Hóa 11 Chuyên đề : Ancol

Yorn SWAT

Cựu TMod Hóa|Cựu PCN CLB Hóa học vui
Thành viên
23 Tháng ba 2018
1,365
1,914
216
17
Thanh Hóa
Trường THPT Triệu Sơn 4
Vd 4:
X tách nước tạo anken=>X no
$d_{\frac{X}{Y}}>1$=>Y là anken
Gọi CT ancol là $C_nH_{2n+2}O$ =>Y là $C_nH_{2n}$
$\frac{14n+18}{14n}=1,6428$=>n=2=>Y là $C_2H_4$
Vd 5:
BTKl :$m_{este}+m_{H_2O}=m_{ancol}$
10,65+$m_{H_2O}$=12,9=>$m_{H_2O}=2,25g$=>$n_{H_2O}=0,125mol$
Gọi CT este là R-O-R'
$ROH+R'OH->R-O-R'+H_2O$
0,125---0,125----------------0,125
$n_{ancol}=0,125+0,125=0,25 mol$
Gọi CT anken là $C_nH_{2n}$
$C_nH_{2n}+H2O->C_nH_{2n+2}O$
0,25----------0,25----------0,25
BTKL:$m_{anken}+m_{H_2O}=m_{ancol}$
$m_{anken}$+0,25.18=12,9=>$m_{anken}$=8,4g
$M_{anken}=\frac{8,4}{0,25}=33,6$
=>$C_2H_4$ và $C_3H_6$
Vd 6:
$d_{\frac{Y}{X}}>1$=>Y là este
CT ancol là ROH -> CT este là R-O-R
$\frac{2R+16}{R+17}=1,4375=>R=15(CH_3)$
=>ancol là $CH_3OH$
Câu 1:
Gọi 3x là số mol $C_2H_5OH$=>2x là số mol $C_4H_9OH$
5x=1=>x=0,2 =>$n_{C_2H_5OH}$=0,6mol =>$n_{C_4H_9OH}$=0,4 mol
$n_{C_2H_5OH}(pư)=\frac{60.0,6}{100}=0,36mol$
$n_{C_4H_9OH}(pư)=\frac{40.0,4}{100}=0,16mol$
$n_{ancol}=0,36+0,16=0,52mol$
$2ROH->R-O-R+H_2O$
0,52-------------------------0,26
BTKL:$m_{ancol}=m_{este}+m_{H_2O}$
0,36.46+0,16.74=$m_{este}$+0,26.18=>$m_{este}$=23,72g
Hình như em nhầm ete với este kìa :)) . Hai đó khác nhau chớ :D
 

Yorn SWAT

Cựu TMod Hóa|Cựu PCN CLB Hóa học vui
Thành viên
23 Tháng ba 2018
1,365
1,914
216
17
Thanh Hóa
Trường THPT Triệu Sơn 4
Thử câu vận dụng kiến thức cả 3 dạng vừa làm :D. Nốt câu này rồi đi ngủ :V. Làm đúng câu này thì đẹp trai luôn nha :rongcon1.
Cố gắng tự suy nghĩ để hiểu hết được dạng này nhé.

M là hỗn hợp gồm 3 ancol đơn chức X, Y, và Z có số nguyên từ cacbon liên tiếp nhau, đều mạch hở (MX < MY < MZ); X, Y no, Z không no (có 1 liên kết C=C). Chia M thành 3 phần bằng nhau:
- Đốt cháy hoàn toàn phần 1 được 45,024 lít CO2 (đktc) và 46,44 gam H2O
- Phần 2 làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 16 gam Br2.
- Đun nóng phần 3 với H2SO4 đặc ở 140oC thu được 18,752g hỗn hợp 6 ete (T). Đốt cháy hoàn toàn T thu được 1,106 mol CO2 và 1,252 mol H2O.
Tính hiệu suất tạo ete của X, Y, Z


A. 50%, 40%, 35%
B. 50%, 60%, 40%
C. 60%, 40%, 35%
D. 60%, 50%, 35%

@Myfriend_FPT @Ác Quỷ
 

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
343
694
96
15
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh
Thử câu vận dụng kiến thức cả 3 dạng vừa làm :D. Nốt câu này rồi đi ngủ :V. Làm đúng câu này thì đẹp trai luôn nha :rongcon1.
Cố gắng tự suy nghĩ để hiểu hết được dạng này nhé.

