English THCS Choose the correct word or phrase in each of the following sentences

QBZ12

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng bảy 2019
282
494
76
17
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Đại Học Vinh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Choose the correct word or phrase in each of the following sentences

3 .They don’t like milk and ………………
A. neither do we B. so do we C. we do too D. neither don’t we
4. I have two brothers and we are ……………at school.
A. both B. all C. either D. neither
6. I feel ……………in this book.
A. interesting B. interested C. interest D. interestingly
7.Vietnam is a …………country.
A. develop B. developed C. developing D. development
8. There is …………time. Let’s hurry.
A. a lot of B. few C. a few D. not much
9.This house is ………………of the three.
A. old B. older C. oldest D. the oldest
11. This newspaper is ………every day. It’s a daily newspaper.
A. publishing B. published C. publish D. to publish
12. We are taking about the preservation of ………resources.
A. natural B. nature C. naturally D. naturalize
13. Everyone must take part in ………forests and increase forestation.
A. protect B. protecting C. protection D. protected
14. In order to save electricity, an ordinary 100-watt light bulb can be replaced by ________ .
A. an energy-saving bulb B. a 1000-watt light C. an electric bulb D. a saving - energy bulb
15. ………we know her address, we will call you.
A. Unless B. Since C. If D. Therefore
16. If you know where she lives, let me………….
A. to know B. knowing C. know D. knew
17. We’ll make the beach clean and ………… again
A. polluted B. dirty C. awful D. beautiful
18. It is impossible ………a newspaper without reading about the damage we are doing to the environment.
A. open B. opening C. to open D. opened

giải thích toàn bộ giùm em với ạ. cảm ơn !!!
 
Last edited:

jehinguyen

Cựu TMod Tiếng Anh
Thành viên
9 Tháng năm 2019
1,659
4,752
471
18
Hà Tĩnh
THCS Xuân Diệu
3 .They don’t like milk and ………………
A. neither do we B. so do we C. we do too D. neither don’t we
4. I have two brothers and we are ……………at school.
A. both B. all C. either D. neither
6. I feel ……………in this book.
A. interesting B. interested C. interest D. interestingly
8. There is …………time. Let’s hurry.
A. a lot of B. few C. a few D. not much
9.This house is ………………of the three.
A. old B. older C. oldest D. the oldest
11. This newspaper is ………every day. It’s a daily newspaper.
A. publishing B. published C. publish D. to publish
12. We are taking about the preservation of ………resources.
A. natural B. nature C. naturally D. naturalize
13. Everyone must take part in ………forests and increase forestation.
A. protect B. protecting C. protection D. protected
14. In order to save electricity, an ordinary 100-watt light bulb can be replaced by ________ .
A. an energy-saving bulb B. a 1000-watt light C. an electric bulb D. a saving - energy bulb
15. ………we know her address, we will call you.
A. Unless B. Since C. If D. Therefore
16. If you know where she lives, let me………….
A. to know B. knowing C. know D. knew
17. We’ll make the beach clean and ………… again
A. polluted B. dirty C. awful D. beautiful
18. It is impossible ………a newspaper without reading about the damage we are doing to the environment.
A. open B. opening C. to open D. opened
P/s: Bạn đọc đáp án là có thể tự suy ra vì sao cái này chọn cái này ^^ Còn nếu có câu nào vẫn chưa hiểu thì bạn hỏi nha ^^
 

QBZ12

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng bảy 2019
282
494
76
17
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Đại Học Vinh
3 .They don’t like milk and ………………
A. neither do we B. so do we C. we do too D. neither don’t we
4. I have two brothers and we are ……………at school.
A. both B. all C. either D. neither
6. I feel ……………in this book.
A. interesting B. interested C. interest D. interestingly
8. There is …………time. Let’s hurry.
A. a lot of B. few C. a few D. not much
9.This house is ………………of the three.
A. old B. older C. oldest D. the oldest
11. This newspaper is ………every day. It’s a daily newspaper.
A. publishing B. published C. publish D. to publish
12. We are taking about the preservation of ………resources.
A. natural B. nature C. naturally D. naturalize
13. Everyone must take part in ………forests and increase forestation.
A. protect B. protecting C. protection D. protected
14. In order to save electricity, an ordinary 100-watt light bulb can be replaced by ________ .
A. an energy-saving bulb B. a 1000-watt light C. an electric bulb D. a saving - energy bulb
15. ………we know her address, we will call you.
A. Unless B. Since C. If D. Therefore
16. If you know where she lives, let me………….
A. to know B. knowing C. know D. knew
17. We’ll make the beach clean and ………… again
A. polluted B. dirty C. awful D. beautiful
18. It is impossible ………a newspaper without reading about the damage we are doing to the environment.
A. open B. opening C. to open D. opened
P/s: Bạn đọc đáp án là có thể tự suy ra vì sao cái này chọn cái này ^^ Còn nếu có câu nào vẫn chưa hiểu thì bạn hỏi nha ^^
giải thích giùm mình câu 6 , 8, 12,14, 16,7,18 được không.
 
