Toán đề lớp 6

Nguyễn Kim Ngưu

Học sinh
Thành viên
22 Tháng ba 2017
23
10
36
17
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Hãy chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của các tập hợp sau đây:

a) A = {0; 5; 10; 15;....; 100}

b) B = {111; 222; 333;...; 999}

c) C = {1; 4; 7; 10;13;...; 49}

2. Viết tập hợp A các số tự nhiên có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 5.

3. Viết tập hợp A các số tự nhiên có một chữ số bằng hai cách.

4. Cho A là tập hợp các số tự nhiên chẵn không nhỏ hơn 20 và không lớn hơn 30; B là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 26 và nhỏ hơn 33.

a. Viết các tập hợp A; B và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử.

b. Viết tập hợp C các phần tử thuộc A mà không thuộc B.

c. Viết tập hợp D các phần tử thuộc B mà không thuộc A.

5. Tích của 4 số tự nhiên liên tiếp là 93 024. Tìm 4 số đó.

6. Cần dùng bao nhiêu chữ số để đánh số trang của quyển sách Toán 6 tập I dày 130 trang?

7. Tính tổng của dãy số sau: 1; 4; 7; 10; ...; 1000

16. Tính nhanh:

a) 2.125.2002.8.5 b) 36.42 + 2.17.18 + 9.41.6

c) 28.47 + 28.43 + 72.29 + 72.61 d) 26.54 + 52.73

8. Kết quả dãy tính sau tận cùng bằng chữ số nào?

2001.2002.2003.2004 + 2005.2006.2007.2008.2009

9. Tìm số tự nhiên x biết:

a) 720 : (x - 17) = 12 b) (x - 28) : 12 = 8

c) 26 + 8x = 6x + 46 d) 3600 : [(5x + 335) : x] = 50

10. Tính nhanh:

(139 139 . 133 - 133 133 . 139) : (2 + 4 + 6 + ... + 2002)

11. Ngày 22-12-2002 (kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam), rơi vào chủ nhật. Hỏi ngày 22-12-2012 rơi vào thứ mấy?

12. Tìm n € N, biết:

a) 3n = 243

b) 2n = 256

13. So sánh:

a) 31234 và 21851

b) 630 và 1215

14. Dùng sáu chữ số 5, hãy dùng phép tính và dấu ngoặc (nếu cần) viết dãy tính có kết quả là 100.

15.

a) Tổng của ba số tự nhiên liên tiếp có chia hết cho 3 không?

b) Tổng của bốn số tự nhiên liên tiếp có chia hết cho 4 không?

16. Tìm tất cả các số tự nhiên n để:

a) (15 + 7n) chia hết cho n

b) (n + 28) chia hết cho (n + 4)

17. Có thể tìm được hai số tự nhiên a và b để:

66a + 55b = 111 011?

18. Có số tự nhiên nào mà chia cho 18 dư 12, còn chia cho 6 thì dư 2 không?

19. Cho số xyz chia hết cho 37. Chứng minh rằng số yzx chia hết cho 37.
20. Có hay không hai số tự nhiên x và y sao cho: 2002x + 5648y = 203 253?
21. Từ 1 đến 1000 có bao nhiêu số chia hết cho 2, có bao nhiêu số chia hết cho 5?
22. Tích (n + 2002)(n + 2003) có chia hết cho 2 không? Giải thích?
23. Tìm x, y để số 30xy chia hết cho cả 2 và 3, và chia cho 5 dư 2.
24. Viết số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số, tận cùng bằng 6 và chia hết cho 9.
25. a) Có bao nhiêu số có hai chữ số chia hết cho 9?
b) Tìm tổng các số có hai chữ số chia hết cho 9.
26. Chứng minh rằng: a) 102002 + 8 chia hết cho cả 9 và 2.
b) 102004 + 14 chia hết cho cả 3 và 2.
 

Duc.K - Phy

Học sinh mới
Thành viên
29 Tháng tư 2017
1
1
6
19
nhà
www.facebook.com
Bài 1:
a/ Đều là bội của 5
b/ Đều là bội của 111
c/ Đều chia 3 dư 1

Bài 2:
A={14; 23; 32; 41;50}

Bài 3:
C1: A={1; 2; 3;....9}
C2: A={ x | 0<x<10 }

Bài 8:
2001.2002.2003.2004 + 2005.2006.2007.2008.2009
=> ...4 + ...0 = ...4
vậy chữ số tận cùng là số 4
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Kim Ngưu

yukiko1012

Học sinh
Thành viên
15 Tháng bảy 2015
86
46
46
19
9. Tìm số tự nhiên x biết:

a) 720 : (x - 17) = 12
x-17=60
x=77
b) (x - 28) : 12 = 8
x-28=96
x=124
c) 26 + 8x = 6x + 46
2x=20
x=10
d) 3600 : [(5x + 335) : x] = 50
(5x+335):x=72
5x+335=72x
67x=335
x=5
13. So sánh:

a) 31234 > 21851

b) 630 < 1215
 

baoduong6bpro

Học sinh chăm học
Thành viên
25 Tháng tư 2017
231
111
86
19
Phú Yên
THPT Nguyễn Du
Bài 1:
a/ Đều là bội của 5
b/ Đều là bội của 111
c/ Đều cộng 3 so với số trước
Bài 2:
A={14; 23; 32; 41;50}
Bài 3:
C1: A={1; 2; 3;....9}
C2: A={0<x<10 }
Bài 4.A={20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30}
B={26<B<33}
a) A có 11 phần tử
b) C={27;28;29;30}
c)D={32;32}
Bài 5.93024=2^5*3^2*17*19<=>2^4*17(2*3^2)*19=16.17.18.19
4 số là: 16.17.18.19
Bài 6.Cần dùng 282 chữ số
Bài 7. Tổng của1+4+7+10+...+100=167167
Bài 8.a) 2.125.2002.8.5=(2.5)*(125*8)*2002=10*1000*2002=20020000
b) 36.42 + 2.17.18 + 9.41.6=3600
c) 28.47 + 28.43 + 72.29 + 72.61=28*(47+43)+72*(29+61)=28*90+72*90=90*(28+72)=90*100=9000
d) 26.54 + 52.73=26*54+26*73+26*73=26*(54+73+73)=26*200=5200
Bài 12a) 3n = 243==>n=243/3=81
b) 2n = 256==>n=256/2=128
Bài 13.
a) 31234 >21851

b) 630<1215

14. ((5*5)-5+5-5)*5
Bài 15a) Tổng của ba số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 3
b) Tổng của bốn số tự nhiên liên tiếp không chia hết cho 4
17. Vì 66a + 55b = 111 011
11.6a+11.5b=111011
11.(6a+5b) =111011
11*11ab=111011
mà 111011 không chia hết cho 11
==>Không thể tìm được a và b
18. Có số tự nhiên nào mà chia cho 18 dư 12, còn chia cho 6 thì dư 2 không?
Không
21. Từ 1 đến 1000 có bao nhiêu số chia hết cho 2, có bao nhiêu số chia hết cho 5?
Có 500 số chia hết cho 2
Có 200 số chia hết cho 5
22. Tích (n + 2002)(n + 2003) có chia hết cho 2 không? Giải thích?
Có. Vì
24. Viết số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số, tận cùng bằng 6 và chia hết cho 9.
10026
25. a) Có bao nhiêu số có hai chữ số chia hết cho 9?
Có 10 số
b) Tìm tổng các số có hai chữ số chia hết cho 9.
18+27+36+45+54+63+72+81+90+99=394
26. b) 102004 + 14 chia hết cho cả 3 và 2.
Vì 102004+14=102018(chia hết cho 2 vì 8 chia hết cho 2)
1+0+2+0+1+8=12(chia hết cho 3
 
Top Bottom