Toán 7 cho tam giác ABC vuông tại A

chi254

Cựu Mod Toán
Thành viên
12 Tháng sáu 2015
3,306
3
4,626
724
Nghệ An
THPT Bắc Yên Thành
OrangeCone_11072009a) Xét [imath]\Delta BCD[/imath] có: [imath]AD = AB ; AC \perp BD[/imath]
Suy ra: [imath]\Delta BCD[/imath] cân tại [imath]C[/imath]
Suy ra: [imath]AC[/imath] là tia phân giác [imath]\widehat{BCD}[/imath]

b) Xét [imath]\Delta MCH[/imath] và [imath]\Delta KCH[/imath] có: [imath]\widehat{MCH} = \widehat{KCH}[/imath]
[imath]HC[/imath] chung
[imath]\widehat{HKC} = \widehat{HMC} = 90^o[/imath]

Suy ra: [imath]\Delta MCH = \Delta KCH[/imath]
Suy ra: [imath]MC = KC[/imath]
Hay [imath]\Delta MCK[/imath] cân tại C

c) Xét [imath]\Delta BHK[/imath] có: [imath]BH[/imath] là cạnh huyền nên [imath]BH > HK \iff BH > HM[/imath]

d) Để [imath]\Delta BKM[/imath] cân . Suy ra: [imath]\widehat{BMK} = \widehat{MBK} \iff \widehat{MBK} = \dfrac{1}{2}. \widehat{BHK}[/imath]
Ta có: [imath]\widehat{MBK} + \widehat{BHK} = 90^o[/imath]
Suy ra: [imath]\widehat{HBK} = 30^o[/imath]

Lại có: [imath]\widehat{KCH} = \widehat{MCH} =\widehat{ABH}[/imath]
Suy ra: [imath]\widehat{ABH} = \widehat{HCK} = 30^o[/imath]

Vậy [imath]\Delta ABC[/imath] có [imath]\widehat{B} = 60^o[/imath]


Có gì khúc mắc em hỏi lại nhé
Ngoài ra em xem thêm tại Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác
 
Top Bottom