Ngoại ngữ Chia sẻ bài tập Tiếng Anh

Thảo luận trong 'Thảo luận - Chia sẻ chung' bắt đầu bởi PhươngHà_2k9, 14 Tháng tư 2021.

Lượt xem: 394

 1. PhươngHà_2k9

  PhươngHà_2k9 Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  75
  Điểm thành tích:
  36
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THCS Tân Bình
  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  Hello các bn! Mk là @phamphuongha2911@gmail.com . Hiện tại mk đag trog thời gian ứng tuyển BQT Ngoại Ngữ nên đây cx là topic đầu tiên của mk về tiếng anh! Rất mog đc sự ủng hộ của các bn! Xin cảm ơn!!

  *Lưu ý: Mỗi ngày mk sẽ đăg một câu hỏi cho các bn

  (1). Public Transport
  +Does your city use a lot of public transport?
  ........................................
  +When was the last time you used public transport?
  ........................................
  + Will you still use public transport in the future?
  ........................................
  +What would you like to change about to public transport in your city?
  ........................................
   
 2. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt Tmod Anh Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  1,833
  Điểm thành tích:
  671
  Nơi ở:
  Quảng Ngãi
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Phổ Ninh

  Trong thời gian ứng tuyển thì mình biết bạn còn bận rất nhiều chuyện khác nên mình xin phép được hỗ trợ câu trả lời cho các câu hỏi ngày hôm nay của bạn!
  +Does your city use a lot of public transport?
  • The city where I live still doesn't use a lot of public transport, where I live only use bus to pick up students, most people still use private vehicles like motorbikes, car.
  +When was the last time you used public transport?
  • I regularly use public transport to go to school, so the last time I used public transport was yesterday, it was both economical and convenient.
  + Will you still use public transport in the future?
  • In the future, public transportation will be used more widely and popularly. I am sure I will use transportation myself in the future, as it is very useful for protecting the environment.
  +What would you like to change about to public transport in your city?
  • I think public transport needs to improve many more functions, such as having an automatic cash register on the bus, having a monthly ticket will be convenient for riders.
  Mong rằng topic này của bạn sẽ ngày càng phát triển hơn nè, cố lên nha!
   
 3. PhươngHà_2k9

  PhươngHà_2k9 Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  75
  Điểm thành tích:
  36
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THCS Tân Bình

  Hello everybody!
  Chúc các bn một biểu tối vui vẻ nha:MIM1
  Lại là một ngày bình thường cùng vs một chút English nk!! OK. Vào bài :
  Exercise 2: Put the verds in brackets into the past simple or the present perfect

  I........(be) a ski instructor for many years now. I .......(take up)the sport when i.....(be)at school. I still remember the first time i....(try)to ski. I........(slip)the ice and......(break)my ankle. Thankfully, i..........(not/have) a serious accident since then. Last year,i......(try) ice-skating for the very first time. I.....(slip) on the ice rink a couple of time since then but i.....(not/break) anything. Two years ago,i.....(take) snowboarding lessons.....
  Mk xl vì ko cs thời gian viết tiếp. Nếu cs thắc mắc j thì các bn đến hỏi c @Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nhe!!!
  :MIM46:MIM46:MIM46
   
 4. Lê Khánh Chi

  Lê Khánh Chi Tài năng đoàn viên Thành viên

  Bài viết:
  478
  Điểm thành tích:
  76
  Nơi ở:
  Lâm Đồng
  Trường học/Cơ quan:
  Trường .......

  I....have been....(be) a ski instructor for many years now. I ..have taken up.....(take up)the sport when i...was..(be)at school. I still remember the first time i..have try..(try)to ski. I....slipped....(slip)the ice and...broke...(break)my ankle. Thankfully, i....didn't have......(not/have) a serious accident since then. Last year,i...tried...(try) ice-skating for the very first time. I...slipped..(slip) on the ice rink a couple of time since then but i..didn't break...(not/break) anything. Two years ago,i...took..(take) snowboarding lessons.....
  Câu nào sai bạn giải thích giùm mk nhaa!
   
 5. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt Tmod Anh Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  1,833
  Điểm thành tích:
  671
  Nơi ở:
  Quảng Ngãi
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Phổ Ninh

  Mình xin phép thay bé xinh xinh đăng bài tập cho ngày hôm nay. Mọi người tham khảo và ủng hộ em nó nhiều hơn nha^^
  IMG20210422053805.jpg
   
 6. Trinh Linh Mai

  Trinh Linh Mai Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  135
  Điểm thành tích:
  81
  Nơi ở:
  Thanh Hóa
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Định Hưng

  @Nguyễn Phan Ánh Nguyệt thử check giúp nhá!!
  Các bạn có thể vào kham thảo ạ
  II,
  1. too
  2. much
  3. down
  4. are
  5. lots
  6. trees
  7. on
  8. grow
  9. there
  10. danger
  Question IX:
  1. new
  2. from
  3. in
  4. years
  5. are
  6. with
  7. far
  8. by
  9. takes
  10. any
   
