Sử 9 chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,671
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh trong hoàn cảnh nào? Cho biết chủ trương mới của Đảng?
Hoàn cảnh:
 • Thế giới:
  • Tháng 6/1941, Đức tấn công Liên Xô. Trên thế giới hình thành hai trận tuyến: một bên là lực lượng dân chủ do Liên Xô đứng đầu, một bên là khối phát xít Đức, Ý, Nhật. Cuộc đấu tranh của nhân dân ta là 1 bộ phận của lực lượng dân chủ
 • Trong nước:
  • Nhật vào Đông Dương, Pháp nhanh chóng đầu hàng.
  • Nhân dân ta chịu 2 tầng áp bức Pháp - Nhật=> mâu thuẫn dân tộc gay gắt hơn bao giờ hết.
  • Căn cứ vào tình hình đất nước và thế giới, ngày 10 đến 19/5/1941 Nguyễn Ái Quốc về nước triệu tập hội nghị trung ương lần thứ 8 tại Pác Bó, chủ trương thành lập Việt Nam độc lập Đồng Minh, gọi tắt là Việt Minh
  • 19/5/1941, Mặt trận Việt Minh chính thức được thành lập
Chỉ trương mới của Đảng: thành lập Việt Nam độc lập Đồng Minh (Việt Minh), bao gồm các tổ chức lấy tên là hội cứu quốc
 
Top Bottom