Hóa 11 Chuyên đề : Ancol

Yorn SWAT

Cựu TMod Hóa|Cựu PCN CLB Hóa học vui
Thành viên
23 Tháng ba 2018
1,366
1,915
216
17
Thanh Hóa
Trường THPT Triệu Sơn 4
Câu 1:
nO2=0,49
Gọi x ,y,z là số mol K2CO3 CO2 H2O
ancol RCH2OH=>muối RCH2OK
BT K:nRCH2OK=2nK2CO3=2x
y+z=0,6(1)
44y+18z+138x-0,49.32=26,28(2)
2x+0,49.2=2y+z(BT O)(3)
(1),(2),(3)=>x=0,19;y=0,19,z=0,41
em chỉ tới đây
tiếp theo ...
Bảo toàn C : nC = 0,19 + 0,19 = 0,38 mol
nOH = 2x = 0,38
=> nC = nOH => Số C = số H => ancol phải no, do mỗi OH sẽ đính với 1C , nếu có liên kết pi sẽ khiến ancol không bền, bị phân hủy
=> n ancol = n$H_2O$ - $nCO_2$ = 0,22
Câu 2
ancol=>RCH2(OH)n=>andehit R(CHO)n
nH2=0,5 =>nNa(pư)=1=>nNa(bđ)=1,25
nCO2=0,375
BT Na:2nNa2CO3=nNa(bđ)=>nNa2CO3=0,625
BT C:nC=nNa2CO3+nCO2=0,375+0,625=1
nOH(ancol)=nNa(pư)=1=> n(ancol) =nOHnnOHn\frac{nOH}{n}=1/n
nC¯¯¯¯C¯\overline{C} =11/n11/n\frac{1}{1/n}=n
Số C số bằng OH=>Số C ancol bằng số OH
anh nghĩ ở đây thừa, vì tương tự như C1 ở trên, n$H_2$ = 0,5 => nOH = 1
nC = 0,375 + 0,625 = 1 = nOH => 2 ancol luôn
 
Last edited:

Yorn SWAT

Cựu TMod Hóa|Cựu PCN CLB Hóa học vui
Thành viên
23 Tháng ba 2018
1,366
1,915
216
17
Thanh Hóa
Trường THPT Triệu Sơn 4
Câu 1 : Đun nóng 54,6 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol với $H_2SO_4$ đặc, sau 1 thời gian thu được hỗn hợp Y chứa các chất hữu cơ gồm 2 anken, 3 ete có cùng số mol và 2 ancol còn dư. Chia Y làm 3 phần bằng nhau :
+ Phần 1 cho vào bình đựng $Br_2$ dư , thấy lượng $Br_2$ phản ứng là 22,4 gam
+ Phần 2 đem đốt chấy hoàn toàn cần 1,275 mol $O_2$
+ Phần 3 đem hóa hơi thì thể tích đúng bằng thể tích 8,12 gam $N_2$ ( đo cùng điều kiện )
Biết hiệu suất tách nước tạo aken của ancol là như nhau.
Phần trăm khối lượng của ancol có khối lượng phân tử lớn trong Y là bao nhiêu ?
A, 10,33%
B, 11,33%
C, 12,33%
D, 14,33%

@Myfriend_FPT @Ác Quỷ làm bài này đi các em =))
 
Last edited:

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
698
1,236
146
Sao Hỏa
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh
Câu 1 : Đun nóng 54,6 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol với $H_2SO_4$ đặc, sau 1 thời gian thu được hỗn hợp Y chứa các chất hữu cơ gồm 2 anken, 3 ete có cùng số mol và 2 ancol còn dư. Chia Y làm 3 phần bằng nhau :
+ Phần 1 cho vào bình đựng $Br_2$ dư , thấy lượng $Br_2$ phản ứng là 22,4 gam
+ Phần 2 đem đốt chấy hoàn toàn cần 1,275 mol $O_2$
+ Phần 3 đem hóa hơi thì thể tích đúng bằng thể tích 8,12 gam $N_2$ ( đo cùng điều kiện )
Biết hiệu suất tách nước tạo aken của ancol là như nhau.
Phần trăm khối lượng của ancol có khối lượng phân tử lớn trong Y là bao nhiêu ?
A, 10,33%
B, 11,33%
C, 12,33%
D, 14,33%

