Sử 12 Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 ( Hà Nội )

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Cựu Mod Sử
Thành viên
10 Tháng tám 2021
1,501
1
1,435
231
19
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022
TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ
Câu 1: Trong cuộc chiến đấu chống Chiến tranh đặc biệt (1961-1965), quân dân miền Nam đã
A. phá vỡ các “Áp chiến lược”.
B. đánh bại các cuộc hành quân “tìm diệt” và “bình định” của Mĩ.
C. buộc Mĩ ngồi vào bàn đàm phán và kí Hiệp định Pari.
D. làm thất bại hoàn toàn kế hoạch Nava của Pháp.
Câu 2: Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Trung ương Đảng (1-1959) xác định con đường tiếp theo của cách mạng miền Nam là giành chính quyền về tay nhân dân bằng hình thức
A. chính trị là chủ yếu, kết hợp với đấu tranh vũ trang.
B. vũ trang là chủ yếu, kết hợp với đấu tranh chính trị.
C. đấu tranh công khai, hợp pháp.
D. đấu tranh hòa bình để giữ gìn lực lượng.
Câu 3: Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng mục tiêu của quân dân Việt Nam khi mở chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954?
A. Mở rộng căn cứ địa Việt Bắc,
C. Giải phóng Tây Bắc.
B. Tiệu diệt một bộ quận sinh lực của Pháp.
D. Tạo điều kiện giải phỏng Bắc Lào.
Câu 4: Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975), thắng lợi nào của quân dân ta mở
ra cục diện “vừa đánh, vừa đảm”
A. Tổng tiến công chiến lược năm 1972.
B. Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968.
C. Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không" năm 1972.
D. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975.
Câu 5: Một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa xuất hiện những năm 80 thế kỉ XX là
A. Tình trạng ô nhiễm môi trường, xuất hiện vũ khí hủy diệt.
B. Sự xuất hiện của các công ty xuyên quốc gia.
C. Cuộc chiến tranh lạnh kéo dài giữa các nước lớn trên thế giới.
D. Sự ra đời của các liên minh quân sự - chính trị toàn cầu.
Câu 6: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (9-1960) của Đảng đã xác định hậu phương miền Bắc có vai trò như thế nào với sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước?
A. Quyết định nhất.
C. Cơ bản nhất.
B. Quyết định trực tiếp.
D. Quan trọng nhất.
Câu 7: Một trong những điểm chung của các Chiến lược chiến tranh Mĩ tiến hành ở miền Nam Việt
Nam (1954-1975) là
A. đều kết hợp ném bom phá hoại miền Bắc.
B. đều dựa vào vũ khí và quân đội Mĩ.
C. đều là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới.
D. đều có sự tham chiến của không quân Mĩ.
Câu 8: Từ những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX, hình thức đấu tranh nào dưới đây đã biến Mĩ Latinh thành “lục địa bùng cháy”?
A. Nổi dậy của nông dân.
C. Đấu tranh vũ trang.
B. Đấu tranh nghị trưởng.
D. Bãi công của công nhân.
Câu 9: Một trong những chiến thắng của quân dân miền Nam chống Chiến tranh cục bộ (1965-1968) của Mĩ là
A. Bình Giã
B. Đồng Xoài.
C. Ấp Bắc.
D. Vạn Tường.
Câu 10: Trong giai đoạn 1920-1930, Nguyễn Ải Quốc có nhiều đóng góp to lớn với cách mạng Việt Nam, ngoại trừ
A. Triệu tập và chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản.
B. Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam.
C. Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào cách mạng Việt Nam.
D. Trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Câu 11: Thắng lợi nào của nhân dân Việt Nam đã đi vào lịch sử thế giới "như một chiến công vĩ đại của thế kỉ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc",
A. Trận Điện Biên Phủ trên không (1972)
B. Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) được khắc phục hoàn toàn tại
C. Kháng chiến chống Mĩ (1954-1975).
D. Kháng chiến chống Pháp (1945-1954).
Câu 12: Những hạn chế của Luận cương chính trị (10-1930) do đồng chí Trần Phú soạn thảo
A. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (11-1939).
B. Hội nghị lần thức 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5-1941)
C. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2-1951).
D. Hội nghị toàn quốc của Đảng (8-1945).
Câu 13: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp, Việt Nam có nhiều chuyển biến, trong đó có
A. giai cấp công nhân ra đời.
C. triển kinh tế phát triển mất cân đối.
B. giai cấp nông dân hình thành.
D. giai cấp địa chủ xuất hiện
Câu 14: Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng tích cực đến cách mạng Việt Nam thời kì 1919-1945?
A. Liên minh châu Âu thành lập.
B. Chiến tranh lạnh bao trùm toàn thế giới.
C. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.
D. Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền.
