Toán Chứng minh định lý Fermat lớn với n = 3

Nguyễn Thị Huyền Diệu

Học sinh
Thành viên
23 Tháng mười hai 2021
65
73
36
33
Đài Bắc
Hà Nội

Nguyễn Thị Huyền Diệu

Học sinh
Thành viên
23 Tháng mười hai 2021
65
73
36
33
Đài Bắc
Hà Nội
Các bạn xem bài chứng minh định lý Fermat lớn với n = 3 sau nhé !


ĐỊNH LÍ FERMAT LỚN

Định lí Fermat lớn: Không tồn tại các nghiệm nguyên khác không x, y, và z thoả mãn
phương trình xn + yn = zn với n là một số nguyên lớn hơn 2.

Chứng minh:


Gọi a, b, c là các nghiệm nguyên khác 0 thỏa mãn phương trình Đi-ô-phăng Fermat.
Với n = 3 ta có: a 3 + b 3 = c 3 ↔ c 3 - b 3 = a 3 ↔ (c/a)^3-(b/a)^3 =1

↔ (x + p)3 - x3 = 1 với x,p ϵ Q (x = b/a ; p = c/a - b/a ; p ≠ 0 ; p ≠ 1)

(Vì nếu p = 0 thì → c/a - b/a = 0 → c = b → c 3 - b 3 = a 3 = 0 → a = 0 mâu thuẫn)

↔ 3x^2.p + 3xp^2 + p^3 – 1 = 0

(Vì nếu p =1 thì 3x2p + 3xp2 + p3 – 1 = 0 ↔ 3x^2 + 3x = 0 ↔ x = 0 hoặc x = -1

↔ b = 0 mâu thuẫn , hoặc b = - a → c = 0 mâu thuẫn)

↔ x = [(-3p^2 + V(12p-3p^4)]/6p → x là số hữu tỉ ↔ căn bậc hai của 12p-3p^4 là số hữu tỉ

↔ V(12p-3p^4) = m (p,m ϵ Q) ↔ 12p-3p^4 = m^2

↔ (12p-3p^4) (p-1)^2 = m^2 .(p-1)^2 = h^2 (với h = m(p-1) ; h ϵ Q)

↔ (3p4 -12p) (p-1)^2 + h^2 = 0 ↔ (3p4 -12p)(p^2 -2p+1) + h^2 = 0

↔ 3p6 - 6p5 + 3p4 – 12p3 +24p2 -12p + h^2 = 0 (h ϵ Q)

Với h = 0 ta có phương trình (3p4 -12p) (p-1)^2 = 0

↔ 3p(p^3 - 4) (p-1)^2 = 0 ↔ p = 0 ; p = 4^(1/3); p = 1 ta loại do (p ≠ 0, p ≠ 1, p ϵ Q)

Với h ≠ 0 , h ϵ Q ta có phương trình 3p^6 - 6p^5 + 3p^4 – 12p^3 +24p^2 -12p + h^2 = 0

phương trình này không thể giải được bằng căn thức (vì nó có bậc 6 và thỏa mãn các
điều kiện không giải được của lí thuyết Évariste Galois). Do đó nghiệm p = po là một số vô tỉ.
Từ đó mâu thuẫn với p là số hữu tỉ (p ϵ Q) ở trên.

Vậy định lí Fermat lớn đúng tại n = 3.

Và đây là cach 2 nhé cac bạn !


ĐỊNH LÍ FERMAT LỚN

Định lí Fermat lớn: Không tồn tại các nghiệm nguyên khác không x, y, và z thoả mãn
phương trình Đi-ô-phăng x n + y n = z n trong đó n là số nguyên lớn hơn 2.

Chứng minh:


Gọi a, b, c là các nghiệm nguyên khác 0 thỏa mãn phương trình Đi-ô-phăng Fermat.
Với n = 3 ta có: a 3 + b 3 = c 3 ↔ (a/c)^3 + (b/c)^3 =1 ↔ x 3 + y 3 = 1

(với x = a/c , y = b/c ; x,y ϵ Q ; x,y ≠ 0 vì a,b,c ≠ 0)

↔ x3 – 1 + y3 = 0 ↔ (x3 – 1 + y3 )(x – 1)3 = 0

↔ (x3 – 1)(x – 1)^3 + y3 (x – 1)^3 = 0

↔ (x3 – 1)(x – 1)^3 + m^3 = 0 (với m = y(x− 1) , m ϵ Q)

↔ (x3 – 1)(x – 1)^3 + m^3 = 0

↔ (x3 – 1)(x3 - 3x2 + 3x – 1) + m3 = x6 - 3x5 + 3x4 – x3 -x3 +3x2 - 3x + 1 + m3 = 0

↔ x6 - 3x5 + 3x4 – 2x3 + 3x2 -3x + 1 + m3 = 0 (m ϵ Q)


Nếu m = 0. Ta có phương trình (x 3 – 1)(x – 1)^3 = 0 ↔ (x-1)^4 (x2 +x +1) = 0

↔ x = 1 → x 3 + y 3 = 1 → 1^3 + y^3 = 1 → y = 0 mâu thuẫn với điều kiện y ≠ 0


Nếu m = -1 thì 1 + m3 = 0. Ta có phương trình x 6 - 3x 5 +3x 4 – 2x 3 +3x 2 -3x = 0

↔ x(x 5 - 3x 4 +3x 3 – 2x 2 + 3x -3) = 0 phương trình này có nghiệm hữu tỉ

↔ x = 0 hoặc x ϵ Ư(3) ↔ x = 0, x = + 1, x = + 3

Với x = + 1, x = + 3 thay vào ta thấy không thỏa mãn. Nên phương trình trên có nghiệm
hữu tỉ duy nhât x = 0 → mâu thuẫn với điều kiện x ≠ 0 ở trên.


Nếu m ϵ Q và m ≠ 0, m ≠ − 1. Ta có phương trình:

x6 - 3x5 + 3x4 – 2x3 + 3x2 - 3x + 1 + m3 = 0

phương trình này không thể giải được bằng căn (do nó có bậc 6 và thỏa mãn các điều kiện
không giải được của lí thuyết Évariste Galois). Do đó nghiệm x = xo là một số vô tỉ.
Dẫn đến mâu thuẫn với điều kiện x là số hữu tỉ (x ϵ Q) ở trên.

Vậy định lí Fermat lớn đúng tại n = 3.
 
Last edited:
Top Bottom