Toán [Chia sẻ] Đề thi HKI Toán 8 huyện Củ Chi TPHCM 2017-2018

Thái Vĩnh Đạt

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng tám 2017
592
262
134
18
Phú Yên
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Bài1
a)[tex]10x^{2}-5x^{3}[/tex]
b)[tex]x^{3}-1[/tex]

Bài 2
a)[tex]3x(x-y)+2(y-x)[/tex]
=[tex](x-y)(3x-2)[/tex]
b)[tex]7x^{2}-42x+63[/tex]
=[tex]7(x^{2}-6x+9)=7(x-3)^{2}[/tex]
c)[tex]x^{2}-8x+15=x^{2}-3x-5x+15[/tex]
=[tex]x(x-3)-5(x-3)=(x-3)(x-5)[/tex]

[tex]a)\frac{9x-10}{8}-\frac{6+x}{8}=\frac{9x-10-6-x}{8}=\frac{8x-16}{8}=\frac{8(x-2)}{8}=x-2[/tex]
[tex]b)\frac{2x-4}{x-1}+\frac{2x+2}{x^{2}-1}=\frac{2x-4}{x-1}+\frac{2(x+1)}{(x+1)(x-1)}=\frac{2x-4+2}{x-1}=\frac{2x-2}{x-1}=\frac{2(x-1)}{x-1}=2[/tex]
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom