Sử Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 11

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Cựu Mod Sử
Thành viên
10 Tháng tám 2021
1,501
1
1,435
231
18
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Lớp 11
MÔN THI : LỊCH SỬ
Câu 1. ( 3,0 điểm )
Lập bảng so sánh phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX và phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX theo các nội dung : Bối cảnh lịch sử, mục tiêu, hình thức đấu tranh, lực lượng tham gia, kết quả và ý nghĩa.

Câu 2. (3,0 điểm):
Hãy cho biết những nét chính về điểm giống và khác nhau của hai khuynh hướng cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX ? Hãy rút ra những ý nghĩa phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX ?
Câu 3. ( 4,0 điểm )
Nét chính về hoạt động cứu nước của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1921 – 1927. Ý nghĩa của những hoạt động đó đối với cách mạng Việt Nam.
Câu 4. ( 4,0 điểm )
Giải thích vì sao thời cơ của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta không những chín muồi mà còn là cơ hội ngàn năm có một để nhân dân ta vùng lên giành độc lập? Ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945?

Câu 5. ( 3,0 điểm )
Chính sách kinh tế mới ( NEP ) của nước Nga Xô viết:
Hoàn cảnh ra đời
Những nội dung chủ yếu
Ý nghĩa lịch sử đối với nước Nga Xô viết
Câu 6. ( 3,0 điểm)
Phân tích vai trò của Liên Xô đối với việc đánh bại chủ nghĩa phát xít trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945).

ĐÁP ÁN
2. Hãy cho biết những nét chính về điểm giống và khác nhau của hai khuynh hướng cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX ... ?
- Những điểm giống nhau:
+ Cả hai khuynh hướng cách mạng đều xuất phát từ tấm lòng vì dân vì nước,vì nước mạnh dân cường. (0.25đ)
+ Cả hai khuynh hướng đều muốn nước nhà có độc lập thoát khỏi tình trạng nghèo nàn lạc hậu.(0.25đ)
+ Cả hai đều có ý muốn cải tổ, duy tân canh tân đổi mới đất nước trên tất cả các phương diện. (0.25đ)
- Những điểm khác nhau:
+ Một bên chủ trương đánh đổ đế quốc Pháp, giành độc lập dân tộc, thiết lập một thể chế chính trị mới ở Việt Nam.(0.25đ)
+ Một bên chủ trương đánh đổ chế độ quân chủ phong kiến đang ngày càng thối nát,coi đây là điều kiện cần thiết để tiến tới nền độc lập.(0.25đ)
+ Một bên chủ trương sử dụng phương pháp bạo lực cách mạng để thực hiện mục tiêu của mình… (0.25đ)
+ Một bên là cải cách, ca ngợi thể chế dân chủ, đả phá chuyên chế, vận động học theo cái mới, làm theo cái mới,hô hào chấn hưng thực nghiệp.(0.25đ)
+ Một bên chủ trương dựa vào sự giúp sức của đế quốc Nhật Bản để xây dựng lực lượng quân sự là bạo động ,một bên chủ trương dựa vào Pháp để yêu cầu cải cách xã hội tiến tới xây dựng dân quyền. (0.25đ)
* Ý Nghĩa:
- Phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX là sự tiếp nối truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc vì độc lập tự do của nhân dân ta trong bối cảnh đất nước đã bị biến thành thuộc địa.(0.25đ)
-Ngoài yếu tố yêu nước phong trào đã có thêm những yếu tố cách mạng (Việc từ bỏ thể chế quân chủ, xây dựng thể chế dân chủ sơ khai, đoạn tuyệt cái cũ, cái lạc hậu…)(0.25đ)
-Phong trào đã đề xướng nhữngchủ trươg cứu nước mới,thoát khỏi cách thức cứu nước theo tư tưởng phong kiến hướng theo con đường dân chủ tư sản gắn giải phóng dân tộc với cải biến xã hội hoà nhập với trào lưu mới.(0.25đ)
- Phong trào đã dấy lây một cuộc vân động sâu rộng và thu hút đông đảo tầng lớp tham gia,đã làm thức tỉnh dân tộc đã tao ra được ý thức tự lực tự cường đất nước.(0.25đ)
3. Nét chính về hoạt độngcứu nước của NAQ từ 1921-1927..ý nghĩa….