 7. PhươngHà_2k9

  PhươngHà_2k9 Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  75
  Điểm thành tích:
  36
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THCS Tân Bình

  hilu m.n, lâu lắm r mk mới quay lại topic này, bỏ 1 tháng r hen. Và ddaaylaf bài tập bù cho bn:Rabbit10:Rabbit10

  . Some snakes lay eggs, but _______ give birth to live offspring.
  A. other B. the other C. others D. the others
  2. I can remember _________ you about this three times already.
  A. telling B. to tell C. told D. tell
  3. Don’t worry about the party. I’ll _________ to it.
  A. offer B. care C. see D. devote
  4. _____________ have made communication faster and easier through the use of e-mail and the Internet is
  widely recognized.
  A. It is that computers B. That computers C. Computers that D. That it is computers
  5. _________ you should do now is to take a long holiday
  A. That B. Which C. What D. It
  6. ____________ you to be offered that job, would you have to move to another city?
  A. Provided that B. Should C. Were D. Had
  7. I ___________Katie, an old friend of mine, on the way home from work yesterday.
  A. came into B. ran into C. call off D. get into
  8. Tom was wearing a suit, ___________ was unsuitable for an informal gathering.
  A. and B. it C. which D. that
  9. Anne: "Make yourself at home". -- John : "._________________."
  A. Yes, Can I help you? B. Not at all. Don't mention it.
  C. Thanks! Same to you. D. That's very kind. Thank you
  10. My car would not start ____________ Jenny’s started immediately.
  A. whereas B. though C. however D. nevertheless
  11. You work very hard. I’m sure you’ll have no _______ the exam .
  A. difficulties of passing B. difficulty passing
  C. difficulties to pass D. difficulty to pass
  12. _____________________ director must have surprised all the staff.
  A. You nominated B. Your being nominated
  C. You have been nominated D. Your nominating
  13. This is such an important question that we can’t _________________thinking it over.
  A. point B. use C. help D. stand
  14. ________________ the Christmas shopping season begins.
  A. That is after Thanksgiving B. After Thanksgiving it is