M là hỗn hợp gồm 3 ancol đơn chức X, Y, và Z có số nguyên từ cacbon liên tiếp nhau, đều mạch hở (MX < MY < MZ); X, Y no, Z không no (có 1 liên kết C=C). Chia M thành 3 phần bằng nhau:
- Đốt cháy hoàn toàn phần 1 được 45,024 lít CO2 (đktc) và 46,44 gam H2O
- Phần 2 làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 16 gam Br2.
- Đun nóng phần 3 với H2SO4 đặc ở 140oC thu được 18,752g hỗn hợp 6 ete (T). Đốt cháy hoàn toàn T thu được 1,106 mol CO2 và 1,252 mol H2O.
Tính hiệu suất tạo ete của X, Y, Z


A. 50%, 40%, 35%
B. 50%, 60%, 40%
C. 60%, 40%, 35%
D. 60%, 50%, 35%

@Myfriend_FPT @Ác Quỷ

Em gọi hiệu suất luôn nên số hơi nhỏ =)))
P1:
$n_{CO2}=2,01mol$
$n_{H_2O}=2,58mol$
$n_{ancol}(no)=n_{H_2O}-n_{CO_2}=2,58-2,01=0,57 mol$
P2:
$n_{Br_2}=0,1 mol$
$n_{ancol}(không no)=n_{Br_2}=0,1mol$
$n_{M}=0,1+0,57=0,67 mol$
$n_{\overline{C}}=\frac{2,01}{0,67}=3$
=>$C_2H_5OH$,$C_3H_7OH$,$C_4H_7OH$
Gọi a,b là số mol $C_2H_5OH$,$C_3H_7OH$
a+b=0,57 ; 2a+3b+4.0,1=2,01
=>a=0,1 ; b=0,47
P3
Gọi x,y,z là hiệu suất tạo ete của các ancol
$n_{H_2O}(tách nước)=1/2n_{ancol}$=0,0005x+0,00235y+0,0005z
BTKL:$m_{ancol}=m_{ete}+m_{H_2O}$
0,001x.46+0,0047y.60+0,001z.72=18,752+(0,0005x+0,00235y+0,0005z)18(1)
BT C:$n_{C}(ancol)=n_{CO_2}$=0,001x.2+0,0047y.3+0,001z.4=1,106(2)
BT H:$2n_{H_2O}(đốt ete)+2n_{H_2O}(tách nước)=n_H(ancol)$
1,252.2+0,001x+0,0047y+0,001z=6.0,001x+8.0,0047y+8.0,001z(3)
(1)(2)(3)=>x=50,y=60,z=40=>Câu B
 
Last edited:

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,452
5,239
1,049
28
Vd 4:
X tách nước tạo anken=>X no
dXY>1dXY>1d_{\frac{X}{Y}}>1=>Y là anken
Gọi CT ancol là CnH2n+2O =>Y là CnH2n
14n+18/14n=1,6428=>n=2=>Y là C2H4

Không thể kết luận Y là anken và X là rượu đơn no

Mà phải là: Y là hydrocarbon không no
Rượu X có phân tử lượng là M
=> M/(M-18) = 1,6428 => M = 46 => MY = 28 => Y là C2H4
 

