Địa [Địa 10] Dân số và sự gia tăng dân số

S

saobangngannam97

Last edited by a moderator:
T

thongoc_97977

Gia tăng tự nhiên là hiệu số giữa tỉ lệ sinh và tỉ lệ tử. Khi tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao tức là dân số tăng nhanh, còn tỉ lệ gia tăng tự nhiên thấp thì dân số tăng chậm.
Gia tăng cơ học là hiệu số giữa tỉ lệ nhập cư và tỉ lệ xuất cư.
Dân số của một quốc gia tăng nhanh hay chậm phụ thuộc cơ bản vào tỉ lệ gia tăng tự nhiên vì vậy ta nói gia tăng tự nhiên chính là động lực phát triển dân số
 
Top Bottom