  C. It is after Thanksgiving that D. It is Thanksgiving that
  15. My new glasses cost me _______ the last pair I bought last month.
  A. more than three times B. three times as much as
  C. more three times than D. as much three times as
  16. You will find their house __________ you take a good street map with you.
  A. as long as B. even if C. unless D. otherwise:
  17. By the end of last March, I _____ English for five years.
  A. was studying B. would be studying
  C. has been studying D. had been studying
  18. You’d better stop spending money, _______ you will end up in debt
  A. unless B. otherwise C. if D. in case
  19. The people in my class, _____ are very friendly.
  A. most of international students B. the most international students
  C. almost international students D. mostly international students
  20. He is determined to finish the job _____________ long it takes
  A. whenever B. whatever C. no matter D. however
  21. She _____ for lost time by studying at weekends.
  A. got up B. set about C. made up D. put in
  22. What is your opinion about Bob’s condition? - I recommend ___________ as much as possible.
  A. him rest B. that he rests C. that he rest D. him to rest
  23. Alan and Sue ___________ an argument. They are not speaking to each other.
  A. must have B. must have had C. might have D. might had
  24. ______________________, we tried our best to complete it.
  A. As though the homework was difficult B. Thanks to the difficult homework
  C. Difficult as the homework was D. Despite the homework was difficult
  25. Only when the ground is kept moist, _________________ germinate.
  A. will grass seeds B. grass seeds will C. does grass seeds D. grass seeds does
  26. She would rather I ________ harder now.
  A. study B. studying C. am studying D. studied
  27. The concert didn’t come ______ our expectations.
  A. up to B. up against C. round D. up with
  28. Excuse me, is anybody sitting here? -“_________________________”.
  A. No, thanks. B. Yes, I am so glad
  C. Sorry, the seat is taken D. You are welcome.
  29. My uncle _______ golf when he retired from work.
  A. took on B. took up C. took over D. took after
  30. By the end of next month, we _______ our English course.
  A. have completed B. will be completed
  C. will have completed D. completed
  31. You should be responsible for_______ you have done.
  A. that B. why C. which D. what
  32. _______________ in the US in 1977, this festival is celebrated with feasts and songs in the home
  for seven days and nights.
  A. Africa introduced B. Africa introducing
  C. Introducing from Africa D. Introduced from Africa
  33. ______________ she spoke did I realized that she was English.
  A. No sooner B. No longer C. Not until D. Hardly
  34. I'm not opposed to ______ with us, as long as it's only for a few days.
  A. them to stay B. them staying C. their stay D. their staying
  35. Henry_______________ a rich man today if he had been more careful in the past.
  A. will have been B. will be C. would have been D. would be
  36. _________ do women do all the housework with their hands.
  A. No sooner B. Not until C. No more D. No longer
  37. Please forgive me, I don't ___________ to upset you.
  A. think B. mind C. mean D. suppose
  38. _______ we have finished the course, we should start doing more revision work .
  A. For now B. Now that C. Ever since D. By now
  39. _________ we heard at the conference was encouraging.
  A. That B. Where C. When D. What
  40. I‘d _________ you didn’t leave just at the moment.
  A. rather B. like C. better D. love
  41. Forget it. It is no use crying over spilt _________.
  A. water B. juice C. milk D. lemonade
  42. Smith knew that he could make a success of the little weekly newspaper in the long _______.
  A. time B. run C. distance D. step
  43. ________ that she could not say anything.
  A. Upset was she B. However upset was she
  C. So upset was she that D. So upset she was
  44. I ________ my best suit at the party last night - everyone else was very casually dressed.
  A. needn't wear B. mustn't wear
  C. needn't have worn D. mustn't have worn
  45. By far, _________________________ of Saudi Arabia is oil.
  A. it is the most important export B. the most important export
  C. the most important export is D. that it the most important export
  46. Who did you invite to dinner last night? – No one _______ than Frank and his family.
  A. another B. the other C. other D. the others
  47. The man who lives opposite us sometimes comes __________ for a cup of coffee.
  A. over B. off C. on D. to
  48. I have three brothers, _____________ are businessmen.
  A. that all of them B. who they all C. all of whom D. who all of them
  49. It was _________________ that we spent the whole day at the beach.
  A. so nice a weather B. such nice weather
  C. such nice a weather D. so a nice weather
  50. “ What are you going to buy in this store?”
  _ “ Nothing, _________ want is too much expensive”
  A. That I B. What I C. That what I D. What do I
  51. There’s no ______ fixing that toy. He’ll just break it again.
  A. point B. worth C. harm D. good
  52. It is important that he ____________ with Dr. Baker immediately.
  A. will speak B. speaks C. speak D. speaks
  53. I was just walking along the street when I __________ someone I hadn't seen for years.
  A. came across B. came over C. came by D. came off
  54. “Which of the two boys is granted a scholarship? “ - “_________ of them is .”
  A. All B. None C. Neither D. Both
  55. I cannot stay up late at night. I prefer ___________ early.
  A. turning on B. turning up C. turning in D. turning out
  56. The classroom has not electric fan, ___________ is quite different from that in the advertisement.
  A. what B. who C. which D. that
  57. She is so absent-minded.. She _______________ her cell phone three times.
