Hóa Chùm câu hỏi Hóa học (Tổng hợp) (Phần 2)

Yukle

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng hai 2017
44
8
81
25
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Xem phần 1: https://diendan.hocmai.vn/threads/chum-cau-hoi-hoa-hoc-tong-hop-phan-1.615316/

9)
Cho hỗn hợp 2 amino axit no chứa 1 chức –COOH và 1 chức –NH2 tác dụng với 110 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Để tác dụng hết với các chất trong X, cần dùng 140 ml dung dịch KOH 3M. Tổng số mol 2 amino axit là
A. 0,3. B. 0,1. C. 0,2. D. 0.4.​
10)
Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm peptit X và peptit Y bằng dung dịch NaOH, thu được 151,2 gam hỗn hợp gồm các muối natri của Gly, Ala và Val. Mặt khác, để đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X, Y ở trên cần 107,52 lít khí O2 (đktc) và thu được 64,8 gam H2O. Giá trị của m là
A. 107,8. B. 92,5. C. 102,4. D. 97,0.​
11)
Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức, mạch hở X bằng một lượng không khí (chứa 20% thể tích O2, còn lại là N2) vừa đủ, thu được 0,08 mol CO2; 0,1 mol H2O và 0,54 mol N2. Khẳng định nào sau đây là đúng ?
A. X không phản ứng với HNO2.
B. Giữa các phân tử X không có liên kết hiđro liên phân tử.
C. Số nguyên tử H trong phân tử X là 7.
D. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn điều kiện trên của X là 1​
12)
X là este đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH 11,666%. Sau phản ứng thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thì phần hơi chỉ có H2O với khối lượng 86,6 gam, còn lại chất rắn Z có khối lượng là 23 gam. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo của X thoả mãn tính chất trên?
A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.​
13)
Cho bột Fe vào dung dịch hỗn hợp NaNO3 và HCl đến khi các phản ứng kết thúc, thu được dung dịch X, hỗn hợp khí NO, H2 và chất rắn không tan. Các muối trong dung dịch X là
A. FeCl2, NaCl. B. FeCl3, NaCl.
C. FeCl2, Fe(NO3)2, NaCl, NaNO3. D. Fe(NO3)3, FeCl3, NaNO3, NaCl.​
14)
Cho các phát biểu sau:
(a) Thép là hợp kim của sắt chứa từ 2-5% khối lượng cacbon.
(b) Bột nhôm trộn với bột sắt(III) oxit dùng để hàn đường ray bằng phản ứng nhiệt nhôm.
(c) Dùng Na2CO3 để làm mất tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu của nước.
(d) Dùng bột lưu huỳnh để xử lí thủy ngân rơi vãi khi nhiệt kế bị vỡ.
(e) Khi làm thí nghiệm kim loại đồng tác dụng với dung dịch HNO3, người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch kiềm.
Số phát biểu đúng là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.​
15)
Cho dung dịch muối X đến dư vào dung dịch muối Y, thu được kết tủa Z. Cho Z vào dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu được chất rắn T và khí không màu hóa nâu trong không khí. X và Y lần lượt là
A. AgNO3 và FeCl2. B. AgNO3 và FeCl3.
C. Na2CO3 và BaCl2. D. AgNO3 và Fe(NO3)2.​
16)
Cho các sơ đồ phản ứng sau:
C8H14O4 + NaOH =>X1 + X2 + H2O
X1 + H2SO4 => X3 + Na2SO4
X3 + X4 => Nilon-6,6 + H2O
Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Dung dịch X4 có thể làm quỳ tím chuyển màu hồng.
B. Nhiệt độ sôi của X2 cao hơn axit axetic.
C. Các chất X2, X3 và X4 đều có mạch cacbon không phân nhánh.
D. Nhiệt độ nóng chảy của X3 cao hơn X1.​
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom