English THCS Đề ôn tập Unit 6

Khánh Ngô Nam

Học sinh chăm học
Thành viên
7 Tháng tám 2019
965
1,103
146
Phú Yên
THCS Tôn Đức Thắng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Exercise 1. Combine these pairs of sentences, using BECAUSE/ SINCE/AS. (Nối các cặp câu sau, sử dụng BECAUSE/ SINCE/AS.)
1. I am sick. I do not go out.
Because/Since/As I am sick, I do not go out.
I do not go out because/since/as I am sick.
2. The water is polluted. We can’t swim in that river.

……………………………………………………………………………
3. Nga had a sore leg. She had difficulty in walking.

……………………………………………………………………………
4. He found himself in trouble. He behaved badly.

……………………………………………….……………………………
5. The weather was cold. We didn’t go out for a walk.

…………………………………………………
Exercise 2. Choose the correct word in brackets. (Chọn từ đúng trong ngoặc đơn sau.)
1. Lan is a (good/ well) student. → good
2. Tuan feels (happy/ happily) because he has just passed the exam.
3. He drives his car (careful/ carefully).
4. They are (careful/ carefully) bus drivers.
Exercise 3. Fill in the gaps in these sentences with the correct form of the verbs in brackets. (Điền vào chỗ trống trong các câu sau với dạng đúng của động từ trong ngoặc đơn.)
1. If the sea level rises, there will be many floods in many parts of the world. (rise/ be)
2. If you…………….. careful, you …………………. the plates. (not be/ drop)
3. If you…………..hard, you……………….the next exam. (study/ pass)
 

Iam_lucky_girl

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng một 2019
786
1,030
146
Bình Phước
THCS TTLN
Exercise 1. Combine these pairs of sentences, using BECAUSE/ SINCE/AS. (Nối các cặp câu sau, sử dụng BECAUSE/ SINCE/AS.)
1. I am sick. I do not go out.
Because/Since/As I am sick, I do not go out.
I do not go out because/since/as I am sick.
2. The water is polluted. We can’t swim in that river.
Because/Since/As the water is polluted, we can't swim in it.
3. Nga had a sore leg. She had difficulty in walking.
Because/Since/As Nga had a sore leg, she had difficulty in watlking.
4. He found himself in trouble. He behaved badly.
Because/Since/As he behaved badly, he found himself in trouble.
5. The weather was cold. We didn’t go out for a walk.
Because/Since/As the weather was cold, we didn’t go out for a walk.
Exercise 2. Choose the correct word in brackets. (Chọn từ đúng trong ngoặc đơn sau.)
1. Lan is a (good/ well) student. → good
2. Tuan feels (happy/ happily) because he has just passed the exam. happy
3. He drives his car (careful/ carefully). carefully
4. They are (careful/ carefully) bus drivers. careful
Exercise 3. Fill in the gaps in these sentences with the correct form of the verbs in brackets. (Điền vào chỗ trống trong các câu sau với dạng đúng của động từ trong ngoặc đơn.)
1. If the sea level rises, there will be many floods in many parts of the world. (rise/ be)
2. If you aren't careful, you will drop the plates. (not be/ drop)
3. If you study hard, you will passthe next exam. (study/ pass)
Bạn tham khảo nhé^^
 
Last edited by a moderator:

triệu thị giang

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng mười 2018
216
127
61
18
Vĩnh Phúc
THCS Kim Xá
Exercise 1. Combine these pairs of sentences, using BECAUSE/ SINCE/AS. (Nối các cặp câu sau, sử dụng BECAUSE/ SINCE/AS.)
1. I am sick. I do not go out.
Because/Since/As I am sick, I do not go out.
I do not go out because/since/as I am sick.
2. The water is polluted. We can’t swim in that river.

………Because/Since/As the water is polluted, we can't swim in that river
………We can't swim in that river because/since/as the water is polluted.
……………………………………………………………
3. Nga had a sore leg. She had difficulty in walking.

…………Because/Since/As Nga had a sore leg, she had difficult in walking
Nga had difficult in walking because/since/as she had a sore leg
…………………………………………………………………
4. He found himself in trouble. He behaved badly.

………Because/Since/As he found himself in trouble, he behaved badly…
He behaved badly because/since/as he found himself in trouble
…………………………………….……………………………
5. The weather was cold. We didn’t go out for a walk.

Because/Since/As the weather was cold, we didn't go out for a walk.
We didn’t go out for a walk because/since/as the weather was cold.


…………………………………………………
Exercise 2. Choose the correct word in brackets. (Chọn từ đúng trong ngoặc đơn sau.)
1. Lan is a (good/ well) student. → good
2. Tuan feels (happy/ happily) because he has just passed the exam.
3. He drives his car (careful/ carefully).
4. They are (careful/ carefully) bus drivers.
Exercise 3. Fill in the gaps in these sentences with the correct form of the verbs in brackets. (Điền vào chỗ trống trong các câu sau với dạng đúng của động từ trong ngoặc đơn.)
1. If the sea level rises, there will be many floods in many parts of the world. (rise/ be)
2. If you……were……….. careful, you ……wouldn't drop……………. the plates. (not be/ drop)
3. If you…study………..hard, you……will pass………….the next exam. (study/ pass)
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Khánh Ngô Nam

Bangtanbomm

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng sáu 2018
495
1,988
181
17
Du học sinh
Bangtan's Family
Tuan feels (happy/ happily) because he has just passed the exam.
happy
He drives his car (careful/ carefully).
carefully
They are (careful/ carefully) bus drivers.
careful
If you…………….. careful, you …………………. the plates. (not be/ drop)
don't be, will frop
If you…………..hard, you……………….the next exam. (study/ pass)
don't study, will pass
 
Top Bottom