  A. lost B. was losing C. has lost D. had lost
  58. He always did well at school, despite ___________his early education disrupted by illness.
  A. being B. having C. putting D. sending
  59. Tom has never been to Madrid, but he talks as if he ______ there himself.
  A. is B. was C. were D. has been
  60. ___________________about genetic diseases has increased is welcome news.
  A. Scientific knowledge B. It was scientific knowledge
  C. Though scientific knowledge D. That scientific knowledge
  61. You looked tired. _____________________ hard all day?
  A. Were you working B. Have you been working C. Do you work D. Are you working
  62. ______________ that the company has shown rapid growth in the last two ears.
  A. It is reported B. They are reported C. The report was D. Reporting
  63. Doing a lot of homework may ___________you to pass the exam.
  A. make it easier for B. make easier for C. be easy for D. make easy that
  64. If you need any support, you can _________ me to back you up.
  A. believe on B. rely on C. depend on D. put on
  65. It is time the government _________measures to reduce the current high unemployment rate.
  A. takes B. take C. took D. must take
  66. _________________ nowadays buys goods on the Internet
  A. Many people B. Almost people C. Most people D. Many a person
  67. On being told about her sack ____________________.
  A. her boss felt sorry for Mary B. Mary was shocked
  C. Mary's face turned pale D. Mary’s reaction was normal
  68. They live on a busy street. _______________ a lot of noise and pollution from traffic.
  A. It must be B. It must have C. There must have D. There must be
  69. It is essential that Alice ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬__________ Tom of the meeting tomorrow.
  A. remind B. reminds C. will remind D. must remind
  70. ____________ seemed a miracle to us.
  A. His recover after so soon B. That he recovered so soon
  C. His being recovered so soon D. When he had recovered so soon
  71. Remember to ____________ the campfire before you leave.
  A. put off B. put down C. put out D. put up
  72._________ you visit him, give him my best wishes.
  A. Could B. Would C. Should D. Might
  73. ___________ more help, I can call my neighbor.
  A. Should I need B. I have needed C. I should need D. Needed
  74. The house plants need_________ before noon.
  A. watering B. to water C. be watered D. being watered
  75. I have never been windsurfing, but I'd love to have________ at it.
  A. a trial B. a look C. a taste D. a go
  76. ______________you have watched, which film impresses you most ?
  A. All of films B. All of the films C. Of films all D. Of all the films
  77. I am _________tired to think about that problem at the moment.
  A. nearly B. simply C. much more D. far too
  78. The teacher as well as all the students ______ very excited about going camping next week.
  A. was B. were C. is D. has been
  79 ______he does sometimes interests me a lot.
  A. When B. Why C. What D. How
  80. ______________ of the students in my class could solve the problem yesterday.
  A. Not much B. No C. None D. Neither
  81. People who work as hard as Bill Gates are few and far ________.
  A. away B. between C. from D. off
  82. John was praised for his bravery, _______ his colleagues were criticized for their cowardice.
  A. though B. whereas C. however D. therefore
  83. We insist that a meeting________ as soon as possible.
  A. be held B. is held C. were held D. will be held
  84. _____________ I’m concerned , it’s quite all right for you to leave early.
  A. As long as B. As far as C. As well as D. As much as
  85. They are good friends, but in terms of sports, they are worlds ___________.
  A. away B. separate C. apart D. different
  86. Her husband treated her badly. I'm surprised she ___________________ it for so long.
  A. put up with B. put off C. put through D. put up
  87. Our school doesn’t break ______ until the end of July.
  A. out B. in C. off D. up
  88. AIDS is ______________ that scientists are doing research to find a cure.
  A. a so serious disease B. so a serious diseases C. so serious a disease D. a such serious disease
  89. _______________ trying to make him change his mind.
  A. It’s no point B. It’s no hope C. It’s useless D. It's no use
  90. I think you should choose ________ color. This one is too dark.
  A. other B. another C. the other D. others
  91. Were she ten years younger, she ______________ the beauty contest.
  A. will enter B. had entered C. would enter D. would have entered
  92. I don’t think he will get ________ the shock in such a short period of time.
  A. off B. out C. over D. away
  93. You __________ give me a lift. I can easily catch a bus.
  A. don’t have B. needn’t C. don’t need D. mustn’t
  94. Martin tried on three jackets, ___________ fitted him.
  A. none B. none of which C none of them D. not
  95. I have English classes ________ day ; on Mondays, Wednesdays and Fridays.
  A. all other B. each other C. every other D. any other
  96. _______________ caused certain diseases such as malaria was not known until the early 20th century.
  A. That mosquitoes B. Mosquitoes C. Since mosquitoes D. Mosquitoes which
  97. It’s essential that every student __________ the exam before attending the course.
  A. pass B. passes C. would pass D. passed
  98. - Did your brother go to France ? - No, our parents suggested that we_____________ there at night.
  A. won’t go B. don’ t go C. not go D. not to go
  99. _____________________ appear, they are really much larger than the Earth.
  A. As the small stars B. The stars as small
  C. Despite of the small stars D. Small as the stars
  100. I haven’t seen Peter for a long time. I will _________ him this weekend.
  A. call for B. call in C. call off D. call on
  Đáp án sẽ cs vào lúc 7h tối mai:Rabbit16:Rabbit16
   
 8. PhươngHà_2k9

  PhươngHà_2k9 Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  75
  Điểm thành tích:
  36
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THCS Tân Bình

  tiếp tục một ngày vv
  Complete the sentences with the verbs in brackets
  1.- Tina ………… (begin) her new diary last Monday morning.
  2.- Thomas ……….. (play) the guitar and Sonia ……… (sing)
  3.- The two kids …….. (make) a sandcastle in the beach.
  4.-The monkeys ………. (eat) some bananas in the zoo.
  5.-Joanna ………….. (change) some money at the bank.
  6.-Walter …………. (book) some tickets for the next concert.
  7.-They …………… (build) an enormous hospital in Haiti.
  8.-Daniel ……………. (look) after Lorena’s baby last Saturday evening.
  9.- My daughter ………… (show) me her notebooks.
  10.- Derek …………. (become) a famous writer.
  11.-My husband ………. (grow) tomatoes and cucumbers in the orchard.
  12.-Marilyn …………. (learn) to swim in one month.
  13.-Katherine ……………. (teach) her son to be polite.
  14.-The teachers …………. (explain) the lessons clearly.
  15.-Somebody ……….. (steal) my mobile phone.
  16.-They …………….. (kidnap) the little girl.
  17.-William ……………….. (throw) the ball to his school friend.
  18.- Philip ……….. (milk) the cow and …….. (feed) the rabbits in the farm.
  19.-The shepherd ……………. (take) the sheep to the countryside.
  20.-Christopher ………..….. (speak) five languages fluently.
  21.-The friendly girl…………… (recommend) me to follow her.
  22.-The magician …………….. (do) some good tricks.
  23.-Paul ……….. (feel) very sad when his dog ……….. (have) the accident.
  24.-George …………… (answer) the phone and ……… (help) me.
  25.- My uncle Antonio ………… (earn) a lot of money in his job.
  26.-Adeline ………….….(design) some fashionable jewellery.
  27.-Jimmy and Tony ……..……..(find) some old toys in the attic.
  28.-The German politician …………. (decide) to lend us some money.
  29.-The house ……….. (get) on fire so I ……….. (lose) all my books.
  30.-Samantha ………….. (understand) my situation in the foreign country.
  31.-I ………….. (scratch) my brother’s back tenderly.
  32.-The two lovers …………….. (kiss) in front of the priest.
  33.-Matilde …………….. (type) a very long letter without any mistakes.
  34.-The postman ………….. (carry) some heavy parcels to my house.
  35.-Patrick and Lisa ………… (walk) to school together.
  36.-My dad …………. (prepare) some fireworks for the party.
  37.-Lorenzo and Miriam …………… (celebrate) their birthday.
  38.-We ……………….. (marry) five years ago in Manchester.
  39.-Kathy …………... (serve) tea and biscuits to her friends.
  40.-The fireman …………. (rescue) a lot of people in the earthquake.
  41.- A little girl ………….. (cry) in a corner.
  42.-Lucy ………….. (remember) to send an email to her boyfriend.
  43.-Hector …………… (receive) some bad news from Germany.
  44.-You …………….. (wear) a beautiful black dress on Christmas Day.
  45.-Helen …………….. (hear) some strange noises in the garden.
  46.-The dog …………….. (hide) some bones in the cupboard.
  47.-Emily and Sonia …………….. (choose) an expensive ring for their mother.
  48.- The boy ……………. (eat) the soup and he ………… (like) it.
  49.-The little man ………. (snore) loudly in the suitcase.
  50.-Martin ……………… (rent) a small flat in London.
  51.- Lola ………….. (ring) the doctor at midnight.
  Lưu ý: Đây là thì quá khứ đơn
   