Câu 15: Sự kiện nào dưới đây diễn ra trong thời gian Chiến tranh lạnh
A. Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết được thành lập. (1947-1989)?
B. Mĩ ném bom nguyên tử xuống Hirôsima và Nagaxaki của Nhật Bản.
C. Liên Xô và Mĩ kí Hiệp định hạn chế vũ khi tiến công chiến lược.
D. Trật tự hai cực Ianta hoàn toàn sụp đổ.
Câu 16: Trong những năm 1976-1986, một trong những nhiệm vụ nhân dân Việt Nam thực hiện là
A. đấu tranh giành chính quyền.
C. tiến hành công cuộc đổi mới.
B. kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.
D. xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Câu 17: Ở Việt Nam, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 và chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 ?
A. diễn ra ở hai địa bàn rừng núi và đồng bằng.
B. có đối tượng tiến công là chính quyền tay sai.
C. đảm bảo phương châm chắc thắng.
D, tiến công chủ yếu là các đô thị.
Câu 18: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, trong phong trào giải phóng dân tộc, nhân dân Cuba đấu
tranh chống
A. chính sách cấm vận của Mĩ.
B. chế độ độc tài thân Mĩ.
C. chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.
D. chủ nghĩa thực dân cũ.
Câu 19: Thắng lợi nào trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân Việt Nam có ý nghĩa mở đầu giai đoạn Tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam?
A. Chiến dịch Tây Nguyên
C. Chiến dịch Hồ Chí Minh.
B. Chiến thắng Phước Long.
D. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng,
Câu 20: Sau ngày 6-3-1946 đến trước ngày 19-12-1946, một trong những giải pháp mà Đảng, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thực hiện để bảo vệ chính quyền cách mạng là
A. hỏa hoãn, nhân nhượng với thực dân Pháp.
B, tổ chức kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ.
C. hòa hoãn, nhân nhượng với quân Trung hoa dân quốc.
D. tổ chức kháng chiến chống Pháp trên phạm vi cả nước.
Câu 21: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2-1951) đưa Đảng ra hoạt động công khai lấy tên là
A. Đảng Cộng sản Việt Nam.
C. Đảng Lao động Việt Nam.
B. Đảng Cộng sản Đông Dương.
D. Đông Dương Cộng sản đảng.
Câu 22: Một trong những mục tiêu quan trọng của quân dân ta khi mở chiến dịch Biên giới năm 1950 là
A. mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc.
B. tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào,
C. làm phá sản chiến lược Chiến tranh đặc biệt của Mĩ.
D. phân tán lực lượng của địch thành nhiều nơi tập trung binh lực. Câu 23: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng với đường lối đúng đắn sáng tạo được Nguyễn Ái Quốc xây dựng dựa trên
A. lí luận cách mạng dân chủ tư sản và truyền thống yêu nước của dân tộc.
B. lí luận đấu tranh giai cấp và thực tiễn cách mạng Việt Nam.
C. tư tưởng của các văn thân, sĩ phu yêu nước Việt Nam cuối thế kỉ XIX.
D. sự phát triển của phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam.
Câu 24: Quốc gia, vùng lãnh thổ nào dưới đây ở Đông Bắc Á trở thành “con rồng” kinh tế châu Á?
A. Trung Quốc.
B. Hàn Quốc.
C. Nhật Bản.
D. Xingapo.
Câu 25: Cuộc khởi nghĩa nào trong phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam dưới đây không thuộc phong trào Cần vương?
A. Bãi Sậy.
B. Ba Đình
C. Yên Thế
D. Hương Khê.
Câu 26: Theo quyết định của Hội nghị Ianta, Đông Nam Á thuộc phạm vi ảnh hưởng của
A. Mĩ
C. Liên Xô
B. các nước phương Tây.
D. Pháp.
Câu 27: Sự kiện có ý nghĩa đánh dấu thống nhất đất nước về mặt nhà nước đã hoàn thành là
A. Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước (11-1975).
B. kì họp thứ nhất Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất (7-1976).
C. cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung (4-1976).
D. kì họp đầu tiên Quốc hội khóa tại Hà Nội (3-1946).
Câu 28: Trong những năm 1952-1973, kinh tế Nhật Bản
A. khủng hoảng. suy thoái.
B. phát triển thần kì
C. phát triển trở thành siêu cường tài chính số một thế giới.
D. phục hồi và phát triển nhanh.
Câu 29: Trong giai đoạn 1969-1973, Mĩ đã có hành động nào nhằm cô lập cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam?
A. Sử dụng quân Mĩ và quân chu hầu là lực lượng chủ lực.
B. Dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương.
C. Mở rộng xâm lược Lào và Camphuchia.
D. Hòa hoãn với Liên Xô và Trung Quốc.
Câu 30: Nhận định nào sau đây không đúng về chiến thắng Đường số 14 - Phước Long (1-1975)?
A. Mở màn cho Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.
B. Phản ảnh tương quan lực lượng trên chiến trường giữa ta và địch. C. Chứng minh khả năng thắng lớn của quân ta.
D. Chứng tỏ sự suy yếu, bất lực của quân đội Sài Gòn.
=> Chọn A. Giải thích
* Sách giáo khoa Lịch sử 12 bài 23 mục 2 trang 191

