English THCS Chọn từ phù hợp

Mai Liễu Linh

Học sinh mới
Thành viên
29 Tháng sáu 2021
6
44
6
Thanh Hóa
THCS Định Hưng
Dr. Stephen has many books ,____ of which were written about Medieval Period .
A. some
B. neither
C. both
D. any
Mình giải thích thêm chút:
Dr. Stephen has many books ,____ of which were written about Medieval Period
Dịch: Tiến sĩ Stephen có nhiều cuốn sách, ____ trong số đó được viết về Thời kỳ Trung cổ.
Ta thấy: ( Cách loại trừ)
Neither: cũng( dạng phủ định)
Both: cả hai
Any: dùng với danh từ k đếm được
=> Đều vô lý
Mà ta có cụm câu sau: Some of which: Một trong số đó
Nên chọn Some
 
Top Bottom