 9. Phạm Thanh Bình 241206

  Phạm Thanh Bình 241206 Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  283
  Điểm thành tích:
  61
  Nơi ở:
  Cà Mau
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Võ Thị Sáu

  :Tuzki331) had begun
  2) played/sang
  3) made
  4) ate
  5) changed
  6) booked
  7) built
  8) had looked
  9) showed
  10) became
  11) have grown
  12) had learnt
  13) taught
  14) explained
  15) had stolen
  16) had kidnapped
  17) had thrown
  18) milks/feeds
  19) have taken
  20) speaks
  21) recommended
  22) did
  23) felt, had
  24) answered/helped
  25) earns
  26) designed
  27) found
  28) decided
  29) got/lost
  30) understood
  31) scratched
  32) kissed
  33) typed
  34) carried
  35) walk
  36) had prepared
  37) celebrated
  38) have married
  39) served
  40) rescued
  41) cried
  42) remembered
  43) received
  44) will wear
  45) had heard
  46) have hidden
  47) have chosen
  48) have eaten/ liked
  49) snored
  50) have rented
  51) have ringed :Tuzki32
   
 10. PhươngHà_2k9

  PhươngHà_2k9 Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  75
  Điểm thành tích:
  36
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THCS Tân Bình

  Một buổi chiều vv cùng English^^
  1. Marconi invented radio about a hundred years ago.
  Radio .............................................................................................................................
  2. It's a pity my father can't speak English.
  My father wishes ................................................................................................................
  3. "Do these clothes belong to you?" said Liz to me.
  Liz asked ............................................................................................................................
  4. Did you usually wear jeans when you were young?
  Did you use ............................................................................................................................
  5. We have never been to Viet's native village before.
  This is the first ............................................................................................................................
  6. If someone doesn't put the coal in, the fire will go out.
  Unless ............................................................................................................................
  7. You may get hungry on the train, so take some sandwiches.
  In case ............................................................................................................................
  8. In spite of not speaking Vietnamese, Mr Anderson decided to settle in HaNoi.
  Although ............................................................................................................................
  9. All visitors to the town falls in love with it.
  Everyone who ............................................................................................................................
  10. "Do it now or you'll be purnished", said the mother to the son.
  The mother forced ............................................................................................................................
  11. We don't see our grandparents very often because they live so far away.
  If ............................................................................................................................
  12. ''Why don't you decorate your room with wallpaper?" Mai said to Hoa.
  Mai suggested ............................................................................................................................
  13. Traveling in spaceship sounds interesting to me.
  I wish ............................................................................................................................
  14. They have to rebuild many houses because of the earthquake.
  Many houses ............................................................................................................................
  15. We couldn't get to work because it rained heavily.
  Because of ............................................................................................................................
  16. 'Let's use fewer plastic bags" he said.
  He suggested ............................................................................................................................
  17. We last saw our grandfather five months ago.
  We haven't ............................................................................................................................
  18. They'll have to change the date of the meeting again.
  The date ............................................................................................................................
  19. Would you like me to finish the work tonight ?
  I'll ............................................................................................................................
  20. Nam is the tallest man in the class.
  No one ............................................................................................................................
  21. It's a pity our teacher isn't here at the moment.
  I wish ............................................................................................................................
  22. The man seems very lonely. His wife and children are away. (Relative Clause)
  The man ............................................................................................................................
  23. I recently went back to the town. I was born in that town. (Relative Clause)
  ............................................................................................................................
  24. The coffee was very hot. I couldn't drink it. (too)
  ............................................................................................................................
  25. The ice is quite thick. We can walk on it. (enough)
  ............................................................................................................................
  26. The people were very nice. We met them on the train to HCM city. (Relative Clause)
  ............................................................................................................................
  27. The road was very icy. They couldn't drive fast. (so)
  ............................................................................................................................
  28. I went to school as usual yesterday. I had a terrible cold. (although)
  ............................................................................................................................
  29. The children ran away. They broke the window. (after)
  ............................................................................................................................
  30. I am sorry I didn't come to your birhday party last night because I was too busy.
  I wish ............................................................................................................................
  31. His brother is now working in Liverpool. Liverpool is a big city of England. (Relative Clause)
  ............................................................................................................................
  32. He can't speak Chinese. I can't speak Chinese. (neither)
  ............................................................................................................................
  33. They have just sold that old house.
  That old house ............................................................................................................................
  34. There were some big old trees on this street 20 years ago.
  There used ............................................................................................................................
  35. Charles lives quite near his aunt's house.
  Charles doesn't ............................................................................................................................
  36. It was such a hard cake that I couldn't eat it.
  The cake ............................................................................................................................
  37. Linh is a better cook than Hoa.
  Hoa can't ............................................................................................................................
  38. I last heard this song ten years ago.
  It is ............................................................................................................................
  39. "You'd better not lend that man any more money, Mary" said John.
  John advised ............................................................................................................................
  40. It was a two – hour flight from Ha Noi to HCM city''.
  It took ............................................................................................................................
  41. When he is asked about past, he hates it.
  He hates ............................................................................................................................
  42. We don't have enough money, so we can't buy that house.
  If we ............................................................................................................................
  43. Although he took a taxi, Bill still arrived late for the concert.
  Despite ............................................................................................................................
  44. Theater seats can be booked by telephone.
  You ............................................................................................................................
  45. Your little brother's hair is so long that he can't see through it.
  Your little brother ought to .......................................................................................................
  46. I've never been to a less exciting concert.
  It was ............................................................................................................................
  47. If he improves his spelling, he will get good grades.
  Unless ............................................................................................................................
  48. "I'll never come back here again," said the angry tourist.
  The angry tourist ...........................................................................................................................
  49. The red car is $25.000. The blue car is $15.000. (Comparison)
  The red car ............................................................................................................................
  50. Because of being lost, we stopped to ask a policeman for directions.
  We ............................................................................................................................
  51. We are worried because we have to live very far from our parents.
  We wish ............................................................................................................................
  52. He hasn't been to the doctor's for over a year.
  He hasn't had ............................................................................................................................
  53. That old keyboard is not worth repairing.
  It is pointless to ............................................................................................................................
  54. I last met her in the station a year ago.
  I haven't ............................................................................................................................
  55. They said we couldn't look at the house. (didn't allow)
  ............................................................................................................................
  56. I went away, so he had to solve the problem.
  I left ............................................................................................................................
  57. It's an eight –hour flight to the West Coast.
  It takes ............................................................................................................................
  58. "Why don't you postpone your trip till the fall, Jim?" suggested Sarah.
  Sarah suggested ...........................................................................................................................
  59. "You'd better not spend any more time in the sun, Kate" said Annie.
  Annie advised ............................................................................................................................
