Sử 9 Chuyển hướng cách mạng

ngoclan2k7

Học sinh
Thành viên
22 Tháng bảy 2019
62
45
26
15
Hà Nam
Trung học cơ sơ đinh công tráng

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Cựu Mod Sử
Thành viên
10 Tháng tám 2021
1,501
1
1,435
231
18
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
Trình bày quá trình chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng của Đảng ta trong giai đoạn 1939 – 1945. Vì sao có sự chuyển hướng đó ?
- Tháng 9/1939, phát xít Đức tiến công Ba Lan, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Chính phủ phản động ở Pháp thi hành chính sách phát xít, giải tán Đảng cộng sản Pháp và các Đảng Cộng sản ở các nước thuộc địa, thủ tiêu các quyền tự do dân chủ.
* Ở Đông Dương, đế quốc Pháp điên cuồng chống phá Đảng Cộng sản, chúng thực hiện chính sách kinh tế thời chiến, đồng thời tiến hành bắt người, cướp của, khủng bố, tổng động viên… làm cho mâu thuẫn giữa nhân dân Đông Dương với thực dân Pháp ngày càng gay gắt.
- Trước những chuyển biến của tình hình, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương liên tiếp mở các hội nghị để hoạch định chủ trương, nhiệm vụ, chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng, đặt “nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu”. Chủ trương này của Đảng tập trung ở 03 hội nghị lần thứ sáu, lần thứ bảy và lần thứ tám của Ban chấp hành Trung ương.
- Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 được tiến hành từ ngày 06 đến 08/11/1939 tại Bà Điểm, Gia Định
=> Hội nghị đánh dấu sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược
* Hội nghị quyết định: Giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Đông Dương; Hội nghị quyết định thay đổi một số khẩu hiệu, chuyển hướng hình thức đấu tranh:
* Tạm gác khẩu hiệu tịch thu ruộng đất của địa chủ mà chủ trương tịch thu ruộng đất của đế quốc và tay sai; Không nêu khẩu hiệu thành lập chính phủ Xô viết công nông binh mà đề ra khẩu hiệu lập Chính phủ Liên bang cộng hoà dân chủ Đông Dương;
* Hội nghị quyết định: Thành lập Mặt trận thống nhất phản đế Đông Dương, thay thế cho Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương.
- Hội nghị Ban chấp hành Trung Ương Đảng lần thứ 7 : Tháng 11/1940 tại Đình Bảng, Bắc Ninh
=> Hội nghi nhận định cao trào cách mạng nhất định sẽ nổi dậy, Đảng phải chuẩn bị giành lấy sứ mệnh thiêng liêng cao cả là lãnh đạo cách mạng võ trang giành chính quyền; Hội nghị xác định kẻ thù chính của cách mạng Đông Dương lúc này là phát xít Nhật - Pháp; Hội nghị quyết định duy trì cuộc khởi nghĩa Bắc sơn, xúc tiến xây dựng căn cứ cách mạng
- Hội nghị ban chấp hành Trung Ương Đảng lần thứ 8 : Tháng 5/1941, tại Pắc Pó, Cao Bằng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc trực tiếp chủ trì
=> Hội nghị phát triển, hoàn chỉnh đường lối cách mạng của nghị quyết ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ 6, 7 và. khẳng định nhiệm vụ giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu, cấp bách của cách mạng Việt Nam;
Hội nghị chủ trương không giữ khẩu hiệu thành lập Chính phủ Liên bang cộng hoà dân chủ Đông Dương như trước đây mà giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước. Hội nghị chỉ rõ: Chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và nhân ta trong giai đoạn hiện tại. Hội nghị quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Mặt trận Việt Minh)
Hội nghị quyết định những vấn đề quan trọng về tư tưởng chỉ đạo chiến lược như: Mối quan hệ giữa giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp; giữa nhiệm vụ chống đế quốc và phong kiến; về sách lược tập hợp lực lượng cách mạng; tư tưởng giải quyết vấn đề dân tộc theo khuôn khổ mỗi nước
=> Sau 03 hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, Đảng khẩn trương chuẩn bị mọi mặt về chính trị, tư tưởng và tổ chức để khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng tháng 8/1945./.
* Sự chuyển hướng đó là: Cần phải thay đổi cho phù hợp với tình hình thời cuộc, của cách mạng Việt Nam cũng như là tình hình thế giới. Nhìn nhận đường khách quan để chuyển hướng kịp thời và đúng đắn, đáp ứng được yêu cầu khách quan của lịch sử dân tộc và đem đến thắng lợi vẻ vang
Bạn tham khảo bài làm của mình. Có bất cứ thắc mắc nào bạn có thể để lại phía dưới hoặc liên hệ trực tiếp với mình để nhận hỗ trợ.
Bạn có thể tham khảo thêm: TRỌN BỘ kiến thức học tốt các môn dành cho bạn. Hoàn toàn miễn phí!
Hoặc bạn có thể tham khảo các topic học thuật mới của box sử tại: Sử Tổng hợp những topic học thuật tại box sử
 
Top Bottom