TMod Toán
Thành viên
4 Tháng năm 2019
5,482
3,916
646
20
Ha Noi
Hà Nam
trường thpt b bình lục
Tìm m để hàm số:
a, y= ( 3m-2)x- m nghịch biến trên ( -1, 2019)
b, y= ((5-m)^2)x + 4- mx đồng biến trên (-2019, 2020)
a) Yêu cầu thỏa mãn [tex]3m-2< 0\Leftrightarrow m< \frac{2}{3}[/tex]
b) [tex](5-m)^2-m> 0\Leftrightarrow m^2-11m+25> 0\Leftrightarrow m\in \left ( -\infty ;\frac{11-\sqrt{21}}{2} \right )\cup \left ( \frac{11+\sqrt{21}}{2};+\infty \right )[/tex]
 
Top Bottom