@Myfriend_FPT @Ác Quỷ làm bài này đi các em =))
Chỉ em hướng giải với anh, làm mấy tháng rồi vẫn nghỉ không ra
 

The Ris

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
20 Tháng bảy 2020
727
1,056
141
18
Thái Bình
THPT Thái NInh
Chỉ em hướng giải với anh, làm mấy tháng rồi vẫn nghỉ không ra
Ta có hỗn hợp X khi đung với [imath]H_2SO_4[/imath] đặc nóng tạo ra 2 anken
=> 2 ancol trong X phải là no đơn hở
trong Y gồm:
[imath]C_nH_{2n+1}OH[/imath]
[imath]C_mH_{2m+1}OH[/imath]
[imath]C_nH_{2n+1}OC_mH_{2m+1}[/imath]
[imath]C_nH_{2n+1}OC_nH_{2n+1}[/imath]
[imath]C_mH_{2m+1}OC_mH_{2m+1}[/imath]
[imath]C_nH_{2n}[/imath]
[imath]C_mH_{2m}[/imath]
Vì Y rất phức tạp nên không thể đặt ẩn rồi làm được
Ta quy đổi 1/3 Y về [imath]CH_2:a[/imath] mol và [imath]H_2O:b[/imath] mol
Khi đốt cháy Y như đốt cháy [imath]CH_2[/imath]
=>a = 0,85 mol
lại có [imath]n_{anken} + n_{H_2O} = n_{hợp chất}[/imath]
=> [imath]nH_2O = 0,15[/imath] mol
BTKG ta có [imath]\dfrac{X}{3}= mY + mH_2O_{ete+anken}[/imath] =>[imath]mH_2O_{ete+ankan} = 3,6[/imath] =>[imath]n_{ete} + n_{ankan} = 0,2[/imath]
=> [imath]n_{ete}= 0,06[/imath] mol =>[imath]n_{ancolY} = 0,09[/imath] mol
Vì 3 ete có số mol bằng nhau nên :
[imath]C_nH_{2n+1}OC_mH_{2m+1}[/imath] : 0,02
[imath]C_nH_{2n+1}OC_nH_{2n+1}[/imath]: 0,02
[imath]C_mH_{2m+1}OC_mH_{2m+1}[/imath]: 0,02
=>[imath]nX = 3.(n_{anken} +2n_{ete} + n_{ancolY}) = 1,05[/imath] mol
=>[imath]M_{trung bình} = 52[/imath] => trong X phải có [imath]C_2H_5OH(46)[/imath]
Hiệu suất tạo anken : [imath]H= \dfrac{n_{anken}}{n_X:3}[/imath] = 40%
Ta gọi hai ancol trong 1/3 X là [imath]C_2H_5OH :a[/imath] mol và [imath]C_mH_{2m+1}OH : b[/imath] mol (đk: [imath]b> 2.0,02_{ete} + 0,01_{ete} + b.0,4_{anken} => b>0,0833[/imath])
Ta có a+ b = 1,05/3 = 0,35 mol
Lại có 46a + 14n.b + 18b = [imath]m_X[/imath]:3 = 18,2=> 28a + 14n.b = 11,9
xét n= 3 => a= 0,2 và b = 0,15 (chọn vì b>0,083)
xét n = 4 => a= 0,275 và b= 0,075 ( loại vì b>0,083)
xét n=5 =>a = 0,3 và b = 0,05 (loại vì b>0,083$
=> các giá trị lớn hơn 3 đều không thỏa mãn
=> ancol trong 1/3 X gồm [imath]C_2H_5OH:0,2[/imath] mol và [imath]C_3H_7OH: 0,15[/imath] mol
=> [imath]m_{C_3H_7OH-dư} = 0,15 - 0,05_{tạo-ete} - 0,15.0,4_{tạo-anken} = 0,04[/imath]
ta có [imath]mY = 0,85.14 + 0,15.18 = 14,6[/imath] =>%= 16,43%
Có gì không hiểu thì bạn hỏi lại nha
 
  • Like
Reactions: Myfriend_FPT
Top Bottom