CO AI GOI THI GIAI HO MINH

A

alph@

Đặt [tex]u^4=tanx[/tex] lát ra nguyên hàm này là hơi khó:
[tex]\int\frac{1}{1+x^8}dx[/tex] mà cái này đã giải rùi
 
N

nguyenthuan

Ta có thể đặt thế nay : đặt u2 = tang thì có the ra
tich phan thế nay cũng giải dcj chứ bộ
 
Top Bottom