English THPT Chọn đáp án đúng

Rize

Kiểm soát viên
Cu li diễn đàn
28 Tháng ba 2019
191
402
76
19
Sóc Trăng
unknown
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

101. Can you explain all the----- I see on my pay statement?
(A) deduct
(B) deductions
(C) deductibles
(D) deducting

102. I'm sorry, but this area is---------- to bank advice about selling personnel only.
(A) restricted
(B) restriction
(C) restrict
(D) restricts

103. The human resources manager hasn't arrived ------- , so please have a seat
(A) already
(B) still
(C) soon
(D) yet

104. Management has ---------- to make a reasonable offer at the next contract bargaining session.
(A) promises (B) promise (C) promised (D) promising

105. Employees are ----------to put in for vacation time at least two months in advance. (A) requested (B) referred (C) rejected (D) reported106. The sales manager didn't care for our ------- about last quarter's sales slump.
(A) remarking
(B) remarkable
(C) remarked
(D) remarks

107. My cousin's --------- advice about selling our stock saved us thousands (A) amazingly (B) amazed (C) amazing (D) amazement


108. I'm surprised in the defective product with a valid receipt. (A) on (B) at (C) in (D) for


109. In order to get a ----------, you must bring in the defective product with a valid
(A) reimbursement (B) premium (C) duplication (D) refund


110. Ms. Kim is learning Russian --------she can communicate with her new father-inlaw. (A) so that (B) because (C) although (D) then

Mọi người giúp mình với, giải thích chi tiết vì sao chọn đáp án đó giúp mình nhé:meohong4
 
  • Like
Reactions: S I M O

S I M O

Phụ trách nhóm Anh
Cu li diễn đàn
19 Tháng tư 2017
3,124
7
4,043
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
101. Can you explain all the----- I see on my pay statement?
(A) deduct
(B) deductions
(C) deductibles
(D) deducting

102. I'm sorry, but this area is---------- to bank advice about selling personnel only.
(A) restricted
(B) restriction
(C) restrict
(D) restricts

103. The human resources manager hasn't arrived ------- , so please have a seat
(A) already
(B) still
(C) soon
(D) yet

104. Management has ---------- to make a reasonable offer at the next contract bargaining session.
(A) promises (B) promise (C) promised (D) promising

105. Employees are ----------to put in for vacation time at least two months in advance. (A) requested (B) referred (C) rejected (D) reported106. The sales manager didn't care for our ------- about last quarter's sales slump.
(A) remarking
(B) remarkable
(C) remarked
(D) remarks

107. My cousin's --------- advice about selling our stock saved us thousands (A) amazingly (B) amazed (C) amazing (D) amazement


108. I'm surprised in the defective product with a valid receipt. (A) on (B) at (C) in (D) for


109. In order to get a ----------, you must bring in the defective product with a valid
(A) reimbursement (B) premium (C) duplication (D) refund


110. Ms. Kim is learning Russian --------she can communicate with her new father-inlaw. (A) so that (B) because (C) although (D) then

Mọi người giúp mình với, giải thích chi tiết vì sao chọn đáp án đó giúp mình nhé:meohong4
Rize
Chào bạn Long nha :MIM23:MIM23:MIM23
101. Can you explain all the----- I see on my pay statement?
(A) deduct
(B) deductions (n) = khoản tiền trừ
(C) deductibles
(D) deducting

102. I'm sorry, but this area is---------- to bank advice about selling personnel only.
(A) be restricted to = giới hạn, hạn chế
(B) restriction
(C) restrict
(D) restricts

103. The human resources manager hasn't arrived ------- , so please have a seat
(A) already
(B) still
(C) soon
(D) yet HTHT + Vp2 + yet = chưa làm sao

104. Management has ---------- to make a reasonable offer at the next contract bargaining session.
(A) promises (B) promise (C) promised (D) promising
Đây là một câu thuộc thì hiện tại hoàn thành, bạn có thể xem lý thuyết tại đây [Lý thuyết] Các thì cơ bản - HMF, ngoài ra cần phải nhớ thêm các quy tắc chia động từ dạng Vp2 nữa nha~

105. Employees are ----------to put in for = yêu cầu/ đề nghị chính thức cho cái gì vacation time at least two months in advance.
(A) requested = yêu cầu (B) referred (C) rejected (D) reported

106. The sales manager didn't care for our ------- about last quarter's sales slump.
(A) remarking
(B) remarkable
(C) remarked
(D) remarks (n)
TTSH + danh từ, bạn xem thêm lý thuyết tại link sau Các loại từ trong tiếng Anh


107. My cousin's --------- advice about selling our stock saved us thousands (
A) amazingly (adv) (B) amazed (adj) tuy nhiên dùng để chỉ trạng thái (C) amazing (adj) = tuyệt vời <chỉ tính chất) (D) amazement (n)
Tính từ + danh từ, tham khảo thêm Các loại từ trong tiếng Anh

108. I'm surprised ---- the defective product with a valid receipt.
(A) on (B) at (C) in (D) for
surprise at = bất ngờ với cái gì

109. In order to get a ----------, you must bring in the defective product with a valid
(A) reimbursement (B) premium (C) duplication (D) refund = hoàn tiền

110. Ms. Kim is learning Russian --------she can communicate with her new father-in-law.
(A) so that = để (làm gì) (B) because (C) although (D) then

Nếu bạn có gì thắc mắc, hãy trao đổi thêm nhé.
 
  • Sad
Reactions: Rize
Top Bottom