English THCS Choose the best answer.

Minh Tín

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười 2017
1,209
687
141
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

Choose the best answer.
1. _____ signing up for the course?
A. Does Alan think of
B. Is Alan thinking of
C. Has Alan thought that
D. Has Alan been thinking that

2. Reading your report, I ______ you really invested a lot in this report.
A. gather
B. do gather
C. am gathering
D. have gathered

3. It took me two days to _______ on the left.
A. get used to travelling
B. be used to travelling
C. used to travel
D. be used to travel

4. Would you help me to _______ me over to the end of this project?
A. get
B. tide
C. hand
D. make

5. I have contacted the restaurant and would like _____ by 5 pm.
A. the orders sent
B. to send the orders
C. sending the orders
D. that they sent

6. We can finally leave as soon as John _____
A. has the lecture finishing
B. got finished the lecture
C. has got the lecture finished
D. was got finishing the lecture

7. Judy is one of the most potential dancers here. I really like the way he seems to _____ across the floor.
A. glide
B. skid
C. march
D. dash

8. Excuse me, but what's the ____ fare to Ha Noi is?
A. round
B. double
C. two-way
D. return

9. I was just walking along the street when somebody suddenly _____ my handbag!
A. grabbed
B. clenched
C. fumbled
D. clutched

10. His argument was invalid because he didn't have a _____ to stand on.
A. leg
B. foot
C. shoe
D. knee
 

Hazu No No Money

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng mười 2018
475
694
96
15
Hà Nội
THCS yên thường
Choose the best answer.
1. _____ signing up for the course?
A. Does Alan think of
B. Is Alan thinking of
C. Has Alan thought that
D. Has Alan been thinking that

2. Reading your report, I ______ you really invested a lot in this report.
A. gather
B. do gather
C. am gathering
D. have gathered

3. It took me two days to _______ on the left.
A. get used to travelling
B. be used to travelling
C. used to travel
D. be used to travel

4. Would you help me to _______ me over to the end of this project?
A. get
B. tide
C. hand
D. make

5. I have contacted the restaurant and would like _____ by 5 pm.
A. the orders sent
B. to send the orders
C. sending the orders
D. that they sent

6. We can finally leave as soon as John _____
A. has the lecture finishing
B. got finished the lecture
C. has got the lecture finished
D. was got finishing the lecture

7. Judy is one of the most potential dancers here. I really like the way he seems to _____ across the floor.
A. glide
B. skid
C. march
D. dash

8. Excuse me, but what's the ____ fare to Ha Noi is?
A. round
B. double
C. two-way
D. return

9. I was just walking along the street when somebody suddenly _____ my handbag!
A. grabbed
B. clenched
C. fumbled
D. clutched

10. His argument was invalid because he didn't have a _____ to stand on.
A. leg
B. foot
C. shoe
D. knee

Choose the best answer.
1. _____ signing up for the course?
A. Does Alan think of
B. Is Alan thinking of
C. Has Alan thought that
D. Has Alan been thinking that

2. Reading your report, I ______ you really invested a lot in this report.
A. gather
B. do gather
C. am gathering
D. have gathered

3. It took me two days to _______ on the left.
A. get used to travelling
B. be used to travelling
C. used to travel
D. be used to travel

4. Would you help me to _______ me over to the end of this project?
A. get
B. tide
C. hand
D. make

5. I have contacted the restaurant and would like _____ by 5 pm.
A. the orders sent
B. to send the orders
C. sending the orders
D. that they sent

6. We can finally leave as soon as John _____
A. has the lecture finishing
B. got finished the lecture
C. has got the lecture finished
D. was got finishing the lecture

7. Judy is one of the most potential dancers here. I really like the way he seems to _____ across the floor.
A. glide
B. skid
C. march
D. dash

8. Excuse me, but what's the ____ fare to Ha Noi is?
A. round
B. double
C. two-way
D. return

9. I was just walking along the street when somebody suddenly _____ my handbag!
A. grabbed
B. clenched
C. fumbled
D. clutched

10. His argument was invalid because he didn't have a _____ to stand on.
A. leg
B. foot
C. shoe
D. knee
 

Một Nửa Của Sự Thật

Phụ trách nhóm Anh
Cu li diễn đàn
19 Tháng tư 2017
2,912
7
3,836
589
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
9. I was just walking along the street when somebody suddenly _____ my handbag!
A. grabbed
B. clenched
C. fumbled
D. clutched
A = giật
glide over/ across: di chuyển một cách dễ dàng/mượt mà (không tạo ra tiếng ồn)
skid across: trượt trên bề mặt (băng/ẩm ướt)
tide sb over: giúp ai vượt qua khó khăn
return fare: vé hai chiều
Phân biệt be used to/ get used to V-ing
Hai cụm này đều có nghĩa là quen thuộc với cái gì nhưng be used to là cái gì là thói quen còn get used to là cái gì dần dần trở thành thứ mình quen thuộc
 
Top Bottom