Yorn SWAT

Cựu TMod Hóa|Cựu PCN CLB Hóa học vui
Thành viên
23 Tháng ba 2018
1,365
1,914
216
17
Thanh Hóa
Trường THPT Triệu Sơn 4
P3
Gọi x,y,z là hiệu suất tạo ete của các ancol
nH2O(táchnước)=1/2netenH2O(táchnước)=1/2neten_{H_2O}(tách nước)=1/2n_{ete}=0,0005x+0,00235y+0,0005z
BTKL:mancol=mete+mH2Omancol=mete+mH2Om_{ancol}=m_{ete}+m_{H_2O}
0,001x.46+0,0047y.60+0,001z.72=18,752+(0,0005x+0,00235y+0,0005z)18(1)
BT C:nC(ancol)=nCO2nC(ancol)=nCO2n_{C}(ancol)=n_{CO_2}=0,001x.2+0,0047y.3+0,001z.4=1,106(2)
BT H:2nH2O(đốtete)+2nH2O(táchnước)=nH(ancol)2nH2O(đốtete)+2nH2O(táchnước)=nH(ancol)2n_{H_2O}(đốt ete)+2n_{H_2O}(tách nước)=n_H(ancol)
1,252.2+0,001x+0,0047y+0,001z=6.0,001x+8.0,0047y+8.0,001z(3)
(1)(2)(3)=>x=50,y=60,z=40=>Câu B

Anh góp ý nhé. Khi em đặt hiệu suất phản ứng thì nên để à x% luôn, như vậy bài toán sẽ gọn hơn nhiều. Vì bản chất 40% là 0,4

Đặt x, y, z là lần lượt là hiệu suất tạo ete của C2H5OH; C3H7OH ; C4H7OH
=> nC2H5OH phản ứng = 0,1x ; nC3H7OH = 0,47y ; nC4H7OH = 0,1z

ROH + R'OH $\rightarrow$ ROR' + H2O

nH2O = [tex]\frac{0,1x + 0,47y + 0,1z}{2}[/tex] => mH2O = [tex]9(0,1x + 0,47y + 0,1z)[/tex]

Bảo toàn khối lượng => 4,6x + 28,2y + 7,2z = 18,752 + [tex]9(0,1x + 0,47y + 0,1z)[/tex] 1 )
Bảo toàn C : 0,2x + 1,41y + 0,4z = 1,106 (2)

Bảo toàn H : 0,3x + 1,88y + 0,4z = 1,252 + [tex]\frac{0,1x + 0,47y + 0,1z}{2}[/tex]

=> x = 0,5 ; y = 0,6; z = 0,4

=> hiệu suất lần lượt là : 50% ; 60%; 40%
 
Last edited:

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,452
5,239
1,049
28
Gọi x,y,z là hiệu suất tạo ete của các ancol
nH2O(táchnước)=1/2nete

Sai quan hệ số mol của ete và H2O
2 R-OH -> R-O-R + H2O
=> mol ete = mol H2O = 0,5*mol rượuTìm được 3 rượu X, Y, Z là C2H6O 0,1 mol, C3H8O 0,47 mol và C4H8O 0,1 mol
T cháy cho:
CO2 1,106 mol => mC = 13,272
H2O 1,252 mol => mH = 2,504
=> mO = 18,752 - mC - mH = 2,976
=> mol O = mol ete T = mol H2O = 2,976/16 = 0,186
Gọi x, y, z là mol phản ứng của X, Y, Z
=> mol rượu phản ứng = 2*mol ete = 0,372 => x + y + z = 0,372
Mol CO2 = 2x + 3y + 4z = 1,106
Mol H2O = 3x + 4y + 4z = 1,252 + 0,186 = 1,438
=> x = 0,05 , y = 0,282 và z = 0,04
Hiệu suất X, Y, Z lần lượt là: 50%, 60% và 40% => câu B
 

Yorn SWAT

Cựu TMod Hóa|Cựu PCN CLB Hóa học vui
Thành viên
23 Tháng ba 2018
1,365
1,914
216
17
Thanh Hóa
Trường THPT Triệu Sơn 4
Tiếp câu này rồi qua dạng mới nhé

Hỗn hợp T gồm 2 ancol đơn chức X và Y ( $M_X < N_Y $ ), đồng đẳng liên tiếp của nhau. Đun nóng 27,2 g T với H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp các chất hữu cơ Z gồm : 0,08 mol 3 ete ( khối lượng 6,76 gam ) và ancol dư. Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 43,68 lít O2 ( đktc ) Hiệu suất tạo ete của X và Y là :
A, 50% ; 20%
B, 20%; 40%
C, 40%; 30%
D, 30% ; 30%