Câu 31: Tổ chức ASEAN ra đời trên cơ sở chủ yếu là
A. sự xuất hiện các tổ chức hợp tác khu vực đã cổ vũ các nước Đông Nam Á liên kết với nhau.
B. nhu cầu hợp tác để cùng nhau phát triển của các nước Đông Nam Á.
C. các nước Đông Nam Á muốn hạn chế sự ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài.
D. do tác động của cách mạng khoa học kỹ thuật và nhu cầu mở rộng thị trường.
=> Chọn B. Giải thích
Sách giáo khoa Lịch sử 11

Câu 32: Từ năm 1975 đến năm 1979, để bảo vệ lãnh thổ Tổ quốc và thực hiện quyền tự vệ chinh đáng, quân dân Việt Nam đã đứng lên chiến đấu chống
A. tập đoàn “Khơme đỏ" ở Campuchia do Pôn Pốt cầm đầu và quân Trung Quốc xâm lược.
B. tập đoàn “Khơme đỡ” ở Campuchia do Pôn Pốt cầm đầu và quân Mĩ xâm lược.
C. quân Trung Quốc mở cuộc tấn công dọc biên giới phía Bắc.
D. tập đoàn Khơme đô” ở Campuchia do Pôn Pốt cầm đầu mở cuộc hành quân khiêu khích, xâm phạm nhiều vùng lãnh thổ ở biên giới Tây Nam.
=> Chọn A. Giải thích
Sách giáo khoa Lịch sử 12 bài 25 mục 2 trang 206 - 207