Last edited:

jehinguyen

Cựu TMod Tiếng Anh
Thành viên
9 Tháng năm 2019
1,659
4,752
471
18
Hà Tĩnh
THCS Xuân Diệu
6. I feel ……………in this book.
A. interesting B. interested C. interest D. interestingly
[ feel + adj : cảm thấy thế nào; interested in sth : hứng thú, yêu thích cái gì ]
8. There is …………time. Let’s hurry.
A. a lot of B. few C. a few D. not much
Mình nhầm tí câu này chọn D. Loại A đầu tiên do câu này mang nghĩa còn ít thời gian, không phải nhiều [dựa vào câu sau]. Loại tiếp B và C do sau few/ a few là danh từ đếm được. Còn lại not much = a little + danh từ không đếm được : ít
12. We are taking about the preservation of ………resources.
A. natural B. nature C. naturally D. naturalize
Tính từ đứng trước danh từ bổ nghĩa danh từ.
16. If you know where she lives, let me………….
A. to know B. knowing C. know D. knew
Let sb Vbare
17. We’ll make the beach clean and ………… again
A. polluted B. dirty C. awful D. beautiful
Dựa vào ngữ nghĩa : Cùng làm biển sạch và đẹp lần nữa.
18. It is impossible ………a newspaper without reading about the damage we are doing to the environment.
A. open B. opening C. to open D. opened
Sau tính từ + to V.
 

QBZ12

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng bảy 2019
282
494
76
17
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Đại Học Vinh
6. I feel ……………in this book.
A. interesting B. interested C. interest D. interestingly
[ feel + adj : cảm thấy thế nào; interested in sth : hứng thú, yêu thích cái gì ]
8. There is …………time. Let’s hurry.
A. a lot of B. few C. a few D. not much
Mình nhầm tí câu này chọn D. Loại A đầu tiên do câu này mang nghĩa còn ít thời gian, không phải nhiều [dựa vào câu sau]. Loại tiếp B và C do sau few/ a few là danh từ đếm được. Còn lại not much = a little + danh từ không đếm được : ít

12. We are taking about the preservation of ………resources.
A. natural B. nature C. naturally D. naturalize
Tính từ đứng trước danh từ bổ nghĩa danh từ.
16. If you know where she lives, let me………….
A. to know B. knowing C. know D. knew
Let sb Vbare
17. We’ll make the beach clean and ………… again
A. polluted B. dirty C. awful D. beautiful
Dựa vào ngữ nghĩa : Cùng làm biển sạch và đẹp lần nữa.
18. It is impossible ………a newspaper without reading about the damage we are doing to the environment.
A. open B. opening C. to open D. opened
Sau tính từ + to V.
giải thích giùm mình câu 7 đượcko bạn
 

jehinguyen

Cựu TMod Tiếng Anh
Thành viên
9 Tháng năm 2019
1,659
4,752
471
18
Hà Tĩnh
THCS Xuân Diệu
7.Vietnam is a …………country.
A. develop B. developed C. developing D. development
 

jehinguyen

Cựu TMod Tiếng Anh
Thành viên
9 Tháng năm 2019
1,659
4,752
471
18
Hà Tĩnh
THCS Xuân Diệu
Ở đây cần tính từ đứng trước danh từ bổ nghĩa cho danh từ. Trong câu có developed và developing là hai tính từ, trong đó developed là phát triển [đã phát triển rồi] còn developing là đang phát triển. Việt Nam là nước đang phát triển chứ không phải là trước đã phát triển giống như là Mĩ hay Anh... [liên hệ thực tế, chắc vậy] ^^
 
Top Bottom