Toán 12 Cho đồ thị của f'(x) như hình vẽ

Kaito Kidㅤ

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
16 Tháng tám 2018
2,350
5,145
596
17
Hải Phòng
THPT Tô Hiệu
[imath]y'=2f'(x).(f(x)-1)[/imath]
Từ đồ thị của [imath]f'(x)[/imath] có thể duy được [imath]f(x)[/imath] đạt [imath]\max[/imath] tại [imath]2[/imath] điểm cực đại là [imath]x=2[/imath] và [imath]x=-2[/imath], điều này tức là [imath]\max f(x) = f(-2)=f(2)=1[/imath]
Vậy [imath]f(x)-1 \leq 0[/imath] [imath]\forall x \in \mathbb{R}[/imath]
Vậy các khoảng nghịch biến của [imath]y=(f(x)-1)^2[/imath] là các khoảng mà tại đó [imath]f'(x)>0[/imath] đó là [imath](-\infty, -2)[/imath] hoặc [imath](1,2)[/imath]
 
Top Bottom