Toán 9 Diện tích hình trụ

chocolate cakes

Học sinh
Thành viên
13 Tháng mười 2019
88
48
26
Hà Nội
Đại học

7 1 2 5

Cựu TMod Toán
Thành viên
19 Tháng một 2019
6,871
11,477
1,141
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
Gọi x là đường kính của đáy.
Diện tích đáy là: [tex]S=\pi \frac{x^2}{4}[/tex]
Thể tích hình trụ là: [tex]V=x.S=\frac{x^3}{4}\pi =16\Rightarrow x=\frac{4}{\sqrt[3]{\pi}}[/tex]
Từ đó diện tích toàn phần là [tex]S_{tp}=\pi .\frac{x}{2}.x+\pi.\frac{x^2}{4}=\pi.\frac{3x^2}{4}=\frac{12\pi}{\sqrt[3]{pi}}=12\sqrt[3]{\pi^2}[/tex]
 
Top Bottom