Sử 12 Đề chọn sử 12 vòng quốc gia

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Cựu Mod Sử
Thành viên
10 Tháng tám 2021
1,501
1
1,435
231
19
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề chọn lọc sử 12 ôn vòng quốc gia
Câu 1. Nêu những bài học kinh nghiêm
của Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam Trình bày suy nghi của anh (chị) về việc vận dụng những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay ?

a. Bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng tám 1945.
- Đảng phải có đường lối đúng đắn trên cơ sở vận dụng sáng tại chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam, phải nắm bắt tình hình thế giới và trong nước để đã ra chủ trương, biện pháp cách mạng phù hợp.
- Giải quyết đúng dần mối quan hệ giữa nhiệm vụ dân tộc và dân chủ đề cao vấn đề dân tộc, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
- Đảng tập hợp, tổ chức các lực lượng yêu nước rộng rãi trong mặt trận dân tộc thống nhất
_- Mặt trận Việt Minh, trên cơ sở khối liên minh công - nông; phân hóa và cô lập kẻ thù để tiến lên đánh bại hoàn toàn chúng.
- Trong chỉ đạo khởi nghĩa, Đảng linh hoạt kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trung, tiến hành khởi nghĩa từng phần và chớp thời cơ Tổng khởi nghĩa trong cả nước
b. Suy nghĩ
Trước những biến động của tình hình thế giới hiện nay, những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam
- Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, kiên định đường lối độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, quán triệt và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mac Lenin
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh
Không ngừng củng cố, tăng cường khối đoàn kết dân tộc, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đại kết dân tộc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,
- Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy sức mạnh trong nước kết hợp vốn tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài; xây dựng thế trận lòng dân, giải quyết dùng đến vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp.
- Dự báo chính xác thời cơ và nguy cơ để chủ động trong mọi tình huống, xây dựng.
2. Nêu tên các hình thức tổ chức mặt trận dân tộc thống nhất do Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập từ năm 1936 đến 1945. Tổ chức mặt trận nào có vai trò quan trọng trực tiếp đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945” Vai trò của mặt trận được thể hiện như thế nào ?
+ Các hình thức tổ chức mặt trận dân tộc thống nhất do Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập từ năm 1936 đến 1945 -Mặt trận thống nhất nhân dân phản để Đông Dương (7/1936), đến tháng 3/1938 đổi thành Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương
- Mặt trận Trống nhất dân tộc phản đế Đông Dương (11/1939)
- Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Mặt trận Việt Minh (5/1941).
+ Tổ chức mặt trận có vai trò quan trọng trực tiếp đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Mặt trận Việt Minh (5/1941).
* Vai trò của mặt đó được thể hiện.
+ Đoàn kết toàn thể dân tộc Việt Nam, tập hợp được đông đảo các lực lượng yêu nước trong các hội cứu quốc, không phân biệt giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng; hình thành nên lực lượng chính trị hùng hậu, cô lập cao độ kẻ thù đế quốc và tay sai để chia mũi nhọn đấu tranh vào chúng.
- Đẩy mạnh công cuộc chuẩn bị tiến lên Tổng khởi nghĩa. Việt Minh là nơi tổ chức, giáo ngộ và rèn luyện lực lượng chính trị cho Cách mạng tháng Tám, một lực lượng cơ bản và có ý nghĩa quyết định trong Tổng khởi nghĩa giành chính quyền; tạo cơ sở để xây dựng lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng.
+ Động viên toàn dân tham gia cao trào đánh Pháp, đuổi Nhật, đi từ khởi nghĩa từng phần tiền lên Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, đưa đến thắng lợi Cách mạng tháng Tam năm 1945 và thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà góp phần cùng phe Đồng minh tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.
3.. Phân tích quá trình chuyển hướng đi đến hoàn chỉnh chủ trương đất nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu của Đảng Cộng sản Đông Dương từ Hội nghị Trung ương tháng 11/1939 đến Hội nghị Trung ương lần thứ 8 tháng 5/1941.
- Những chuyến biến của tình thế giới và trong nước thời gian từ năm 1939 đến năm 1941 đã đặt ra cho Đảng Cộng sản Đông Dương nhiệm vụ phải nắm bắt và đánh giá chính xác, kịp thời tình hình, đề ra đường lối đấu tranh phù hợp. Các hội nghị được Ban Chấp hành Trung ương Đảng triệu tập trong thời gian này là. nhằm giải quyết nhiệm vụ đó.
- Khi Chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ 9/1939), Hội nghị Ban Chấp hành Trung đông Đảng Cộng sản Đông Dương được triệu tập (11/1939). Hội nghị xác định nhiệm vụ, mục tiêu trước mắt của cách mạng là đánh đổ đế quốc và tay sai, tạm các khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, quyết định dùng hình thức đấu tranh vũ trang để giành chính quyền
- Tháng 9/1940, phát xít Nhật tiến vào miền Bắc Việt Nam, Đảng Cộng sản Đông Dương họp Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 11/1940, khẳng định Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 11/1939 vẫn đúng đắn, xác định kẻ thù của cách mạng Việt Nam lúc này là Pháp Nhật
- Bước sang năm 1941, Chiến tranh thế giới thứ hai ngày càng lan rộng và quyết liệt phút xít Đức chuẩn bị tấn công Liên Xô ở trong nước, đinh lai tầng áp bức, bóc lột của Pháp Nhật, các tầng lớp nhân dân ta bị đẩy đến tình trạng cực khổ, điều đúng. “Một có chịu hai trong . Màu chuẩn giữa dân tộc ta với đế quốc phát xít Pháp ... Nhật phát triển gay gắt, vận mệnh dân tộc nguy vong không lúc nào bằng, nhiều và giải phóng dân tộc đặt ra vô cùng cấp thiết
- Trước sự chuyển biến của tình hình thế giới và trong nước, nhìn thấy cơ hội giành chính quyền sớm muộn sẽ đến, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước và triệu tập Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5/1941) Hội nghị đã hoàn chính chủ trương để ra từ Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 11/1999, giương cao hơn nữa toon cờ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, tiếp tục tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đông Dương ở Việt Nam, hội nghị quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Mặt trận Việt Minh) nhằm tập hợp lực lượng yêu nước, đấu tranh thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc.
 
Top Bottom