Sinh 12 Di truyền liên kết giới tính

jagbaskerville2001

TMod Sinh
Cu li diễn đàn
28 Tháng hai 2022
219
285
66
21
Hà Nội
Chào em, xét tỷ lệ kiểu hình ở F1:
- Về tỷ lệ màu mắt
+ giới cái có tỷ lệ mắt đỏ/ mắt trắng = (66%+9%): (9%+16%) = 3:1
+ giới đực có tỷ lệ mắt đỏ/mắt trắng = (32%+42%): (4,5%+20,5%) = 3:1
+ Ở cả 2 giới có tỷ lệ mắt đỏ/ mắt trắng=3:1
--> Tính trạng màu mắt nằm trên NST thường và A: mắt đỏ trội hoàn toàn so với a: mắt trắng
- Về tỷ lệ màu thân
+ giới đực có thân xám/thân đen = (66%+9%): (9%+16%) = 3:1
+ Giới cái có thân xám/thân đen = (33%+4,5%): (42%+20,5%) = 3:5
+ Ở cả 2 giới có tỷ lệ thân xám/thân đen = (66%+33%+9%+4,5%): (42%+ 9%+16%+20,5%) = 9:7
--> Tính trạng về tỷ lệ màu thân khác nhau ở 2 giới nên gen nằm trên NST giới tính quy định. Gen B và D tương tác bổ sung theo kiểu 9:7 --> B_D_: thân xám, còn lại: thân đen. 2 gen B và D phân ly độc lập.
Xét tỷ lệ cả 2 tính trạng: mắt đỏ, thân xám: mắt đỏ, thân đen: mắt trắng, thân xám: mắt trắng, thân đen = 99: 51: 13,5 : 36,5 = 7: 4: 1: 3 # tỷ lệ (3:1) x (9:7) --> có liên kết gen --> Gen A và B liên kết với nhau trên NST thường, gen D nằm trên NST X em nhé.
 
Top Bottom