@Myfriend_FPT @Ác Quỷ
 
Last edited:

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
343
694
96
15
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh
n Ancol= 2n ete = 0,16 mol
n H2O=n ete = 0,08 mol
nO2=1,95
BTKl:m Ancol(pu)=m ete+ m H2O
m Ancol(pu)= 6,76 + 0,08.18=8,2g
CT ancol ROH; M Ancol = 51,25
R+17=51,25=>R=34,25
@Yorn SWAT tới đây không biết nó no hay không no sao xác định được CT,anh giúp em với
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,452
5,239
1,049
28
n Ancol= 2n ete = 0,16 mol
n H2O=n ete = 0,08 mol
nO2=1,95
BTKl:m Ancol(pu)=m ete+ m H2O
m Ancol(pu)= 6,76 + 0,08.18=8,2g
CT ancol ROH; M Ancol = 51,25
R+17=51,25=>R=34,25
@Yorn SWAT tới đây không biết nó no hay không no sao xác định được CT,anh giúp em với

Vì R = 34,25 => rượu đơn no C2H6O và C3H8O
Vì nếu không no gốc nhỏ nhất là CH2=CH-CH2- = 41 > 34,25
 

Yorn SWAT

Cựu TMod Hóa|Cựu PCN CLB Hóa học vui
Thành viên
23 Tháng ba 2018
1,365
1,914
216
17
Thanh Hóa
Trường THPT Triệu Sơn 4

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
343
694
96
15
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh
n Ancol= 2n ete = 0,16 mol
n H2O=n ete = 0,08 mol
nO2=1,95
BTKl:m Ancol(pu)=m ete+ m H2O
m Ancol(pu)= 6,76 + 0,08.18=8,2g
CT ancol ROH; M Ancol = 51,25
R+17=51,25=>R=34,25
@Yorn SWAT tới đây không biết nó no hay không no sao xác định được CT,anh giúp em với
Tiếp bài trên trên
R+17=51,25=>R=34,25=>C2H5 và C3H7
C2H5OH(x) và C3H7OH(y)
x+y=0,16 ; 46x + 60y=8,2
=>x=0,1; y=0,06
Gọi a,b là số mol C2H5OH , C3H7OH bđ
nO2=1,95
n O2(đốt T)=n O2(đốt)=1,95 mol
C2H5OH+3O2-->2CO2+3H2O
a------------3a
C3H7OH+9/2O2-->3CO2+4H2O
b-------------4,5b
46a+60b=27,3 ;3a+4,5b=1,95
a=0,217 ,b=0,289
H%(C2H5OH)=46,08%
H%(C3H7OH)=20,76%
@Yorn SWAT Đề có lỗi không anh sao hiệu xuất không giống kết quả????
 

Yorn SWAT

Cựu TMod Hóa|Cựu PCN CLB Hóa học vui
Thành viên
23 Tháng ba 2018
1,365
1,914
216
17
Thanh Hóa
Trường THPT Triệu Sơn 4
Tiếp bài trên trên
R+17=51,25=>R=34,25=>C2H5 và C3H7
C2H5OH(x) và C3H7OH(y)
x+y=0,16 ; 46x + 60y=8,2
=>x=0,1; y=0,06
Gọi a,b là số mol C2H5OH , C3H7OH bđ
nO2=1,95
n O2(đốt T)=n O2(đốt)=1,95 mol
C2H5OH+3O2-->2CO2+3H2O
a------------3a
C3H7OH+9/2O2-->3CO2+4H2O
b-------------4,5b
46a+60b=27,3 ;3a+4,5b=1,95
a=0,217 ,b=0,289
H%(C2H5OH)=46,08%
H%(C3H7OH)=20,76%
@Yorn SWAT Đề có lỗi không anh sao hiệu xuất không giống kết quả????
Xin lỗi em rất nhiều. Anh gõ nhầm 27,2 thành 27,3. Làm kiếm nãy giờ không thấy sai đâu :>(
 

Yorn SWAT

Cựu TMod Hóa|Cựu PCN CLB Hóa học vui
Thành viên
23 Tháng ba 2018
1,365
1,914
216
17
Thanh Hóa
Trường THPT Triệu Sơn 4
Bài trên lỗi anh =(( . Giờ qua dạng tiếp nè.

