Toán Đề thi cuối học kì II tỉnh Thái Bình 2017-2018

Tư Âm Diệp Ẩn

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
1,872
2,037
326
19
Vĩnh Phúc
THPT Nguyễn Viết Xuân
Đề thi cuối học kì II tỉnh Thái Bình 2017-2018
View attachment 115395
Bài 5:
Ta có BĐT phụ:
[tex]3a^2+8b^2+14ab\leq (2a+3b)^2[/tex] (Biến đổi tương đương được đpcm)
[tex]=>\sum \frac{a^2}{\sqrt{3a^2+8b^2+14ab}}\geq \sum \frac{a^2}{2a+3b}\geq \frac{(a+b+c)^2}{2a+3b+2b+3c+2c+3a}(Cauchy-Schwarz)\\ =\frac{(a+b+c)^2}{5(a+b+c)}=\frac{a+b+c}{5}[/tex]
Dấu "=" xảy ra <=> a = b = c
 
Top Bottom