  60. Don't tell anyone if we let you into the secret.
  Don't tell anyone if you ..................................................................................................................
  61. They used to sew every button on by hand.
  Every button ............................................................................................................................
  62. I prefer to go by myself.
  I would ............................................................................................................................
  63. The police think the man holding the hostages is heavily armed.
  The man holding ............................................................................................................................
  64. It's a terrible pity I can't go there with you.
  I wish ............................................................................................................................
  65. Even though the guerrillas were short of ammunition, they won the battle.
  Despite ............................................................................................................................
  66. The tourists were most impressed with the castle.
  The castle made ............................................................................................................................
  67. Although Tuan took a taxi, he still arrived late for the interview.
  In spite ............................................................................................................................
  68. We ought to leave the party now if we want to catch the last train.
  If we don't ............................................................................................................................
  69. Jane eats very little so as not to put on weight.
  Jane eats very little because ............................................................................................................
  70. "Let's go abroad for our holiday this year" said Mr Ba.
  Mr Ba suggested ............................................................................................................................
  71. It was dangerous. They tried to climb the mountain. (even)
  ............................................................................................................................
  72. I apologized to the man. I spilled his coffee. (Relative Clause)
  ............................................................................................................................
  73. The town was beautiful. We spent our holiday there last summer. (Relative Clause)
  ............................................................................................................................
  74. Wheat is grown on Uncle Tom's farm. Corn is grown o Uncle Tom's farm. (both)
  ............................................................................................................................
  75. The students are all from America. We met them at the party last night. (Relative Clause)
  ............................................................................................................................
  76. Unless he works harder, he'll lose his job. (if)
  ............................................................................................................................
  77. "Why don't you take part in the contest tomorrow?" I said to Viet. ( suggested)
  ............................................................................................................................
  78. Temperature is measured by a thermometer. (Relative Clause)
  ............................................................................................................................
  79. Despite having a bad cold, Minh still went to school. ( although)
  ............................................................................................................................
  80. He is a slower speaker than my teacher.
  He speaks ............................................................................................................................
  81. Dr. Rowan has had to do all his own typing. His secretary resigned 2 weeks ago. (Relative Clause)
  ............................................................................................................................
  82. He hasn't said anything. He seems to be disappointed about it. (although)
  ............................................................................................................................
  83. His mother died last year. He looked after her over 20 years.(Relative Clause)
  ............................................................................................................................
  84. Although the weather was bed. We went to school on time.
  In spite of ............................................................................................................................
  85. "Are you leaving for Ha Noi tomorrow morning?" he said to me.
  He asked ............................................................................................................................
  86. It's a pity I don't know his address.
  I wish ............................................................................................................................
  87. Unless he changes his way of living, he'll meet a lot of troubles.
  If ............................................................................................................................
  88. His parents made him study hard for the exam.
  He ............................................................................................................................
  89. My sister is too young to stay at home alone. (enough)
  ............................................................................................................................
  90. "Why don't you ask your teacher for advice?" my brother said to me.
  My brother ............................................................................................................................
  91. Nhung is talking with a girl with blond hair. (Relative Clause)
  ............................................................................................................................
  92. You may get lost, so take a map with you. (in case)
  ............................................................................................................................
  93. It's such a difficult question that I can't find the answer.
  The question is ............................................................................................................................
  94. John and Nam have been pen pals for over two years.
  John and Nam became .................................................................................................................
  95. Lan always passed the mosque on Hang Luoc Street when she went to primary school.
  Lan ............................................................................................................................
  96. They wish they could stay longer.
  They would rather their ................................................................................................................
  97. It seems very difficult for Mai to have a trip abroard.
  Having a trip ............................................................................................................................
  98. She works in the evenings so she doesn't usually get up early.
  She's not used to ...........................................................................................................................
  99. Children between the age of 6 and 16 have to go to school in Malaysia.
  Education is ............................................................................................................................
  100. Due to the traffic in Viet Nam, foreign tourists prefer walking to driving.
  Foreign tourists would rather .........................................................................................................
  101. Carol usually went to a lot of parties but she doesn't now.
  Carol ............................................................................................................................
  102. Maryam is sorry that she has to leave Viet Nam tomorrow.
  Maryam wishes ............................................................................................................................
  103. Young people didn't usually wear jeans at the beginning of the 20th century.
  Young people didn't ..........................................................................................................................
  104. He started designing clothes more than twenty years ago.
  He has been ............................................................................................................................
  105. An experience tailor can complete a kimono in a single day.
  A kimono ............................................................................................................................
  106. I'd rather not take that exam tomorrow.
  I wish ............................................................................................................................
  107. This is his first visit to the National Museum.
  He has............................................................................................................................
  108. Most people can understand him when he speaks Malay.
  He can make ............................................................................................................................
  109. Could I borrow your surfboard please?
  Would you ............................................................................................................................
  110. My parents didn't let me stay out late when I was younger.
  I ............................................................................................................................
  111. They have just introduced a new style of jeans.
  A new style ............................................................................................................................
  112. What a pity. I'm not lying on a beautiful sunny beach!
  I wish ............................................................................................................................
  113. Dane wishes he had spoken his mind at the meeting.
  Dane regretted ............................................................................................................................
  114. The police must be phoned immediately.
  Someone ............................................................................................................................
  115. Is that the place where you lived before?
  Did you use ............................................................................................................................
  116. This is the best concert I have ever been to.
  I've never been ............................................................................................................................
  117. There is no need for you to do any work if you don't feel like it.
  If you don't feel ............................................................................................................................
  118. It's Linda's sixteenth birthday on Wednesday.
  Linda will............................................................................................................................
  119. Do you ever regret not learning how to swim?
  I wish............................................................................................................................
  120. This is his first time learning English.
  He has ............................................................................................................................
  121. "How good are your English speaking skills?" She asked Hoa.
  ............................................................................................................................
  122. Can I offer you a cup of coffee?
  Would you ............................................................................................................................
  123. "Will you send me some details of the course and fees?" Mr. John asked the manager.
  ............................................................................................................................
  Lưu ý:TIẾNG ANH LỚP 10 NÂNG CAO
  Cs j ko bk thì hỏi c này, cả đáp án c này sẽ trl
  @Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
   