a. Nét chính về hoạt độngcứu nước……
-Sau khi tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn, NAQ đã nhận thức được vai trò của ĐCS, từ đó người tích cực chuẩn bị về chính trị ,tư tưởng và tổ chức, tiến tới thành lập ĐCS ở nước ta.
-Trong những năm 1921-1923( ở Pháp )
+ Năm 1921, NAQ cùng với một số người yêu nước của các nước trong khối thuộc địa Pháp thành lập “Hội lên hiệp thuộc địa” ở Pari nhằm tập hợp lực lượng.. cơ quan ngôn luận của Hội là báo Người cùng khổ do người làm chủ nhiệm kiêm chủ bút…
+ Người còn viết bài cho các báo: Nhân đạo, Đời sống công nhân và đặc biệt là viết Bản án chế độ thực dân Pháp…
- Trong những năm 1923-1924( ở Liên Xô )
+ Tháng 6-1923, NAQ bí mật sang Liên Xô dự Hội nghị quốc tế nông dân và được bầu vào BCH của Hội…
+Người ở lại Liên Xô vừa nghiên cứu, học tập vừa viết bài cho báo Sự thật, Tạp chí Thư tín quốc tế...
+Tháng 6-1924, người dự Đại hội lần thứ V của QTCS, người đã trình bày quan điểm của mình về vị trí chiến lược của CM thuộc địa, mối quan hệ giữa PTCN các nước đế quốc với PTCM các nước thuộc địa….
-Trong những năm 1924-1927( ở Trung Quốc )
+Tháng 11-1924, NAQ đến Quảng Châu (Trung Quốc) để trực tiếp đâò tạo cán bộ, xây dựng tổ chức CM ,truyền bá lý luận CM giải phóng dân tộc vào Việt Nam…
+ Tháng 6-1925, người thành lập Hội VNCM thanh niên, có tổ chức” Cộng sản đoàn” làm nồng cốt, xuất bản báo Thanh niên làm cơ quan ngôn luận của Hội….
+ Từ 1925-1927, mở các lớp huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ CM tại Quảng Châu…đầu 1927, xuất bản tác phẩm “ Đường cách mệnh”….
Ý nghĩa của những hoạt động đó:
+ Những tác phẩm cảu người trong những năm 20 của thế kỷ XX đã hợp thành hệ thống quan điểm lí luận về cách mạng GPDT theo con đường CMVS, được truyền bá vào Việt Nam, thúc đẩy phong trào dân tộc phát triển
+ Những tư tưởng cách mạng của người truyền bá về nước là ánh sáng soi đường cho lớp thanh niên yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX đang đi tìm chân lý cứu nước….là sự chuẩn bị về chính trị-tư tưởng cho sự ra đời của ĐCS ở Việt Nam..
+ Việc thành lập Hội VNCM thah niên và đào tạo cán bộ cách mạng là bước chuẩn bị về tổ chức cho sự thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
4. Giải thích vì sao thời cơ của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945…? Ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945?
* Thời cơ Cách mạng tháng Tám chín muồi khi.
- Điều kiện khách quan vô cùng thuận lợi
+ Liên Xô và các nước Đồng minh đánh bại phát xít, chủ nghĩa phát xít Nhật đầu hàng .....
-Điều kiện chủ quan cho cách mạng nổ ra và giành được thắng lợi.
+ Đảng Cộng sản Đông Dương đã có sự chuẩn bị chu đáo cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám suốt 15 năm, qua 3 cao trào, cao trào 30-31.....chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về mặt đường lối, lực lượng, căn cứ địa cách mạng, tập dượt cho quần chúng khởi nghĩa vũ trang....
+ Khi phát xít Nhật đầu hàng... Đảng ta chớp thời cơ phát động toàn dân nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền, Hội nghị toàn quốc của Đảng (13- 8 đến 15- 8- 1945) và Đại hội Quốc dân Tân Trào (16/8/1945) hưởng ứng mệnh lệnh tổng khởi nghĩa của Đảng và quyết định thành lập UBGPDTVN....
* Đây là cơ hội ngàn năm vì
- Chưa có thời điểm nào như thời điểm này, cách mạng nước ta hội tụ được những điều kiện khách quan và chủ quan đầy đủ và thuận lợi.
- Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng lên làm tổng khởi nghĩa giành lấy chính quyền trước khi quân Đồng minh vào nước ta tước khí giới quân Nhật. Từ đó nhân dân ta trở thành người làm chủ đất nước để chủ động “ đón tiếp” quân Đồng minh. Các kẻ thù mới vào nước ta khó có thể xóa đi những thành quả cách mạng mà nhân dân ta mới giành được.
*Ý nghĩa lịch sử
- Đối Với dân tộc.