Dạng 4 : Oxi hóa không hoàn toàn ancol


Ví dụ 1: Cho m gam ancol no, đơn chức mạch hở X đi qua bình đựng CuO dư, nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy có 1,6 gam CuO đã phản ứng. Hỗn hợp hơi Y sau phản ứng có tỷ khối so với H2 là 15,5. Xác định CTPT của X?
Ví dụ 2: Cho m gam một ancol no, đơn chức X qua bình CuO dư đun nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,32 gam. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối với hiđro là 15,5. Giá trị của m là
Ví dụ 3 : Oxi hóa 6 gam ancol đơn chức A bằng oxi không khí (có xúc tác và đun nóng) thu được 8,4 gam hỗn hợp anđehit, ancol dư và nước. Phần trăm A bị oxi hóa là :
A. 60%. B. 75%. C. 80%. D. 53,33%.
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,484
301
Bình Phước
.
2. m chất rắn giảm là mO trong CuO phản ứng
mCuO=nO= 0,32/16 = 0,02
Ta có: mAncol + mCuO = mandehit + mCu + mH2O
Có 0,02 MOL andehit và 0,02 H2O
=> mAncol = 0,92g
3.
mO2 = 8,4-6 = 2,4g => n= 0,075 => nO = 0,15
=> nR-CHO =nH2O = 0,15
Xét R là CH3
=> mR-CHO= 0,15.44 = 6,6 > 6 ( vô lý )
=> R là H
=> nCH3O = 0,15 => m = 4,8g
=> C% = 4,8/6 = 80%
 

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
343
694
96
15
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh
VD 1:
nCuO=0,02
Gọi CT ancol RCH2OH
RCH2OH+CuO-->RCHO + Cu + H2O
0,02--------0,02--------0,02----------0,02
M Y =15,5.2=31
Y gồm RCHO và H2O
M(Y)=(18.0,02+0,02R+29.0,02)/0,04=31
=>R=15(CH3)=>C2H5OH
VD 2:
Gọi CT ancol RCH2OH
m(giảm)=m O=0,32=>nO=0,02 mol=>nCuO=0,02 mol
RCH2OH+CuO-->RCHO + Cu + H2O
0,02-------0,02--------0,02----------0,02
M(hơi)=15,5.2=31
n(hơi)=n andehit + n H2O=0,04 mol
M(hơi)=(18.0,02+0,02R+29.0,02)/0,04=31
=>R=15(CH3)=>C2H5OH
m=0,02.46=0,92 g
VD 3:
BTKL m ancol+mO2=m andeit + m ancol (dư) + mH2O
6+mO2=8,4=>mO2=2,4=>nO2=0,075 mol
Gọi CT ancol RCH2OH
RCH2OH+1/2O2-->RCHO+H2O
0,15---------0,075-----0,15----0,15
=>n RCH2OH(bđ)>0,15
=>M RCH2OH < 40
R+31 < 40=>R <9(H)=>CH3OH
nCH3OH(bđ)=0,1875
H%=(0,15/0,1875).100=80% => C
 
Last edited:

Yorn SWAT

Cựu TMod Hóa|Cựu PCN CLB Hóa học vui
Thành viên
23 Tháng ba 2018
1,365
1,914
216
17
Thanh Hóa
Trường THPT Triệu Sơn 4
Oxi hoá 46,08 gam ancol đơn chức (có xúc tác) thu được hỗn hợp sản phẩm X. Chia X thành ba phần bằng nhau:
Phần 1 tác dụng vừa đủ với 160 ml dung dịch KOH 1,0 M.
Phần 2 tác dụng với Na dư thu được 7,168 lít $H_2$ (đktc).
Phần 3 tác dụng với $AgNO_3$ dư trong $NH_3$ đun nóng thu được m gam Ag.
Biết hiệu suất phản ứng oxi hoá ancol là 75%.
Giá trị của m là :

