Địa 12 Địa 12

N

ngocbangngoc

♦ Giống nhau:
- Qui mô:
+ Là hai vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn của cả nước (về diện tích và sản lượng)
+ Mức độ tập trung đất đai tương đối cao, chuyên canh cà phê, chè… tập trung trên qui mô lớn, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu
- Về hướng chuyên môn hóa:
+ Đều tập trung vào cây công nghiệp lâu năm
+ Đạt hiệu quả kinh tế cao
- Về điều kiện phát triển:
+ Điều kiện tự nhiên: Có nhiều điều kiện thuận lợi về đất, nước, khí hậu.
+ KT-XH: dân cư có kinh nghiệm trồng và chế biến cây công nghiệp, chính sách khuyến khích và đầu tư của Nhà nước, nhu cầu thị trường…

♦ Khác nhau:
Là vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn thứ 3 cả nước
Là vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn thứ 2 cả nước
- Quan trọng nhất là chè, sau đó là quế, hồi….
- Quan trọng nhất là cà phê, sau đó là cao su , chè,…
Miền núi bị chia cắt mạnh
Cao nguyên xếp tầng với những mặt bằng tương đối bằng phẳng
Có mùa đông lạnh cộng với độ cao địa hình nên có điều kiện phát triển cây cận nhiệt (chè)
Cận xích đạo với mùa khô sâu sắc
Đất feralit trên đá phiến, đá vôi và các loại đá mẹ khác
Đất bazan màu mỡ, tầng phong hóa sâu, phân bố tập trung
- Là nơi cư trú của nhiều dân tộc ít người
- Cơ sở chế biến còn hạn chế
- Vùng nhập cư lớn nhất nước ta
- CS hạ tầng còn thiếu nhiều
 
Top Bottom