English THCS Chọn đáp án đúng

Linh 121212

Học sinh
Thành viên
26 Tháng sáu 2021
165
141
21
15
Bắc Giang
Trường THCS Bắc lý
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1 .The ozone layer _______ harmful radiation from the sun.
A. preventsB. is prevented
C. is preventingD. is being prevented
2 .Are you interested in the job ______ ?
A. they are offered youB. they have offered you
C. you being offeredD. you be offering
3 .Vietnamese goods _____ to many European countries.
A. have exportedB. have been exported
C. have been exportingD. have being exported
4 .We expect students _____ during the examinations.
A. not to talkB. not to be talked
C. not talkingD. not being talked
5 .This kind of cloth ______ in warm water only.
A. must washB. must be washing
C. must be washedD. must washed
6 .Have you got the advisor_______ the issue?
A. to examineB. examiningC. to be examinedD. examined
7 .When we talked about the accident, no names _______ .
A. were mentioningB. to be mentioning
C. were mentionedD. to be mentioned
8 .Harvard University _______ as one of the best universities in the world for hundreds of years.
A. has regardedB. is regardedC. has been regardedD. regards
9 .The Norman is said ______ England in 1066.
A. to have invadedB. to have been invaded
C. to invadeD. to be invaded
10 .Jack accepted _____ for his brother’s fault.
A. to punishB. to be punishedC. punish D.being punished
 
  • Like
Reactions: S I M O

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,730
276
16
Long An
Trường THCS Đông Thành
1 .The ozone layer _______ harmful radiation from the sun.
A. preventsB. is prevented
C. is preventingD. is being prevented
2 .Are you interested in the job ______ ?
A. they are offered youB. they have offered you
C. you being offeredD. you be offering
3 .Vietnamese goods _____ to many European countries.
A. have exportedB. have been exported
C. have been exportingD. have being exported
4 .We expect students _____ during the examinations.
A. not to talkB. not to be talked
C. not talkingD. not being talked
5 .This kind of cloth ______ in warm water only.
A. must washB. must be washing
C. must be washedD. must washed
6 .Have you got the advisor_______ the issue?
A. to examineB. examiningC. to be examinedD. examined
7 .When we talked about the accident, no names _______ .
A. were mentioningB. to be mentioning
C. were mentionedD. to be mentioned
8 .Harvard University _______ as one of the best universities in the world for hundreds of years.
A. has regardedB. is regardedC. has been regardedD. regards
9 .The Norman is said ______ England in 1066.
A. to have invadedB. to have been invaded
C. to invadeD. to be invaded
10 .Jack accepted _____ for his brother’s fault.
A. to punishB. to be punishedC. punish D.being punished
Có gì thắc mắc bạn hỏi mình nhé!;)
Chúc bạn học tốt!~:rongcon34
 
  • Like
Reactions: Vinhtrong2601

Trinh Linh Mai

Học sinh tiến bộ
Thành viên
30 Tháng ba 2021
509
2,354
231
Thanh Hóa
THCS Định Hưng
Mình có ý kiến riêng một vài câu ạ
7 .When we talked about the accident, no names _______ .
A. were mentioningB. to be mentioning
C. were mentionedD. to be mentioned
8 .Harvard University _______ as one of the best universities in the world for hundreds of years.
A. has regardedB. is regardedC. has been regardedD. regards
9 .The Norman is said ______ England in 1066.
A. to have invadedB. to have been invaded
C. to invadeD. to be invaded
Bạn thử xem lại cách giải thích của tui xem nè: https://diendan.hocmai.vn/threads/chon-dap-an-dung.840356/
Nếu sai sót gì thì nói lại với mình nha
 

Trinh Linh Mai

Học sinh tiến bộ
Thành viên
30 Tháng ba 2021
509
2,354
231
Thanh Hóa
THCS Định Hưng
Top Bottom