Địa 12 [Địa lí 12] nước ta hội nhập

Status
Không mở trả lời sau này.
M

meongocxi

0

0393890738

- A, NÊU LÊN BỐI CẢNH THẾ GIỚI HIỆN TẠI

QUY LUẬT KHÁCH QUAN TỒN TẠI : NỀN KINH TẾ THẾ GIƯỚI PHÁT TRIỂN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NSSNF KHOA HỌC CÔNG NGHỆ , KINH TẾ TRI THỨC
- PHÁT TRIỂN THEO HƯỚNG NÀY ĐÃ ĐEM LẠI HIỆ QUẢ CAO VỀ
1. KINH TẾ : - LÀM TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG, THAY THẾ SỨC LAO ĐÔNG
- CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TĂNG
- .....
2. XÃ HỘI
ĐỜI SỖNG NHÂN DÂN ĐƯỢC NÂNG CAO
MỨC SỖNG TĂNG
CÁC CHIE SỐ HDI TĂNG
....
B, XUẤT PHÁT TỪ THỰC TRẠNG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY
- vn là một nước đang phát triển , có nhiều tiềm năng
+nêu ra các thành tự của việt nam đạt được trong thời gian gần đay
( tư liêu : việ nam trên đường đổi mới và hội nhập-- phần thành tự --- địa 12)

_tuy có nhiều thành tựu đổi mới , nhưng Việt Nam vấn có nền kinh tế chưa vững chắc .Nền kinh tế vn đang còn gặp nhiều khó khăn cần đương đầu
_Sự biến động trên thị trường các nước sẽ tác động mạnh đến thị trường trong nước, đòi hỏi VN phải có chính sách kinh tế vĩ mô đúng đắn, có năng lực dự báo và phân tích tình hình, cơ chế quản lý phải tạo cơ sở để nền kinh tế có khả năng phản ứng tích cực, hạn chế được ảnh hưởng tiêu cực trước những biến động trên thị trường thế giới.
_Trong điều kiện tiềm lực đất nước có hạn, hoàn thiện, kinh nghiệm yếu kém về quản lý nền kinh tế thị trường chưa nhiều đây khó khăn , nhất là đứng trước những biến động đấy sóng gió có quy mô khu vực và toàn cầu
_ nền kinh tế phát triển về lượng , về chất vẫn còn yếu kém, nền kinh tế vấn còn đi lên còn phụ thuộc nhiều vào vốn hỗ trợ đầu tư trực tiếp nước ngoài (vốn ODA), , Viêt Nam luôn phải dựa vào nguồn vốn từ các nước khác đặc biệ là các chương trình, dự án kinh tế lớn có chi phí đầu tư cao
c,giải thích :
c.1 vn hội nhập với nền kinh tte thế giới là tuân theo quy luật khách quan
-----...... nếu không tuân theo quy luật mang tính quy mô và thời đại này thì nền kinh tế sẽ không thể đi lên
c.2 khả năng khi vn nhập
hội nhập với nền kinh tế khu vực và trên thế giới, phù hợp với xu thế khách quan và xu thế hợp tác,hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra sâu rộng hiên nay trên quy mô toàn cầu, là cơ hội để Việt Nam phát triển dựa trên những nguồn lực sẵn có về điều kiện tự nhiên , nhân văn, hệ thống tài sản quốc gia , điều kiện kinh tế , xã hội,... đồng thời tiếp cận sâu sắc với những nguồn lực từ bên ngoài như: nguồn vốn, khoa học và công nghệ , kinh nghiệm về tổ chức và quản lí sản xuất.
Tác dụng họi nhập nền kinh tế thế giới góp phần;
-nâng cao và mở rộng hiệu quả sử dụng cá nguồn lực
-thúc đẩy quá trình hình thành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
-tăng cường khả năng cạnh tranh, phát triển kinh tế
- mở ra cơ hội đi tắt đón đầu, giúp Việt nam nhanh chóng đi lên, phát triển kinh tế theo hướng hiện đại
_ tiếp cận với nền kinh tế ở trình độ cao:nền kinh tế tri thức, hậu công nghiệp ở cá nước phát triển
_ mở rộng thị trường tiêu thụ rộng lớn của 149 cá nước thành viên còn lại. một thị trường tieu thụ khổng lổ cho sự xâm nhập hàng Việt NAm
- được hưởng cá ưu đãi vê thuế
- nâng cao vị thế của Việt nam trên trường quốc tế
bên cạnh đó việ nam phải đối mặt với tính cạnh tranh, đòi hỏi cá sản phẩm của ta phải đạt đến trình độ cao
d, biện pháp
tham gia các tổ chức kinh tế trong khu vực và thế giới
............
nền kinh tế phát triển theo hướng hàng hóa gắn với định hướng xã hội chủ nghĩa
_các ngành sản xuất phát triển theo hướng : sản xuất hiện đại , áp dụng cá tiến bộ khoa học kĩ thật tiên tiến, nhằm nâng cao chất lượng snr phẩm nhằm phục vụ xuất khẩu
_phát triển và mở rộng thị trường , cả trong và ngoài nước, cá sản phẩm từ cá ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đèu nhằm đẻ phát triển thi trường
- đảng và nhà nước đã có nhiều chính sách , đường lối phát triển ưu tiên phát triên ngoại thương, nội thương như:đỏi mới cơ chế quản lý , xóa bỏ cơ chế quan lieu bao cấp, chuyển sang hạch toán kinh doanh, mở rộng quyền tự chủ cho các doanh nghiệp , các địa phương,.....nhằm tạo nên một thị trường tiến bộ,phù hợp với nền kinh tế hiện đại,
- các sản phẩm có lợi thế của nước ta trở thành mặt hàng xuất khẩu , trao đổi rộng rãi kháp cả các vùng trong nước, và cả ngoài nước , ngay cả những thị trường khó tính
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom