Địa Địa lý 10

M

mavuongkhongnha

đối với năm 1997 ta láy số dân năm 98 *2% , sau đó lấy số dân năm 1998 - đi
VD :
[TEX]975-\frac{975.2}{100}=?[/TEX]
đối với năm trước 1999 ta lấy số dân *2% rồi cộng vs số dân năm 1999
tương tự đối với năm 2000 , lấy số dân 99*2%+ số dân năm 99
VD : năm 1999 :
[TEX]\frac{975.2}{100}+975=?[/TEX]
 
Last edited by a moderator:
H

hailixiro142

Tg: tỉ suất tăng dân số tự nhiên(2%)
Dân số thế giới năm1998 là D8= 975 triệu người
Dân số thế giới năm1999 là D9
Dân số thế giới năm1997 là D7
Dân số thế giới năm1995 là D5
Dân số thế giới năm2000 là D0
Ta có công thức :
D8 = D7+ Tg.D7 = D7 (Tg + 1)
D7 = D8 : Tg + 1 = 975 : 1,02 = 955,9 triệu người.
D9 = D8 + Tg. D8 = D8 (Tg + 1)
D9 = 975.1,02 = 994,5 triệu người
Tương tự ta có kết quả:
D5 = 918,8 triệu người
D0 = 1014,4 triệu người
________________________________________
:)
 
Top Bottom