 11. PhươngHà_2k9

  PhươngHà_2k9 Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  75
  Điểm thành tích:
  36
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THCS Tân Bình

  . Chọn đáp án đúng nhất A, B, C hoặc D hoàn thành các câu sau đây:
  1. Have you ................ any news about Lan since her bike accident
  A. heard
  B. hearing
  C. hear
  2. We ............... dinner when he arrived yesterday evening.
  A. were having
  B. is having
  C. are having
  3. Mai asked her friend ............... shopping
  A. goes
  B. to go
  C. go
  4. I have known her .................... two years.
  A. with
  B. for
  C. since
  5. Would you mind ........ the window?
  A. open
  B. opening
  C. opened
  6. The table ................ of wood is more expensive than plastics
  A. makes
  B. made
  C. make
  7. The old car tires are ......... to make pipes and floor coverings
  A. reused
  B. reduced
  C. recycled
  8. How many .................. do you celebrate in your country?
  A. festivals
  B. festival
  C. festivanl
  II. Đọc đoạn văn bên dưới và làm bài tập bên dưới:
  Tet or Lunar New Year holiday is the most important celebration for Vietnamese people. Tet is a festival which happens in late January or early February. Before Tet, people usually clean and decorate their homes. They go to mark to buy candy, jams or dried water melon seeds. They also get new clothes which are worn at Tet. They often buy beach blossoms and marigolds which are traditional flowers on Tet holiday. Tet is a time for family members gather and have some special meals with special food such as sticky rice cakes. People often visit relatives and close friends on the second day of the holiday.
  Chọn các câu sau đây đúng (T) hay sai (F) so với thông tin trong bài:
  1. Tet is the most important celebration in Vietnam.
  2. Tet happens in early January.
  3. People often visit relatives and close friends on the first day of New Year.
  4. Vietnamese people wear new clothes at Tet.
  III. Chọn từ hoặc cụm từ sau A, B, C, D không đúng trong cách nói Tiếng Anh:
  1. James should be tellthenews as soon as possible.
  2. Theassistant askedHelen whether those was too small for her.
  3. Itwas late, sowe decided taking a taxi home
  4. I don’t know whowrotethe song, but I’ll try and find about.
  5. She showed me where didI leftmy luggage.
  IV. Viết lại các câu sau đây vói từ cho trước sau cho nghĩa không đổi so với câu trước đó:
  1. Could you tell me how to study English?
  Would you mind ........................?
  2. They built this house more than one hundred years ago.
  This house.....................................
  3. Is Phong Nha in Quang Tri province?
  The tourist asked Lan...........................
  ...........
  -TẶNG CÁC ANH CHỊ LỚP 8 MỘT SỐ BÀI TIẾNG ANH ZUI ZUI:33
   
 12. Hắc Trần Tuyết Nhi

  Hắc Trần Tuyết Nhi Học sinh gương mẫu Thành viên

  Bài viết:
  1,155
  Điểm thành tích:
  416
  Nơi ở:
  Thanh Hóa
  Trường học/Cơ quan:
  Love Sickgirls ❣️

  . Chọn đáp án đúng nhất A, B, C hoặc D hoàn thành các câu sau đây:
  1. Have you ................ any news about Lan since her bike accident
  A. heard
  B. hearing
  C. hear
  2. We ............... dinner when he arrived yesterday evening.
  A. were having
  B. is having
  C. are having
  3. Mai asked her friend ............... shopping
  A. goes
  B. to go
  C. go
  4. I have known her .................... two years.
  A. with
  B. for
  C. since
  5. Would you mind ........ the window?
  A. open
  B. opening
  C. opened
  6. The table ................ of wood is more expensive than plastics
  A. makes
  B. made
  C. make
  7. The old car tires are ......... to make pipes and floor coverings
  A. reused
  B. reduced
  C. recycled
  8. How many .................. do you celebrate in your country?
  A. festivals
  B. festival
  C. festival
  II. Đọc đoạn văn bên dưới và làm bài tập bên dưới:
  Tet or Lunar New Year holiday is the most important celebration for Vietnamese people. Tet is a festival which happens in late January or early February. Before Tet, people usually clean and decorate their homes. They go to mark to buy candy, jams or dried water melon seeds. They also get new clothes which are worn at Tet. They often buy beach blossoms and marigolds which are traditional flowers on Tet holiday. Tet is a time for family members gather and have some special meals with special food such as sticky rice cakes. People often visit relatives and close friends on the second day of the holiday.
  Chọn các câu sau đây đúng (T) hay sai (F) so với thông tin trong bài:
  1. Tet is the most important celebration in Vietnam. T
  2. Tet happens in early January. F
  3. People often visit relatives and close friends on the first day of New Year. T
  4. Vietnamese people wear new clothes at Tet. T
  III. Chọn từ hoặc cụm từ sau A, B, C, D không đúng trong cách nói Tiếng Anh:

  1. James should be tell the news as soon as possible.
  be tell => tell
  2. The assistant askedHelen whether those was too small for her.
  was => were
  3. Itwas late, sowe decided taking a taxi home
  taking => to take
  4. I don’t know whowrotethe song, but I’ll try and find about.
  about => out
  5. She showed me where didI leftmy luggage.
  left => leave
  IV. Viết lại các câu sau đây vói từ cho trước sau cho nghĩa không đổi so với câu trước đó:

  1. Could you tell me how to study English?
  Would you mind telling me how to study English?
  2. They built this house more than one hundred years ago.
  This house was built more than one hundred years ago.
  3. Is Phong Nha in Quang Tri province?
  The tourist asked Lan if Phong Nha was in Quang Tri province.

  Sau em nhớ chú ý đánh cho cẩn thận nhé!!
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->