Chứng minh bất đẳng thức x<-4 <=> x^2>16

Top Bottom