A. 86,4
B. 77,76
C. 120,96.
D. 43,20.


@Myfriend_FPT @Ác Quỷ
làm câu này nhé
 

Trung Ngo

Cựu TMod Hóa
Thành viên
27 Tháng tư 2020
1,333
2,647
346
17
Bắc Giang
THPT Lạng Giang 1
Oxi hoá 46,08 gam ancol đơn chức (có xúc tác) thu được hỗn hợp sản phẩm X. Chia X thành ba phần bằng nhau:
Phần 1 tác dụng vừa đủ với 160 ml dung dịch KOH 1,0 M.
Phần 2 tác dụng với Na dư thu được 7,168 lít $H_2$ (đktc).
Phần 3 tác dụng với $AgNO_3$ dư trong $NH_3$ đun nóng thu được m gam Ag.
Biết hiệu suất phản ứng oxi hoá ancol là 75%.
Giá trị của m là :

A. 86,4
B. 77,76
C. 120,96.
D. 43,20.


@Myfriend_FPT @Ác Quỷ
làm câu này nhé
243706547_433249828477996_6860523091106220490_n.png
 

Yorn SWAT

Cựu TMod Hóa|Cựu PCN CLB Hóa học vui
Thành viên
23 Tháng ba 2018
1,365
1,914
216
17
Thanh Hóa
Trường THPT Triệu Sơn 4
Câu 1 : Cho a mol hỗn hợp X gốm ba ancol mạch hở tác dung vừa đủ với K thu được 26,28 gam hỗn hợp muối Z. Đốt cháy hoàn toàn Z cần 10,976 lít O2 ( đktc ) thu được $K_2CO_3$ và 0,6 mol hỗn hợp gồm $CO_2$ và $H_2O$. Giá trị của a là :
A , 0,18
B, 0,19
C, 0,2
D, 0,22

Câu 2 : Hiđro hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 2 anđehit mạch hở, thu được hỗn hợp Y. Cho Y vào bình đựng Na (dư 25% so với lượng phản ứng), thu được 11,2 lít H2 (đktc) và hỗn hợp rắn Z. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được Na2CO3, H2O và 16,5 gam CO2. Mặt khác, cho 0,3 mol X tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là:
A, 86,4
B, 97,2
C, 108,0
D, 129,6
@Myfriend_FPT @Ác Quỷ khởi động lại ancol với 2 bài này nhé !


 

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
343
694
96
15
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh
Câu 1:
nO2=0,49
Gọi x ,y,z là số mol K2CO3 CO2 H2O
ancol RCH2OH=>muối RCH2OK
BT K:nRCH2OK=2nK2CO3=2x
y+z=0,6(1)
44y+18z+138x-0,49.32=26,28(2)
2x+0,49.2=2y+z(BT O)(3)
(1),(2),(3)=>x=0,19;y=0,19,z=0,41
em chỉ tới đây
Câu 2
ancol=>RCH2(OH)n=>andehit R(CHO)n
nH2=0,5 =>nNa(pư)=1=>nNa(bđ)=1,25
nCO2=0,375
BT Na:2nNa2CO3=nNa(bđ)=>nNa2CO3=0,625
BT C:nC=nNa2CO3+nCO2=0,375+0,625=1
nOH(ancol)=nNa(pư)=1=> n(ancol) =$\frac{nOH}{n}$=1/n
n$\overline{C}$ =$\frac{1}{1/n}$=n
Số C số bằng OH=>Số C ancol bằng số OH
Y tạo ra từ andehit=>Y bậc 1
=>CH3OH ; C2H4(OH)2
=>andehit: HCHO ;CHOCHO
HCHO + 4AgNO3 + 6NH3+2H2O -->4Ag+4NH4NO3 + (NH4)2CO3
CHOCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O --> (COONH4)2 + 4Ag + 4NH4NO3
nAg=4n(andehit)=0,3.4=1,2
m=1,2.108=129,6g
 
Top Bottom