Câu 33: Điểm giống nhau cơ bản của xu hướng cải cách và xu hướng bạo động trong phong trào yêu nước Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?
A. Lực lượng tham gia.
C. Mục tiêu đấu tranh.
B. Thành phần lãnh đạo.
D. Khuynh hướng cứu nước.
=> Chọn D. ( Khuynh hướng phong kiến. Tuy nhiên đầu thế kỉ XX cũng đã xuất hiện một khuynh hướng cứu nước mới là khuynh hướng dân chủ tư sản )
Câu 34: Vì sao nước ta cần phải hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước?
A. Đảng cần có một cơ quan đại diện quyền lợi chung của cả nước.
B. Phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử " nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một",
C. Nhân dân mong muốn sum họp một nhà và có chính phủ thống nhất.
D. Do mỗi miền tồn tại một hình thức tổ chức nhà nước khác nhau và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân cả nước.
=> Chọn D. Giải thích
Sách giáo khoa lịch sử 12 bài 24, mục 3 trang 201

Câu 35: Phong trào cách mạng 1930-1931 và phong trào dân chủ 1936-1939 đều
A, tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh công khai, hợp pháp.
B. là cuộc tập dượt đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
C. đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
D. lãnh đạo quần chúng đấu tranh vũ trang giành chính quyền.
=> Chọn B. Giải thích
Sách giáo khoa Lịch sử 12 bài 14, bài 15 trang 90 - 99

Câu 36: Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ sau Chiến tranh thế giới thứ hai không có đặc điểm nào sau đây ?
A. Quy mô phong trào rộng khắp cả nước.
B. Hình thức đấu tranh phong phú.
C. Kẻ thù chính là thực dân Anh.
D. Cuối cùng giành được quyền tự trị.
=> Chọn D. Giải thích
Sách giáo khoa Lịch sử 12 bài 4 mục 2 trang 34

Câu 37: Nội dung sau đây phản ánh đúng về cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân Việt Nam (1954-1975)?
A. Có sự phối hợp giữa các lực lượng, lực lượng chính trị chỉ quyết định trong giai đoạn đầu.
B. Đấu tranh vũ trang giữ vai trò quyết định ngay từ đầu đến khi kết thúc chiến tranh.
C. Có sự kết hợp giữa các mặt trận, trong đó mặt trận ngoại giao giữ vai trò quyết định.
D. Có sự kết hợp chặt chẽ giữa công kích quân sự với nổi dậy giành quyền làm chủ.
=> Chọn D. Giải thích
Sách giáo khoa Lịch sử 12 bài 23

Câu 38: Một trong những mục tiêu đấu tranh của phong trào 1936-1939 ở Việt Nam là
A. đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức của đế quốc lên hàng đầu.
B. thành lập chính phủ dân chủ cộng hòa.
C. chống chế độ phản động thuộc địa, đòi tự do, dân sinh, dân chủ.
D. lật đổ chế độ phong kiến, thành lập chính quyền của giai cấp vô sản.
=> Chọn C. Giải thích
Sách giáo khoa Lịch sử 12 bài 15 - Mục 1 trang 98

Câu 39: Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố chung dẫn đến sự phát triển kinh tế của Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Áp dụng thành tựu của cách mạng khoa học kĩ thuật.
B. Chi phí cho quốc phòng thấp.
C. Tài nguyên thiên nhiên phong phú.
D. Tận dụng hiệu quả các cơ hội từ bên ngoài.
=> Chọn C. Giải thích
Câu A: Mỹ, Tây Âu
Câu B: Nhật Bản
Câu C: Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản => Chọn
Câu D: Nhật Bản, Tây Âu

Câu 40: Khởi nghĩa Yên Bái năm 1930 là một trong những hoạt động của tổ chức
A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
B. Tân Việt Cách mạng đảng.
C. Việt Nam Quốc dân đảng.
D. Đảng Cộng sản Việt Nam.
=> Chọn A. Giải thích
Sách giáo khoa Lịch sử 12 bài 13 mục 1

ĐÁP ÁN
I-A
2-A
3-A
4-B
5-B
6-A
7-C
8-C
9-D
10-D
11-C
12-B
13-C
14-D
15-C
16-D
17-C
18-B
19-A
20-A
21-C
22-A
23-B
24-B
25-C
26-B
27-B
28-D
29-D
30-A
31-B
32-A
33-D
34-D
35-B
36-D
37-D
38-C
39-C
40-A
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Kiều Anh.
Top Bottom