Sử 8 Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc

0972162987

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng mười hai 2020
418
244
66

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Cựu Mod Sử
Thành viên
10 Tháng tám 2021
1,501
1
1,435
231
19
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có những điểm gì khác biệt so với các bậc tiền bối trước đó?
0972162987 Các bậc tiền bối như Phan Bội Châu chọn con đường đi sang phương Đông (Nhật Bản, Trung Quốc), đối tượng mà ông gặp gỡ là những chính khách Nhật Bản để xin họ giúp Việt Nam đánh Pháp, chủ trương đấu tranh bạo động. Còn Phan Châu Trinh lại chủ trương cứu nước bằng biện pháp cải cách... dựa vào Pháp để đánh đổ ngôi vua và bọn phong kiến hủ bại, giành độc lập dân tộc, xây dựng nền độc lập dân tộc, đưa nhân dân Việt Nam tiến lên nền văn minh.
- Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường đi sang phương Tây, nơi có tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái, có khoa học-kĩ thuật và nền văn minh phát triển. Trong quá trình đó, Người bắt gặp chân lí cứu nước của chủ nghĩa Mác-Lênin và xác định con đường cứu nước theo con đường của Cách mạng tháng Mười Nga. Đây là con đường cứu nước duy nhất đúng đắn đối với dân tộc ta, cũng như đối với các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc khác, vì nó phù hợp với sự phát triển của lịch sử, xem các nước Phương tây làm như thế nào, rồi về giúp nhân dân ta và còn tìm ẩn dấu của cụm từ Tự do - Bình đẳng - Bác ái
 

Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006

Cựu TMod Sử
Thành viên
11 Tháng hai 2022
470
1
382
66
17
Hà Tĩnh
Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có những điểm gì khác biệt so với các bậc tiền bối trước đó?
0972162987So với các bậc tiền bối trước con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có nhiều điểm khác biệt
Phan Bội Châu, theo khuynh hướng bạo động, đi sang các nước Phương Đông ( Nhật Bản)đưa học sinh sang du học tại Nhật Bản, đất nước có cuộc Duy tân Minh Trị,vì Phần Bội Châu cho rằng Nhật Bản là nước duy nhất ở châu Á nhờ đi theo con đường Tư bản chủ nghĩa mà thoát khỏi ách thống trị của tư bản Âu - Mĩ, lại có cùng màu da, cùng nền văn hóa Hán học với Việt Nam .Vì vậy Phần Bội Châu muốn nương nhờ Nhật là tâm lí phổ biến của nhân dân các nước châu Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, trong đó có Việt Nam.
- Nhưng sai lầm của cụ là quá tin và bị động vào Nhật Bản mà không nhận rõ bản chất của các nước đế quốc. Con đường cứu nước của cụ vì thế mà thất bại, không phù hợp với xu thế khách quan của thời đại.
- Nguyễn Ái Quốc đã nhận xét về con đường cứu nước của Phan Bội Châu, dựa vào Nhật để đánh Pháp thì khác gì "đuổi hổ cửa trước rước beo cửa sau".
* Phan Châu Trinh
Khác với Phan Bội Châu, cụ theo con đường thương thuyết, kêu gọi hoà binh, cụ mang những tư duy rất mới mẻ của Phương Tây, cụ cho rằng “bất bạo động bạo động tắc tử, bất bạo động bạo động đại ngu”, ngược hoàn toàn với con đường cứu nước của cụ Phan Bội Châu. Tuy nhiên, con đường của cụ vẫn chưa phải là con đường đúng đắn nhất.
- Nguyễn Ái Quốc nhận xét con đường của Phan Châu Trinh chẳng khác gì "xin giặc rủ lòng thương"
*Khác với Phần Bội Châu, Phan Châu Trinh , người đã nhận ra được những sai lầm của các bậc tiền bối đi trước, và người cho rằng đó là con đường không đúng đắn,không đi được đến thành công
Vì vậy ,người chọn cho mình con đường sang phương Tây, sang chính đất nước đang kìm hãm, đô hộ đất nước mình, nơi có nền kinh tế, khoa học - kĩ thuật phát triển, nơi có tư tưởng “Tự do - Bình đẳng - Bác ái”
- Đó là một con đường đúng đắn, sáng suốt. Nó không mang tính chủ quan hay cải lương mà nó mang tính chất thời đại, chỉ có đi sâu vào tìm hiểu chính kẻ thù của mình để tìm ra điểm yếu, đúng sai, tìm ra bản chất thì mới nhận diện kẻ thù một cách chính xác nhất
- Và ở đây, Người đã bắt gặp chủ nghĩa Mác Lê nin và cuộc cách mạng tháng Mười Nga, từ đó tìm ra con đường cứu nước - con đường cách mạng vô sản.
Bạn có thể tham khảo qua bài làm của mình ạ, có gì không rõ có thể cmt ngay phía dưới
=>Bạn có thể xem thêm kiến thức các môn tại topic nha
 

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,482
151
17
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có những điểm gì khác biệt so với các bậc tiền bối trước đó?
0972162987- Hướng đi của các bậc tiền bối:
+ Đi sang phương Đông, dựa vào Nhật để đánh Pháp: Phan Bội Châu
+ Tiến hành cải cách duy tân, đưa đất nước phát triển kinh tế, van hoá để giành độc lập: Phan Châu Trinh
+ Khởi nghĩa vũ trang: Hoàng Hoa Thám,...
=> Đều thất bại
- Hướng đi của Nguyễn Ái Quốc:
+ Quyết định sang phương Tây, quê hương của tự do - bình đẳng - bác ái tìm hiểu xem họ làm như thế nào để trở nên giàu mạnh, sau đó trở về giúp đồng bào mình mà không dựa vào nước nào cả
+ Hoà mình vào phong trào quần chúng lao động và công nhân Pháp để tìm hiểu và học hỏi
+ Tiếp cận tư tưởng Mác - Lê-nin
=> Có những chuyển biến về tư tưởng, xác định đúng con đường cứu nước cho dân tộc.
 
Top Bottom