Toán 10 Cho $\triangle ABC$ có đường cao $AH$

ngocmy1204

Học sinh
Thành viên
8 Tháng mười 2021
83
57
21
16
TP Hồ Chí Minh

Attachments

  • IMG_20211214_221713.jpg
    IMG_20211214_221713.jpg
    11.7 KB · Đọc: 14
Last edited by a moderator:

TH trueMilk

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng mười 2017
257
547
129
18
Nghệ An
Câu a
  • [tex]tan[/tex] [tex]\widehat{BAH} = \frac{BH}{BC}[/tex] = [tex]\frac{4}{12}= \frac{1}{3}[/tex]
[tex]\widehat{BAH} = arctan \frac{1}{3}[/tex]
  • [tex]tan\widehat{HAC} = \frac{HC}{AH} = 6/12 = 1/2 suy ra \widehat{HAC} = arctan \frac{1}{2}[/tex]
  • [tex]\widehat{A} = \widehat{BAH} + \widehat{HAC} = 45[/tex]
Câu b
Diện tích S = 1/2* AH*(BH+HC) =1/2 * 12*(4+6) = 60 [tex]cm^{2}[/tex]
 
Top Bottom