+ Cách mạng tháng Tám thắng lợi là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam,phá tan hai xiềng xích nô lệ và lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại một ngàn năm... Nước ta trở thành một nước độc lập....
+ Đánh dấu một bước tiến nhảy vọt...mở ra một kỉ nguyên mới của lịch sử dân tộc, kỉ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.
-Đối với quốc tế:
+ Cách mạng tháng Tám là thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới của một dân tộc nhỏ bé tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân. Thắng lợi đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa trên thế giới, đặc biệt là nhân dân châu Á và châu Phi.
5 .Chính sách kinh tế mới ( NEP) của nước Nga Xô viết…
a. Hoàn cảnh ra đời:
- Sau khi nội chiến kết thúc nước Nga lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế chính trị trầm trọng: ….
+Về Kinh tế: Chiến tranh tàn phá nặng nề, sản lượng công nông nghiệp giảm sút, nạn đói dịch bệnh tràn lan. ….
+ Chính trị: Chính sách cộng sản thời chiến không còn phù hợp nhân dân bất mãn, bọn phản động kích dộng quần chúng đấu tranh. .
- Tháng 3/ 1921 Đại hội lần thứ X của ĐCS Nga quyết định chuyển từ chính sách cộng sản thời chiến sangchính sách kinh tế mới ( NEP) do Lê Nin đề ra: ….
b. Nội dung chủ yếu:
- Thay chế độ trưng thu lương thực thừa bằng chính sách thu thuế lương thực. Người nông dân sau khi nộp đủ số thuế được sử dụng toàn bộ những sản phẩm dư thừa…..
- Cho tự do buôn bán, mở lại các chợ, phát triển thương nghiệp….
- Cho tư nhân thuê hoặc xây dựng các xí nghiệp loại nhỏ….
- Nhà nước nắm các mạch máu kinh tế: công nghiệp, ngân hàng…..
c. ý nghĩa:
- Thực chất của NEP là công nhận nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước….
- NEP làm cho nông dân yên tâm, phấn khởi sản xuất, làm cho nông nghiệp được phục hồi nhanh chóng….
- Kinh tế phát triển làm cho chính trị xã hội ổn định, khối liên minh công nông được củng cố….
6. Phân tích vai trò của Liên Xô đối với việc đánh bại chủ nghĩa phát xít trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945).
1. Chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ. Châu Âu trở thành chiến trường chính. Từ tháng 9- 1939 đến giữa 1941 phe Trục đã thống trị phần lớn Châu Âu. Từ tháng 6-1941 đến tháng 6-1944, chiến tranh lan rộng khắp thế giới, chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ. Liên Xô tiến hành cuộc chiến tranh vệ quốc và đã đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đánh bại chủ nghĩa phát xít thể hiện ở nhiều sự kiện . ....
2. Với cuộc chiến đấu bảo vệ Matxcơva (cuối 1941) đã làm cho phát xít Đức - lực lượng đầu sỏ của phe Trục bị thất baị nặng nề đầu tiên. Hồng quân Liên Xô làm thất bại chiến lược “Chiến tranh chớp nhoáng” của Đức. ...
3. Liên Xô cùng với Anh, Mỹ đóng vai trò chủ đạo trong cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít. Ngày 1-1-1942, 26 quốc gia đứng đầu là ba cường quốc Mỹ, Liên Xô, Anh ký bản Tuyên ngôn Liên hợp quốc, thành lập Khối đồng minh chống phát xít....
4. Từ tháng 11-1942 đến 6-1944, phe Đồng minh phản công. Chiến thắng Xtalingrat (2-1943) của Hồng quân Liên Xô đã tạo nên bước ngoặt xoay chuyển tình thế của chiến tranh thế giới: ưu thế chuyển từ phe Trục sang phe Đồng minh. Kể từ đây, Liên Xô và phe Đồng minh chuyển sang tấn công trên khắp mặt trận. ....
5. Với chiến dịch Bê-lô-rut-xi-a ( từ 6/1944 đến 8/1944), Hồng quân Liên Xô quét sạch phát xít Đức ra khỏi lãnh thổ Xô Viết, sau đó giải phóng các nước Đông Âu…..

6. Từ tháng 2-1945, Liên Xô cùng quân Anh- Mỹ tạo thành hai gọng kìm bao vây tiêu diệt phát xít Đức. Hồng quân Liên Xô đã trực tiếp đánh bại phát xít Đức tại thủ đô Bec-lin vào ngày 30-4-1945. Sau đó, từ ngày 9-8-1945, Hồng quân Liên Xô tấn công đạo quân Quan Đông của Nhật ở Mãn Châu -Trung Quốc, góp phần quan trọng trong việc đánh bại phát xít Nhật. .....
 
Top Bottom